Magisterské promoce

Promoce absolventů, kteří získávají titul Mgr., se konají v budově Karolina na Ovocném trhu v Praze.


1. Promoce začíná slavnostním nástupem za zvuků hudby v pořadí:

a) promovaní absolventi ve společenském oděvu;

b) akademičtí pracovníci fakulty v talárech;

c) promotor v taláru s medailí;

d) pedel fakulty v červeném oděvu s žezlem lékařských fakult;

e) děkan v taláru s děkanskou medailí;

f) pedel rektora v oděvu pedela s rektorským žezlem;

g) rektor v červeném taláru s rektorskou medailí.

Všichni přítomní v sále stojí.

2. Zaznívá státní hymna. Po jejím skončení hosté usedají.

3. Děkan pronáší úvodní projev, pak představuje jednotlivé absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, a uvádí studijní program, který absolvovali, případně absolvování s vyznamenáním. Jmenovaní dělají úkrok stranou a uklání se směrem k rektorovi. Poté děkan žádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu.

4. Rektor uděluje souhlas k promočnímu aktu.

5. Promotor přednáší v latině formuli slibu.

Slib latinsky
Scholares clarissimi, examinibus, quae
ad eorum, qui magistri nomen et honores
consequi student, doctrinam explorandam
lege constituta sunt, cum laude superatis,
nos adistis desiderantes, ut vos eo
honore in hoc sollemni consessu
ornaremus.
 
Slib česky
Vážení diplomanti, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření znalostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti magistra. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili titul, o nějž se ucházíte.
 
Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus.
 
Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak od vás vyžaduje vznešená hodnost, jíž nabudete, a jak to i od vás očekáváme.
 
SPONDEBITIS IGITUR: (všichni povstanou)
 
SLÍBÍTE TEDY:
 
PRIMUM vos huius Universitatis, in qua magistri gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;
 
PŘEDEVŠÍM, že trvale uchováte ve věčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete titulu magistra, a že vždy budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy;
 
DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos,
 
DÁLE, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony,
 
POSTREMO prudentiam eruditionemque
vestram, a facultate praeceptam,
facultatis universitatisque iussa
sequentes humani generis usui
tantum atque hominum bono
adhibituros.
 
KONEČNĚ, že znalosti, které vám vaše fakulta vštípila, budete nadále využívat v intencích fakultou a univerzitou stanovených a vždy toliko pro blaho lidského rodu a jeho jednotlivých příslušníků.
HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?
SLIBUJETE TO NA SVÉ
DOBRÉ SVĚDOMÍ?
 

6. Absolventi skládají slib tak, že pozvedají ruku směrem k hlavici žezla se slovy „Spondeo ac polliceor“. Dívají se na promotora, kterému slib skládají.

7. Promotor potom dočte v latině promoční slib.

Dokončení slibu latinsky
Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis, vobis impertiamus.
 
Dokončení slibu česky
Nic tedy již nebrání tomu, abychom vám udělili hodnosti, kterých se přejete dosáhnout.
 
Ergo ego promotor rite constitutus vos ex decreto ordinis mei magistros creo,
creatos renuntio omniaque magistri
iura ac privilegia in vos confero. In cuius
rei fidem haec diplomata Universitatis Carolinae sigillo firmata vobis in manus trado.
 
Pročež já, řádem ustanovený promotor, vás z moci svého úřadu ustanovuji magistrem, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám veškerá práva
a výsady magistrů. Na doklad toho vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Univerzity Karlovy.
 

8. Všichni přítomní v sále usedají. Promotor předává absolventům diplomy.

9. Jeden z absolventů pronáší děkovný projev.

10. Zaznívá hudba – staročeský chorál Jezu Kriste, štědrý kněže.

11. Zástupci akademické obce blahopřejí absolventům.

12. Promoce končí za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur, odchod probíhá v obráceném pořadí než příchod.

Průběh promocí je dán dokumentem Řád imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy ze dne 31. května 2021, ten mj. umožňuje, že rektora může zastupovat některý z prorektorů.

Velká aula Karolina
Zdroj fotografie: archiv Univerzity Karlovy

Karolinum je komplex budov na Ovocném trhu v blízkosti Staroměstského náměstí v Praze, který slouží jako sídlo rektora a dalších institucí Univerzity Karlovy. Název je odvozen z latinského Collegium Carolinum (Karlova kolej). Karolinum vzniklo rozšířením a následnými úpravami Rotlevova domu, který daroval univerzitě Václav IV. v roce 1383. Horní patra sloužila k výuce a také jako obydlí profesorů a jejich sluhů. V přízemí se nacházela univerzitní pokladnice a podzemí sloužilo jako vězení. Karolinum je nejstarší univerzitní kolej ve střední Evropě, která slouží dodnes svému původnímu účelu. Jejím největším prostorem je Velká aula, v níž probíhají právě promoce a další slavnostní obřady a shromáždění Univerzity Karlovy. Na gobelínu vlevo nahoře si všimněte pelikána, který byl ve znaku jedné ze čtyř zakládajících fakult Karlovy univerzity, fakulty lékařské. Zdroj: web FF UK.

Vytvořeno: 23. 6. 2020 / Upraveno: 14. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora