Úspěchy

Prof. M. Macek organizoval mezinárodní konferenci a workshop v rámci českého předsednictví v Radě EU

Prof. Milan Macek organizoval za Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění (NKCVO) a Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK mezinárodní konferenci Towards a New European Policy Framework: Building a Future for Rare Diseases v rámci Českého předsednictví v Radě EU. Výstupem  konference byla Výzva k Akci, kterou podpořilo 22 z 27 zemí Evropské unie, zahrnující více než 82 procent populace Evropské unie. Současně prof. Macek spoluorganizoval workshop v rámci Českého předsednictví v Radě EU, věnovaný rozvoji novorozeneckého screeningu, Early Diagnosis of Patients with Rare Disorders in the EU: Crucial Role of the Newborn Screening, jakožto satelitní workshop oslav 200 let od narození G. J. Mendela v Brně.

Prof. M. Macek připravil informativní webináře ke specifické genetické problematice

Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., v rámci projektu Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění připravil sérii informativních webinářů o specifické genetické problematice romské populace z vyloučených lokalit České republiky. Na přípravě on-line školení, která budou rovněž umístěna v on-line edukační sekci Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, se podílel mezioborový tým pracovníků 1. a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Pracovníci Ústavu biologie a lékařské genetiky přeložili a editovali druhé vydání prestižní zahraniční učebnici Základy lékařské genetiky

Jedná se o překlad celoevropsky rozšířené učebnice Základy lékařské genetiky, která je určena pro pregraduální a postgraduální vzdělávání od autorů D. Pritchard & B. Korf a navazuje na první vydání z roku 2011. Na překladu 2. vydání pracoval tým překladatelů z ÚBLG, který s povolením vydavatele do textu mohl zasahovat nebo jej novelizovat a s ohledem na již zastaralý anglický originál aktualizoval jednotlivé kapitoly k dnešnímu stavu vědění v daném oboru. Zřejmou výhodou tohoto aktualizovaného vydání proti prvnímu vydání jsou barevná schémata a obrázky. Učebnice byla zařazena do povinné literatury k předmětu Klinická genetika.

Prof. Macek coby předseda Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění zajistil rozšíření účasti českých pracovišť do Evropských referenčních sítí pro vzácná onemocnění

Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., se v pozici vedoucího Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění ve FN Motol ve spolupráci s Odborem zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví ČR zasloužil o významné rozšíření účasti českých specializovaných pracovních skupin v Evropských referenčních sítích pro vzácná onemocnění (ERN). V současné době je Česká republika zastoupena v 22/24 sítí a je první z hlediska počtu a kvality zastoupení z nových členských zemí Evropské unie (EU13). Společná pracoviště 2. LF UK a FN Motol jsou na 12. místě z hlediska zastoupení jednotlivých ERN z více než 800 zdravotnických zařízení z celé EU zapojených do sítí ERN.

Prof. M. Macek obdržel v roce 2021 významná domácí a mezinárodní ocenění za dlouholetou odbornou činnost v oblasti vzácných genetických onemocnění

Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., obdržel mezinárodní cenu od Evropské asociace pacientských sdružení Eurordis.org Lifetime achievement award za celoživotní podíl na rozvoji evropských a domácích iniciativ v oblasti vzácných onemocnění. Následně byl oceněn Vědeckou radou Univerzity Karlovy stříbrnou pamětní medailí za významné dílo v oboru lékařské genetiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

Cena předsednictva ČLS JEP

Cena předsednictva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za nejlepší vědecké publikace vydané v roce 2019 byla v kategorii článku udělena vítězné práci Clinical Variability in P102L Gerstmann-Sträussler-Scheinker Syndrome. Annals of Neurology, 2019; 86 (5): 643-652. [impact factor 9.496], Tesař, A., Matěj, R., Kukal, J., Johanidesová, S., Rektorová, I., Vyhnálek, M., Keller, J., Eliášová, I., Parobková, E., Smetáková, M., Musová, Z., Rusina, R.

Spoluautorkou vítězné práce je Mgr. Z. Mušová, Ph.D., z Ústavu biologie a lékařské genetiky.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31397917/

Dr. Šárka Bendová je autorkou kapitoly v monografii Neurofibromatóza a iné syndrómy s „café au lait“ makulami

RNDr. Šárka Bendová, Ph.D., publikovala kapitolu v monografii Neurofibromatóza a iné syndrómy s „café au lait“ makulami. Kniha poskytuje ucelený a aktuální přehled častých i vzácných multisystémových genetických onemocnění s výskytem hyperpigmentací, a to bez současného výskytu malignity i s jejím rizikem. Každá choroba je podrobně charakterizována klinicky a geneticky s aktuálním postojem k jejímu managementu a léčbě. Uvedeny jsou i kontakty na aktuální internetové zdroje, vědecké projekty a svépomocné skupiny.

