Promoce při získání titulu MUDr.

Promoce absolventů oboru Všeobecné lékařství (titul MUDr.) se konají v budově Karolina na Ovocném trhu v Praze.


1. Promoce začíná slavnostním nástupem za zvuků hudby v pořadí:

a) promovaní absolventi ve společenském oděvu;

b) akademičtí pracovníci fakulty v talárech;

c) promotor v taláru s medailí;

d) pedel fakulty v červeném oděvu s žezlem lékařských fakult;

e) děkan v taláru s děkanskou medailí;

f) pedel rektorky v oděvu pedela s rektorským žezlem;

g) rektorka v červeném taláru s rektorskou medailí.

Všichni přítomní v sále stojí.

2. Zaznívá státní hymna. Po jejím skončení hosté usedají.

3. Děkan pronáší úvodní projev, pak představuje jednotlivé absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, a uvádí studijní program, který absolvovali, případné absolvování s vyznamenáním. Jmenovaní dělají úkrok stranou a uklání se směrem k rektorce. Poté děkan žádá rektorku o souhlas s vykonáním promočního aktu.

4. Rektorka uděluje souhlas k promočnímu aktu.

5. Promotor přednáší v latině formuli slibu.

Slib latinsky
Doctorandi clarissimi, examinibus,
quae ad eorum, qui in arte medica
doctoris nomen et honores
consequi student, doctrinam
et facultatem explorandam
lege constituta sunt, cum
laude superatis, nos adistis
desiderantes, ut vos eo honore
in hoc sollemni consessu ornaremus.
Slib česky
Vážení doktorandi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí a schopnosti těch, kdož chtějí dosáhnout hodnosti a titulu doktora veškerého lékařství. Předstupujete nyní před nás s žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o niž se ucházíte.
Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus.
 
Dříve však musíte složit slib. že se vždy budete chovat tak, jak od vás vyžaduje vznešená hodnost, jíž nabudete, a jak to i od vás očekáváme.
 
SPONDEBITIS IGITUR: (všichni povstanou)
 
SLÍBÍTE TEDY:
 
PRIMUM vos huius Universitatis, in qua summum in arte medica gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;
 
PŘEDEVŠÍM, že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete titulu doktora veškerého lékařství, a že vždy budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy,
 
DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos,
 
DÁLE, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony,
 
POSTREMO doctrinam, qua vos nunc polletis, cum industria vestra culturos et cum omnibus incrementis, quae progrediente tempore haec ars ceperit, aucturos et in prosperitatem hominum studiose conversuros, denique cunctis officiis, quae probum medicum sponsioni Hippocraticae obtemperantem decent, ea, quae par est, humanitate erga quemcumque functuros esse.
 
KONEČNĚ, že budete s pílí pěstovat
nauku, kterou jste si nyní osvojili,
že budete své vědomosti rozšiřovat
o nové poznatky, které lékařská věda během času získá, a obracet je usilovně
ve prospěch lidstva a že budete plnit všechny povinnosti, jaké příslušejí podle Hippokratovy přísahy řádnému lékaři, a postupovat s náležitou lidskostí vůči komukoli.
 
HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?
SLIBUJETE TO NA SVÉ
DOBRÉ SVĚDOMÍ?
 

6. Absolventi skládají slib tak, že pozvedají ruku směrem k hlavici žezla se slovy „Spondeo ac polliceor“. Dívají se na promotora, kterému slib skládají.

7. Promotor potom dočte v latině promoční slib.

Dokončení slibu latinsky
Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis, vobis impertiamus.
 
Dokončení slibu česky
Nic tedy již nebrání tomu, abychom vám udělili hodnosti, kterých se přejete dosáhnout.
Ergo ego promotor rite constitutus vos ex decreto ordinis mei medicinae universae doctores creo, creatos renuntio omniaque medicinae universae doctoris iura ac privilegia potestatemque universam artem medicam exercendi in vos confero. In cuius rei fidem haec diplomata Universitatis Carolinae sigillo firmata vobis in manus trado.
 
Pročež já, mými kolegy jmenovaný promotor, vás z moci svého úřadu ustanovuji doktory veškerého
lékařství a uděluji vám všechna
práva doktorů veškerého lékařství a možnost vykonávat lékařské
povolání. Na doklad toho vám
dávám do rukou tyto diplomy
s pečetí Karlovy univerzity.

8. Všichni přítomní v sále usedají. Promotor předává absolventům diplomy.

9. Jeden z absolventů pronáší děkovný projev.

10. Zaznívá hudba – staročeský chorál Jezu Kriste, štědrý kněže.

11. Všichni přítomní v sále povstanou. Zástupci akademické obce blahopřejí absolventům.

12. Promoce končí za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur. Odchod probíhá v obráceném pořadí než příchod.

Průběh promocí je dán dokumentem Řád imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy ze dne 31. května 2021, ten mj. umožňuje, že rektora (rektorku) může zastupovat některý z prorektorů.

Velká aula Karolina
Zdroj fotografie: archiv Univerzity Karlovy

Karolinum je komplex budov na Ovocném trhu v blízkosti Staroměstského náměstí v Praze, který slouží jako sídlo rektora a dalších institucí Univerzity Karlovy. Název je odvozen z latinského Collegium Carolinum (Karlova kolej). Karolinum vzniklo rozšířením a následnými úpravami Rotlevova domu, který daroval univerzitě Václav IV. v roce 1383. Horní patra sloužila k výuce a také jako obydlí profesorů a jejich sluhů. V přízemí se nacházela univerzitní pokladnice a podzemí sloužilo jako vězení. Karolinum je nejstarší univerzitní kolej ve střední Evropě, která slouží dodnes svému původnímu účelu. Jejím největším prostorem je Velká aula, v níž probíhají právě promoce a další slavnostní obřady a shromáždění Univerzity Karlovy. Na gobelínu vlevo nahoře si všimněte pelikána, který byl ve znaku jedné ze čtyř zakládajících fakult Karlovy univerzity, fakulty lékařské. Zdroj: web FF UK.

Vytvořeno: 23. 6. 2020 / Upraveno: 14. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora