Jiné úspěchy

Nové praktikum Genomika a bioinformatika a čelní pozice ÚBLG v elektronizaci výuky

Elektronické praktikum Genomika a bioinformatika ve výuce lékařské biologie vzniklo proto, že kvůli rozvrhu a dalším limitacím není možné, aby studenti prakticky absolvovali celý postup genetického testování a interpretace výsledků. Praktikum je postaveno na skutečných případech z našich výzkumných projektů. Je rozděleno na dvě části. Zatímco starší část ve 13 úlohách ilustruje analýzu jednoho genu, na který fenotyp pacienta ukazuje, nová část se v 18 úlohách zabývá celogenomovými metodami (arraye a celoexomové sekvenování) nutnými u geneticky heterogenních chorob. Praktika mají formát graficky atraktivních e-learningových aplikací v české a anglické verzi. Vyučující při praktiku odpovídá na dotazy, podává komentáře a poskytuje rady bezradným, ale studenti pracují s aplikací zcela samostatně a různě zdatné dvoučlenné týmy postupují různou rychlostí. Zdravá soutěživost a radost ze samostatného zvládnutí obtížných úkolů tak znásobuje pedagogický efekt.

Ústav důsledně umísťuje všechny výukové materiály v elektronické podobě do Moodlehttps://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=99. To studentům umožňuje soustředit se při výuce na výklad a vlastní poznámky. Někteří pracují s tablety či notebooky a píší si poznámky přímo do stažených prezentací. Při absenci mají studenti jistotu, že alespoň kostru přednášky nebo praktika budou mít k dispozici. Vyučující lékařské biologie také vedou kompletní studijní agendu elektronicky v SIS v „Záznamníku učitele“. Kromě běžně užívaných rozvrhů, zápisů ke zkouškám, zapisování výsledků zápočtů a zkoušek apod. je elektronicky vedena i agenda během semestru, zejména prezence a bodování testů. Učitelé mají přístup k výsledkům celého ročníku, ale jednotliví studenti se dostanou jen ke svým výsledkům. To zaručuje flexibilitu ověřování průběžného hodnocení i diskrétnost. Ústav též dlohodobě zabezpečuje podporu jím iniciovaného a administrovaného půlročního Elektronického přípravného kurzu pro uchazeče o studium na fakultě. Ten je založen na elektronických studijních materiálech, modelových testech, generátoru náhodných testů a interakcí s vyučujícím formou chatu v určených hodinách. Kurs pokrývá kromě biologie i fyziku a chemii a těší se každoročně značnému zájmu. Pro fakultu je finančním přínosem a pro uchazeče pohodlnějším způsobem přípravy na přijímací zkoušky, než by byl kurs prezenční – mnozí se připojují z pohodlí svého domova ze vzdálených krajů ČR, ale i ze Slovenska, Ukrajiny, Ruska, Německa a dalších zemí – www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/pripravny-kurz-k-prijimacimu-rizeni-z-biologie-chemie-a-fyziky-pro-uchazece-o.

Projekt GenEquip vyhrál letošní prestižní odbornou cenu European Health Award

Cilem tohoto projektu, jehož jsme partneři, bylo připravit výukové materiály pro praktické lékaře v oblasti lékařské genetiky a genomiky a vzácných onemocnění.

www.primarycaregenetics.org/?page_id=109&lang=en
www.primarycaregenetics.org/?page_id=905&lang=cz
https://medizin-aspekte.de/96823-european-health-award-2017-goes-to-gen-equip-project/
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28289980

Ústav začlenil 2. lékařskou fakultu do Evropských referenčních sítí pro vzácná onemocnění

Ústav začlenil 2. lékařskou fakultu do Evropských referenčních sítí,, přičemž Česká republika  se umístila jako osmá v EU28 a první v rámci nových členských zemí EU13. Tato skutečnost představuje uznání kvality výzkumu a diagnostiky VO v rámci 2. LF UK. Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., z pozice koordinátora Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění (NKCVO.cz) zajistil a nadále garantuje začlenění devíti klinik 2. LF UK do Evropských referenčních sítí (ERN) pro vzácná onemocnění, včetně národní účasti z ostatních fakultních nemocnic v České republice. V tomto ohledu je 2. LF UK nejvíce zastoupena v ERN a Česká republika je na předním místě v rámci Evropské Unie. Účast v ERN je předpokladem získání evropských projektů Horizon2020 a DG Sanco z hlediska přeshraniční péče a mezinárodního výzkumu u této skupiny onemocnění.
ec.europa.eu/health/ern/policy_en
www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/evropska-referencni-sit-pro-vzacna-onemocneni_13637_3715_3.html