RNDr. E. Kočárek autorem nových Modelových otázek z biologie pro přijímací zkoušky

RNDr. R. Kočárek je autorem nového vydání Modelových otázek z biologie pro přijímací zkoušky, publikovaného v roce 2019.

Soubor modelových otázek je určen zájemcům o magisterské i bakalářské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a slouží především k opakování poznatků získaných středoškolským studiem biologie. Zadání a tematika otázek určují rozsah požadovaných znalostí, které by měl uchazeč ovládat.

Viz web knihkupectví Karolinum.

Nové praktikum Genomika a bioinformatika a čelní pozice ÚBLG v elektronizaci výuky

Elektronické praktikum Genomika a bioinformatika ve výuce lékařské biologie vzniklo proto, že kvůli rozvrhu a dalším limitacím není možné, aby studenti prakticky absolvovali celý postup genetického testování a interpretace výsledků. Praktikum je postaveno na skutečných případech z našich výzkumných projektů. Je rozděleno na dvě části. Zatímco starší část ve 13 úlohách ilustruje analýzu jednoho genu, na který fenotyp pacienta ukazuje, nová část se v 18 úlohách zabývá celogenomovými metodami (arraye a celoexomové sekvenování) nutnými u geneticky heterogenních chorob. Praktika mají formát graficky atraktivních e-learningových aplikací v české a anglické verzi. Vyučující při praktiku odpovídá na dotazy, podává komentáře a poskytuje rady bezradným, ale studenti pracují s aplikací zcela samostatně a různě zdatné dvoučlenné týmy postupují různou rychlostí. Zdravá soutěživost a radost ze samostatného zvládnutí obtížných úkolů tak znásobuje pedagogický efekt.

Ústav důsledně umísťuje všechny výukové materiály v elektronické podobě do Moodle. To studentům umožňuje soustředit se při výuce na výklad a vlastní poznámky. Někteří pracují s tablety či notebooky a píší si poznámky přímo do stažených prezentací. Při absenci mají studenti jistotu, že alespoň kostru přednášky nebo praktika budou mít k dispozici. Vyučující lékařské biologie také vedou kompletní studijní agendu elektronicky v SIS v „Záznamníku učitele“. Kromě běžně užívaných rozvrhů, zápisů ke zkouškám, zapisování výsledků zápočtů a zkoušek apod. je elektronicky vedena i agenda během semestru, zejména prezence a bodování testů. Učitelé mají přístup k výsledkům celého ročníku, ale jednotliví studenti se dostanou jen ke svým výsledkům. To zaručuje flexibilitu ověřování průběžného hodnocení i diskrétnost. Ústav též dlouhodobě zabezpečuje podporu jím iniciovaného a administrovaného půlročního Elektronického přípravného kurzu pro uchazeče o studium na fakultě. Ten je založen na elektronických studijních materiálech, modelových testech, generátoru náhodných testů a interakcí s vyučujícím formou chatu v určených hodinách. Kurz pokrývá kromě biologie i fyziku a chemii a těší se každoročně značnému zájmu. Pro fakultu je finančním přínosem a pro uchazeče pohodlnějším způsobem přípravy na přijímací zkoušky, než by byl kurz prezenční – mnozí se připojují z pohodlí svého domova ze vzdálených krajů ČR, ale i ze Slovenska, Ukrajiny, Ruska, Německa a dalších zemí. Viz informace o kurzu.

Projekt GenEquip získal v roce 2017 prestižní odbornou cenu European Health Award

Cilem tohoto projektu, jehož jsme partnery, bylo připravit výukové materiály pro praktické lékaře v oblasti lékařské genetiky a genomiky a vzácných onemocnění.

