Info

Fotografie: Matouš Vokatý (2. LF)

Učitelské hvězdy 2. lékařské roku 2023 u krátké zpovědi

Učitelské hvězdy 2. lékařské roku 2023 u krátké zpovědi

Štítky

Třpyt a sláva fakultního plesu dodala tradičně ty správné kulisy k ocenění nejlepších vyučujících 2. lékařské fakulty, které v anketě vybírají sami studenti a studentky. Z rukou děkana prof. Marka Babjuka převzali 2. března ceny, šerpy a květiny. A nám prozradili něco málo ze svého pedagogického umění.


dr. Petra Dytrych, Klinika ušní, nosní a krční

Ocenění učitel roku pro mě znamená obrovskou poctu, mám z něj velkou radost. Zároveň je závazkem se snažit dál, aby výuka naše studenty bavila a byla pro ně zajímavá a inspirující. 

Jaký je můj oblíbený pedagogický postup? Snažím se o interakci a zapojení studentů, znalosti a zkušenosti nejen předat, ale ukázat i jejich smysl, proč má význam se je učit a co jim to dále přinese. Důležitá je pro mě i zpětná vazba, studentů se ptám, co bychom mohli ve výuce zlepšit a na čem je třeba ještě pracovat. Jsou to budoucí kolegové a je třeba k nim přistupovat s respektem. 

MUDr. Jakub Hurych, Ústav lékařské mikrobiologie

Ocenění učitel roku pro mě znamená pozitivní zpětnou vazbu na můj přístup k výuce.  A také důkaz toho, že studenti jsou rádi, když se na praktikách hodně pracuje, protože to se mnou nemají lehké - “nutím” je se průběžně připravovat, myslet trochu dál, než mohou sahat jejich dosavadní znalosti, a hodně se mnou interagovat. Zdá se ale, že je to baví a za to jsem moc rád. Nutno dodat, že to vidím nejen u studentů svých, ale i svých kolegů, což mě těší dvojnásob. 

Jaký je můj oblíbený pedagogický postup? Už jsem to trochu nastínil v předchozí odpovědi, ale snažím se být hodně proaktivní a využít maximálně náš společný čas při výuce. Často to studentům přirovnáván k tomu, že jsem jejich trenér a připravuju je na jeden velký závod. Ten je sice daleko a zdá se na začátku nezvládnutelný, ale poctivým průběžným tréninkem se dá zvládnout. Na maraton se také nepřipravíte za dva týdny (ve zkouškovém), ale za necelý rok ano. No a s mikrobiologií je to stejné.

doc. Pavla Brennan Kearns, Ústav epidemiologie

Ocenění učitelka roku pro mě znamená potvrzení, že se dá učit zajímavě i náročný a zdánlivě těžce stravitelný předmět, jako je epidemiologie. Zároveň je pro mě velká pocta, že ho dostávám již druhý rok za sebou, což mi ukazuje, že moje výukové metody fungují a že loňské ocenění nebylo náhodou. Je to pro mě také velká motivace, neboť letos rozjíždíme nový předmět v novém kurikulu s názvem Epidemiologie a medicína založená na důkazech, jehož koncept i metodiku jsem připravila. Jsem tedy optimistická v tom, že výuka v tomto novém předmětu bude fungovat a splní svůj účel.

Konkrétní oblíbený postup nedokážu vybrat, ale obecně jsem pro metody převrácené třídy, které stimulují integrované hluboké učení, kdy nejsem hlavní zdroj informací, ale průvodce procesem učení. Preferuji praktická cvičení s předem jasně vytyčenými cíli učení, kdy trávím relativně krátký čas vysvětlováním nové látky. Značný čas je věnovaný tomu, aby studenti během hodiny aplikovali nové znalosti.

RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D., Ústav biologie a lékařské genetiky

Co pro mě znamená ocenění učitel roku? Především velmi milé pohlazení po duši... V letošním roce, kdy „kroutím“ třicátý rok svého působení na 2. lékařské fakultě, je to takové krásné obdarování. Lepší překvapení jsem si ani nemohl přát. Vybízí mě k ohlédnutí za tím minulým více než čtvrtstoletím i ke vzpomínání na ty, s nimiž jsem se nejen na motolských chodbách setkával a jimž jsem za mnohé vděčen. A pokud mluvím o vděčnosti, pak mám na mysli i poděkování všem stávajícím lidským bytostem, které jsou nedílnou součástí mého světa a bez nichž by to zkrátka nešlo. Mám na mysli své kolegyně a kolegy, skvělé studenty a samozřejmě také moje nejbližší okolí - manželku a maminku.

Jaký je můj oblíbený pedagogický postup? Asi neřeknu nic objevného, když povím, že preferuji frontální výuku s interaktivními prvky. Samozřejmě, podíl interaktivních prvků závisí nejen na typu a rozsahu výuky, ale také na zájmu a připravenosti „publika“. Tak např. na cvičeních s našimi studenty medicíny lze interaktivní výuku většinou úspěšně realizovat. Člověk se pak vyloženě těší, jak si se studenty popovídá. V covidových časech jsem poznal také nepřehlédnutelný „půvab“ distanční výuky online. Ano, tato forma má své nevýhody, např. jisté omezení interaktivity, problémy při prověrkách prezence či znalostí studentů a také možnost technických komplikací (výpadků internetu apod.). Je zřejmé, že kontaktní výuka je v mnoha případech nezastupitelná. Přesto si myslím, že distanční vyučování má (např. u některých volitelných předmětů) své opodstatnění a nemělo by být drasticky omezováno.