Prof. M. Macek uspořádal společný workshop k vypracování společných doporučení k reprodukční genetice na celoevropské úrovni

Prof. M. Macek uspořádal společný workshop evropských odborných společností European Society of Human Genetics (www.eshg.org) a European Society of Human Reproduction and Embryology (www.eshre.eu) k vypracování společných doporučení k reprodukční genetice na celoevropské úrovni. Konal se v Amsterdamu dne 21. září 2016.
www.eshre.eu/Publications/Focus-on-Reproduction.aspx (str. 9)
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29199274

Ocenění učitel roku 2017 pro RNDr. Eduarda Kočárka, Ph.D. – již čtvrté v pořadí

Pedagog našeho ústavu již počtvrté získal od studentů ocenění učitel roku – http://www.motolak.org/clanky/nadmiru-vydareny-ples.

Rozhovor s oceněným můžete číst zde: www.lf2.cuni.cz/fakulta/clanky/rozhovory/mezi-nasimi-studenty-prevazuji-srdcari.

Cena pro dr. R. Pourovou za nejlepší abstrakt na 78. kongresu v Karlových Varech

Cenu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP získala dr. R. Pourová z ÚBLG 2. LF UK a FN Motol za nejlepší abstrakt lékařské sekce Výsledky první NGS studie u českých neslyšících pacientů na 78. kongresu v Karlových Varech, konaném ve dnech 1.–3. 6. 2016.

ÚBLG jako součást Národní výzkumné infrastruktury MŠMT

Ústav je součástí Národní výzkumné infrastruktury Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci tzv. Cestovní mapy České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (www.msmt.cz/file/18201/download/) – Národního centra lékařské genomiky. V roce 2016 tato výzkumná infrastruktura získala významnou výzkumnou dotaci spolufinancovanou Evropskou Unií (www.ncmg.cz).

Uspořádání e-learningového přípravného kurzu k přijímacímu řízení

V roce 2016 proběhl již 7. ročník Přípravného kurzu k přijímacímu řízení. Kurz je organizován za vedení dr. P. Tesnera a pracovníci ústavu zajišťují v kurzu výuku biologie. Dlouhodobě se daří udržet vysokou úroveň výuky (mimo biologie i chemie a fyziky). Počet frekventantů neustále stoupá, přičemž od začátku kurzu v roce 2010 se jejich počet zdvojnásobil. Absolventi kurzu jsou u přijímacího řízení úspěšnější a mezi stávajícími studenty je jich vysoký počet. Zpětná vazba získaná během kurzu je využívána k úpravám otázek přijímacího řízení. www.lf2.cuni.cz/Studium/pr/pripravny.htm

Cena za nejlepší publikaci

Mgr. Jana Drábová, studentka doktorského studia na ÚBLG 2. LF UK a FN Motol, jejímž školitelem je prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc., zvítězila v listopadu 2015 v soutěži o cenu Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za nejlepší publikaci roku 2014, jejíž je hlavní autorkou, pod názvem „A 15 Mb large paracentric chromosome 21inversion identified in Czech population through a pair of flanking duplications“.

Organizace mezinárodního kurzu

Přednosta ÚBLG prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., ve spolupráci s projektem Evropské Unie (3Gb-test.eu) z Leiden University (Nizozemí) a za podpory Evropského projektu RD-Connect.eu zorganizoval v dubnu 2015 v hotelu Pyramida čtyřdenní mezinárodní kurz diagnostického sekvenování nové generace „International Workshop NGS Course: next-generation sequencing in a diagnostic setting“.