Další informace na těchto odkazech:

www.primarycaregenetics.org/?page_id=109&lang=en
www.primarycaregenetics.org/?page_id=905&lang=cz
https://medizin-aspekte.de/96823-european-health-award-2017-goes-to-gen-equip-project/
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28289980

Ústav začlenil 2. lékařskou fakultu do Evropských referenčních sítí pro vzácná onemocnění

Ústav začlenil 2. lékařskou fakultu do Evropských referenčních sítí,, přičemž Česká republika  se umístila jako osmá v EU28 a první v rámci nových členských zemí EU13. Tato skutečnost představuje uznání kvality výzkumu a diagnostiky VO v rámci 2. LF UK. Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., z pozice koordinátora Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění (NKCVO.cz) zajistil a nadále garantuje začlenění devíti klinik 2. LF UK do Evropských referenčních sítí (ERN) pro vzácná onemocnění, včetně národní účasti z ostatních fakultních nemocnic v České republice. V tomto ohledu je 2. LF UK nejvíce zastoupena v ERN a Česká republika je na předním místě v rámci Evropské Unie. Účast v ERN je předpokladem získání evropských projektů Horizon2020 a DG Sanco z hlediska přeshraniční péče a mezinárodního výzkumu u této skupiny onemocnění.
http://www.ec.europa.eu/health/ern/policy_en
www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/evropska-referencni-sit-pro-vzacna-onemocneni_13637_3715_3.html

ÚBLG jako součást Národní výzkumné infrastruktury MŠMT

Ústav je součástí Národní výzkumné infrastruktury Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci tzv. Cestovní mapy České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (www.msmt.cz/file/18201/download/) – Národního centra lékařské genomiky. V roce 2016 tato výzkumná infrastruktura získala významnou výzkumnou dotaci spolufinancovanou Evropskou Unií (www.ncmg.cz).

Prof. M. Macek uspořádal společný workshop k vypracování společných doporučení k reprodukční genetice na celoevropské úrovni

Prof. M. Macek uspořádal společný workshop evropských odborných společností European Society of Human Genetics (www.eshg.org) a European Society of Human Reproduction and Embryology (www.eshre.eu) k vypracování společných doporučení k reprodukční genetice na celoevropské úrovni. Konal se v Amsterdamu dne 21. září 2016.
www.eshre.eu/Publications/Focus-on-Reproduction.aspx (str. 9)
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29199274

Uspořádání e-learningového přípravného kurzu k přijímacímu řízení

V roce 2016 proběhl již 7. ročník Přípravného kurzu k přijímacímu řízení. Kurz je organizován za vedení dr. P. Tesnera a pracovníci ústavu zajišťují v kurzu výuku biologie. Dlouhodobě se daří udržet vysokou úroveň výuky (mimo biologie i chemie a fyziky). Počet frekventantů neustále stoupá, přičemž od začátku kurzu v roce 2010 se jejich počet zdvojnásobil. Absolventi kurzu jsou u přijímacího řízení úspěšnější a mezi stávajícími studenty je jich vysoký počet. Zpětná vazba získaná během kurzu je využívána k úpravám otázek přijímacího řízení. www.lf2.cuni.cz/Studium/pr/pripravny.htm

Cena za nejlepší publikaci

Mgr. Jana Drábová, studentka doktorského studia na ÚBLG 2. LF UK a FN Motol, jejímž školitelem je prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc., zvítězila v listopadu 2015 v soutěži o cenu Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za nejlepší publikaci roku 2014, jejíž je hlavní autorkou, pod názvem „A 15 Mb large paracentric chromosome 21inversion identified in Czech population through a pair of flanking duplications“.

Organizace mezinárodního kurzu

Přednosta ÚBLG prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., ve spolupráci s projektem Evropské Unie (3Gb-test.eu) z Leiden University (Nizozemí) a za podpory Evropského projektu RD-Connect.eu zorganizoval v dubnu 2015 v hotelu Pyramida čtyřdenní mezinárodní kurz diagnostického sekvenování nové generace „International Workshop NGS Course: next-generation sequencing in a diagnostic setting“ (http://3gb-test.eu/20-23-april-2015-ngs-course-next-generation-sequencing-in-a-diagnostic-setting/).

Mezinárodní konference o vzácných onemocněních

Prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., za ÚBLG 2. LF UK a FN Motol – Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění spolu s MZČR a s Výkonnou agenturou pro spotřebitele, zdraví a potraviny Chafea (ec.europa.eu/chafea/about/about.html) organizoval ve dnech 2.–3. prosince 2014 mezinárodní konferenci Regional conference on Rare Diseases v Praze. Vlastní konferenci předcházel workshop s vybranými účastníky konference, realizovaný 1. 12. 2014 v seminární místnosti ÚBLG. Podrobnosti: příloha.