MUDr. Matěj Kučera, Ústav epidemiologie

Ocenění učitele roku pro mě znamená na osobní úrovni velkou radost z ohodnocení mé práce se studenty. Na akademické úrovni pak signál, že způsob výuky, který společně s kolegy používáme, je pro studenty funkční a hlavně užitečný.

Jaký je můj oblíbený pedagogický postup? V rámci své výuky si zakládám na předávání informací jasným, strukturovaným, a zda-li je to možné, interaktivním způsobem. Představení určitých témat epidemiologie může být poměrně oříšek, ale pokud to vezmeme za správný konec a přiblížíme se studentům, např. využitím moderních technik učení, mohou i tato témata být dobře „vstřebatelná“, zajímavá a hlavně pro budoucí lékaře do praxe přínosná. 

dr. Radka Kremlíková Pourová, Ústav biologie a lékařské genetiky

Ocenění učitelka roku 2023 pro mě znamená strašně moc, a to v mnoha směrech.

Považuji za opravdovou poctu moci alespoň pomyslně stát vedle svých vzorů ještě ze studentských let, učitelských legend, z nichž někteří již bohužel nejsou mezi námi a mnozí jsou pravidelnými příjemci tohoto ocenění ještě dnes. Je to pro mě vítanou a tolik potřebnou zpětnou vazbou, že moje snaha a vynakládaná energie je studenty vnímána pozitivně, a tedy zřejmě vedena správným směrem. Současně to pro mě znamená i velikou vděčnost. Na prvním místě ke všem kolegům, tvořícím tým pro výuku Klinické genetiky, který ji během několika málo let odrazil ode dna studentské ankety až k čelným příčkám. Opravdu vám všem děkuji! A také k samotným studentům, kteří nám svým nadšením a snahou chápat nelehkou problematiku vzácných onemocnění dodávají energii, abychom v úsilí vytrvali a snažili se stále zlepšovat.

Mou nejoblíbenější součástí výuky je kontakt se studenty. Ten moment, kdy se podaří navázat spojení s posluchači, a mezi rozespalými studenty, kteří ještě neměli svou ranní kávu, se začínají objevovat jiskřičky zájmu. A ten požár se šíří. A pak najednou větší část studentů opravdu poslouchá a vnímá, co říkáte. Někdy je to otázka chvilky, jindy to trvá déle, ale kdykoliv ten okamžik nastane, přijde pocit „dnes tady nejsem zbytečně“. A to je ta chvíle, pro kterou stojí za to dělat tuhle práci. Snažím se toho dosáhnout využitím humoru, propojením se znalostmi z jiných předmětů nebo „kontrolními otázkami“. Ale někdy nezbyde nic jiného, než udělat přestávku a studenty poslat na to kafe.

doc. Zuzana Ozaniak Střížová, Ústav imunologie

Ocenění učitelka roku mi udělalo nesmírnou radost a velmi si ho vážím. Cítím se teď ještě vice zavázaná učit co nejlépe a hledat nové přístupy ke zkvalitnění výuky. Zpětná vazba od studentů mi pomáhá dál rozvíjet možnosti interaktivní výuky. Vnímám vzdělávání našich studentů jako jedno z nejdůležitějších poslání a mám velkou radost, že se mi daří vzbuzovat ve studentech zájem o tak zajímavý, ale často přehlížený obor, jako je imunologie.   

Jaký je můj oblíbený pedagogický postup? Snažím se o interaktivní výuku, kdy se studenti musí aktivně zapojovat do řešení reálných klinických případů, klást otázky a hledat odpovědi. Uvádím sice skutečné příklady z praxe, ale výuka není předem strukturovaná, a proto se často rozvíjí diskuze, u které nevíme, kam bude směřovat. Nechci, aby byli studenti pouhým příjemcem informací, ale aby na všechno přišli sami a měli tak ze sebe dobrý pocit. Dnešní doba s sebou přináší velmi specifické spektrum pacientů a považuji za důležité, aby se studenti naučili, že jejich pacienti budou v problematice svého onemocnění velmi vzdělaní, budou klást složité dotazy a mnohdy budou odmítat navrženou léčbu a požadovat léčbu alternativní. Touto výukou se snažím o rozvíjení kritického myšlení a aplikaci praktických znalostí.

dr. Šárka Tomová, Ústav ošetřovatelství

Ocenění učitel roku pro mě znamená radost, smysl, energii, chuť jít dál, úsměv, pocit štěstí a sílu předávat zkušenosti zas a znova.

Jaký je můj oblíbený pedagogický postup? Opakování na začátku hodiny jako zahřívací kolečko, přednášky, které se snažím zpestřit příklady ze života a z praxe, otázkami do pléna, diskuzí, ale v poslední době mě nejvíce baví postup myšlenkového propojování získaných vědomostí z jiných předmětů v rámci týmového řešení případových studií. Je povzbudivé ukazovat studentům jak vše se vším souvisí a jak lze i v předmětu ošetřovatelství využít poznatků z biofyziky, biochemie, anatomie, fyziologie a dalších a vidět ten jejich údiv, že vše spolu souvisí.

Připravili Mgr. Petr Andreas, Ph.D., a PhDr. Mgr. Kateřina Křenová

Vytvořeno: 4. 3. 2024 / Upraveno: 19. 3. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.