Realizace výukových cvičení

Z Fondu rozvoje VŠ 1100004 282/2013 B3/a byla úspěšně realizována výuková cvičení „Apoptóza“ a „Stárnutí a senescence“ v rámci předmětu EVB 2. LF UK. Autoři: doc. RNDr. Jaroslav Mareš, CSc., MUDr. Jitka Feberová, MUDr. Pavel Tesner (dl1.cuni.cz/course/category.php?id=102)

Společné doporučení odborných společností ESHG a ESHRE

Společné doporučení odborných společností ESHG and ESHRE k reprodukční genetice, které v r. 2013 prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., editoval jako „senior author“ a připravil k publikaci v European Journal of Human Genetics. Tato přehledná „open access“ publikace se stala podkladem pro národní doporučení v této oblasti a její závěry jsou přejímány v současné době dalšími odbornými společnostmi v EU.

Mezinárodní konference o vzácných onemocněních

Prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., za ÚBLG 2. LF UK a FN Motol – Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění spolu s MZČR a s Výkonnou agenturou pro spotřebitele, zdraví a potraviny Chafea (ec.europa.eu/chafea/about/about.html) organizoval ve dnech 2.–3. prosince 2014 mezinárodní konferenci Regional conference on Rare Diseases v Praze. Vlastní konferenci předcházel workshop s vybranými účastníky konference, realizovaný 1. 12. 2014 v seminární místnosti ÚBLG. Podrobnosti: příloha.

Ustanovení Národního koordinačního centra

Ustanovení „Národního koordinačního centra pro pacienty se vzácným onemocněním“ při ÚBLG a „Centra vysoce specializované zdravotní péče o pacienty s cystickou fibrózou“ (toto centrum zahrnuje ÚBLG a Pediatrickou kliniku) viz Věstník MZČR 4/2012 – prof. MUDr. Milan Macek ml, DrSc. www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c4/2012_6288_2510_11.html

Organizace mezinárodního workshopu IRDRC

Prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., organizoval mezinárodní workshop International Rare Diseases Research Consortium Evropské Unie pod záštitou 2. LF UK, FNM a MZČR v prosinci roku 2013: „Rare Genetic Diseases: Diagnosis and Discovery Workshop – Partnership Opportunities with Central/Eastern and the Middle East“.

Mediální aktivity pracoviště ÚBLG

Prof. Milan Macek, jakožto zástupce Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění (Věstník 4/2012), se společně s Českou asociací pro vzácná onemocnění podílel na vydání informačního videodokumentu „Sami vzácní spolu silní“ ke vzácným genetickým onemocněním, které bylo vydáno formou DVD a umístěno na web pro laickou a odbornou veřejnost.

E-learningové cvičení Teratogeneze

Zavedení e-learningového cvičení Teratogeneze vypracovaného pro potřeby výuky na 2. LF UK doc. RNDr. Jaroslavem Marešem, CSc., v roce 2011/12 a dále 2012/2013. Projekt byl podpořen grantem FRVŠ 222F3a/2011. Výsledky byly publikovány na kongresu AMEE 2012 v Lyonu. dl1.cuni.cz/course/category.php?id=184

Mezinárodní seminář 8th Golden Helix Pharmacogenomics Day

Organizace mezinárodního semináře „8th Golden Helix Pharmacogenomics Day – Farmakogenetika a vzácná onemocnění“, Brno, Úřad ombudsmana dne 30. listopadu 2012 u příležitosti 190. výročí narození J. G. Mendela (www.dnakonference.cz a www.mendel190.cz) – prof. MUDr. Milan Macek ml, DrSc. http://files.dnakonference.cz/200000096-a1b9da2b40/2012-dna-konference-golden-helix.pdf

Poskytnutí praktika Genomika a bioinformatika

Poskytnutí praktika „Genomika a bioinformatika“ vyvinutého na ÚBLG a poskytnutého 2. LF UK za úplatu pro potřeby výuky mediků na JLF UK Martin a výuky bioinformatiků na FEL ČVUT Praha v roce 2012 – prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc.

Granty

ÚBLG je aktivním pracovištěm fakulty v získávání grantů z evropských programů – viz příloha „Řešitelství grantů 2010–2012

Evropský status oboru lékařská genetika

Prof. MUDr. Milan Macek jakožto prezident European Society of Human Genetics (www.eshg.org; v letech 2010–2011) vyjednal ve spolupraci s Evropskou komisí (DG Internal Market) a Ministerstvem školství evropský status (tj. vzájemně uznávaný jednotlivými členskými státy EU) oboru lékařské genetiky.