Realizace výukových cvičení

Z Fondu rozvoje VŠ 1100004 282/2013 B3/a byla úspěšně realizována výuková cvičení „Apoptóza“ a „Stárnutí a senescence“ v rámci předmětu EVB 2. LF UK. Autoři: doc. RNDr. Jaroslav Mareš, CSc., MUDr. Jitka Feberová, MUDr. Pavel Tesner (dl1.cuni.cz/course/category.php?id=102)

Společné doporučení odborných společností ESHG a ESHRE

Společné doporučení odborných společností ESHG and ESHRE k reprodukční genetice, které v r. 2013 prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., editoval jako „senior author“ a připravil k publikaci v European Journal of Human Genetics. Tato přehledná „open access“ publikace se stala podkladem pro národní doporučení (www.slg.cz/stitky/doporuceni) v této oblasti a její závěry jsou přejímány v současné době dalšími odbornými společnostmi v EU.

Organizace mezinárodního workshopu IRDRC

Prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., organizoval mezinárodní workshop International Rare Diseases Research Consortium Evropské Unie pod záštitou 2. LF UK, FNM a MZČR v prosinci roku 2013: „Rare Genetic Diseases: Diagnosis and Discovery Workshop – Partnership Opportunities with Central/Eastern and the Middle East“ (www.irdirc.org/?p=2533).

Ustanovení Národního koordinačního centra

Ustanovení „Národního koordinačního centra pro pacienty se vzácným onemocněním“ při ÚBLG a „Centra vysoce specializované zdravotní péče o pacienty s cystickou fibrózou“ (toto centrum zahrnuje ÚBLG a Pediatrickou kliniku) viz Věstník MZČR 4/2012 – prof. MUDr. Milan Macek ml, DrSc. www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c4/2012_6288_2510_11.html

E-learningové cvičení Teratogeneze

Zavedení e-learningového cvičení Teratogeneze vypracovaného pro potřeby výuky na 2. LF UK doc. RNDr. Jaroslavem Marešem, CSc., v roce 2011/12 a dále 2012/2013. Projekt byl podpořen grantem FRVŠ 222F3a/2011. Výsledky byly publikovány na kongresu AMEE 2012 v Lyonu. dl1.cuni.cz/course/category.php?id=184

Mezinárodní seminář 8th Golden Helix Pharmacogenomics Day

Organizace mezinárodního semináře „8th Golden Helix Pharmacogenomics Day – Farmakogenetika a vzácná onemocnění“, Brno, Úřad ombudsmana dne 30. listopadu 2012 u příležitosti 190. výročí narození J. G. Mendela (www.dnakonference.cz a www.mendel190.cz) – prof. MUDr. Milan Macek ml, DrSc. http://files.dnakonference.cz/200000096-a1b9da2b40/2012-dna-konference-golden-helix.pdf

E-learning pro praktické cvičení Základní molekulární typy ve vývoji

V roce 2009 byl zaveden výukový e-learningový program pro praktické cvičení Základní molekulární typy ve vývoji (http://dl1.cuni.cz/course/search.php?search=Z%C3%A1kladn%C3%AD+molekul%C3%A1rn%C3%AD+typy+ve+v%C3%BDvoji), projekt FRVŠ byl úspěšně obhájen v r. 2010. Elektronická verze je umístěna v LMS Moodle UK. Hodnocení programu studenty bylo publikováno na kongresu AMEE 2010.

Členství v evropských společnostech

Prof. MUDr. Milan Macek ml, DrSc., byl v roce 2007 zvolen členem Výboru Evropské Společnosti pro Cystickou fibrozu (www.ecfs.eu) a byl současně i členem jejího Vědeckého Výboru, kde se podílel na přípravě mezinárodních konferencí ECFS v Beleku (2007) a v Praze (2008); v letech 2006–2008 pracoval jako volený člen Výboru Evropské Společnosti lékařské genetiky (www.eshg.org) a byl současně členem jejího Vědeckého Výboru, kde se podílel na přípravě odborného programu mezinárodnich konferencí ESHG v Amsterodamu (2006), Nice (2007) a v Barceloně (2008).

Skripta

Série skript (Klinická cytogenetika I., Praktická cvičení z klinické cytogenetiky, Molekulární biologie v medicíně – autor RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D.) v oblasti klinické cytogenetiky a molekulární biologie.