Učební texty

Vydání Učebnice pro střední školy a bakaláře: Kočárek, E.: Biologie člověka 1 a Biologie člověka 2, 2010.

Zavedení celostátního novorozeneckého screeningu cystické fibrózy

Ve spolupráci s 1. a 3. LF UK pracovníci ÚBLG připravili v roce 2009 podklady pro zavedení celostátního novorozeneckého screeningu častých metabolických vad, kongenitální adrenální hyperplázie a cystické fibrózy.

E-learning pro praktické cvičení Základní molekulární typy ve vývoji

V roce 2009 byl zaveden výukový e-learningový program pro praktické cvičení Základní molekulární typy ve vývoji (http://dl1.cuni.cz/course/search.php?search=Z%C3%A1kladn%C3%AD+molekul%C3%A1rn%C3%AD+typy+ve+v%C3%BDvoji), projekt FRVŠ byl úspěšně obhájen v r. 2010. Elektronická verze je umístěna v LMS Moodle UK. Hodnocení programu studenty bylo publikováno na kongresu AMEE 2010.

Příprava dokumentu Doporučení Evropské Rady ke vzácným onemocněním

Vedení a organizace mezinárodního týmu expertů, který v roce 2009 připravil k přijetí dokument „Doporučení Evropské Rady ke vzácným onemocněním“. Přijetí tohoto dokumentu Evropskou Radou znamená důležitou propagaci naší fakulty na poli domácím i mezinárodním a má dopad pro cca 20 mil. pacientů s těmito onemocněními v Evropské unii.

Cena odborné poroty Univerzity Hradec Králové a sdružení EUNIS-CZ

Cena odborné poroty v 9. ročníku (2009) soutěže eLearning pro MUDr. Kamilu Procházkovou, Ph.D., jako spoluautorku projektu „Interaktivní aplikace rodokmeny“.

Organizace 31. Evropské konference cystické fibrozy v Kongresovém centru v Praze

V červnu 11.–14. 2008 – Vice-President – prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. (společně s Pediatrickou klinikou – prof. MUDr. Petr Pohůnek, CSc.)
Programová brožura Konference CFúvodní slovo Organizačního výboru konference

Učitel roku 2008

Členství v evropských společnostech

Prof. MUDr. Milan Macek ml, DrSc., byl v roce 2007 zvolen členem Výboru Evropské Společnosti pro Cystickou fibrozu (www.ecfs.eu) a byl současně i členem jejího Vědeckého Výboru, kde se podílel na přípravě mezinárodních konferencí ECFS v Beleku (2007) a v Praze (2008); v letech 2006–2008 pracoval jako volený člen Výboru Evropské Společnosti lékařské genetiky (www.eshg.org) a byl současně členem jejího Vědeckého Výboru, kde se podílel na přípravě odborného programu mezinárodnich konferencí ESHG v Amsterodamu (2006), Nice (2007) a v Barceloně (2008).

Pravidelné pořádání Onkogenetického dne v hodnocených letech

ÚBLG opakovaně organizoval semináře pro odbornou veřejnost. Hlavní organizátorkou je MUDr. Anna Křepelová, CSc.

Překlad učebnice

Organizace European Human Genetics Conference 2005

7. –10. května 2005 v Kongresovém centru v Praze, cca 1800 účastníků
(prof. MUDr. M. Macek ml. – „Local Host“)
www.eshg.org/eshg2005/

Mezinárodní ocenění

Prestižní ocenění „Kaspar-Roos-Medaille“ (Berlín, 2005) prof. MUDr. E. Seemanové, DrSc., za Česko-Německou vědeckou spolupráci v oblasti klinické genetiky.

Cena EUNIS pro výukový program Genomika a bioinformatika

Tento výukový program získal na celostátní soutěži eLearning 2005 (8.–10. 11. 2005) v rámci festivalu Techfilm 2005 v Hradci Králové 1. místo a cenu EUNIS-CZ (European Univ. Information Systems; www.eunis.org)

Skripta

Série skript (Klinická cytogenetika I., Praktická cvičení z klinické cytogenetiky, Molekulární biologie v medicíně – autor RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D.) v oblasti klinické cytogenetiky a molekulární biologie.