Bakalářské promoce

Bakalářské promoce se konají v reprezentační aule Profesního domu na Malostranském náměstí v Praze.


1. Promoce začíná slavnostním nástupem za zvuků hudby v pořadí:

a) promovaní absolventi ve společenském oděvu;

b) akademičtí pracovníci fakulty v talárech;

c) promotor v taláru s medailí;

d) děkan v taláru s děkanskou medailí;

e) rektor v taláru s rektorskou medailí.

Všichni přítomní v sále stojí.

2. Zaznívá státní hymna. Po jejím skončení hosté usedají.

3. Děkan pronáší úvodní projev, pak představuje jednotlivé absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, a uvádí studijní program, který absolvovali, případně absolvování s vyznamenáním. Jmenovaní dělají úkrok stranou a uklání se směrem k rektorovi. Poté děkan žádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu.

4. Rektor uděluje souhlas k promočnímu aktu.

5. Promotor přednáší v latině formuli slibu.

Slib latinsky
Scholares clarissimi, examinibus,
quae ad eorum, qui baccalarii nomen
et honores consequi student,
doctrinam explorandam lege
constituta sunt, cum laude superatis,
nos adistis desiderantes, ut vos eo
honore in hoc sollemni consessu ornaremus.
 
Slib česky
Vážení absolventi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti bakaláře. Předstupujete nyní před nás s žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o niž se ucházíte.
 
Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubet Universitas, cuius membris hac dignitate adepta adnumerandi estis, et nos vos fore speramus.
 
Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak od vás vyžaduje příslušnost k této univerzitě, daná hodností, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.
SPONDEBITIS IGITUR: (všichni povstanou)
 
SLÍBÍTE TEDY:
PRIMUM vos huius Universitatis, in qua baccalarii gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos,
 
PŘEDEVŠÍM, že uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti bakaláře, a že vždy budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy,
DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos,
 
DÁLE, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a úhony,
POSTREMO prudentiam eruditionemque vestram, a facultate praeceptam, facultatis Universitatisque iussa sequentes, humani generis usui tantum atque hominum bono adhibituros.
 
KONEČNĚ, že znalosti a vědomosti, které vám vaše fakulta poskytla, budete užívat v souhlasu se zásadami, jež tato fakulta a naše univerzita vyznává, a vždy pouze ve prospěch lidstva a lidských bytostí.
Ergo ego promotor rite constitutus vota vestra dextra data probans vos ex decreto ordinis mei baccalarios creo, creatos renuntio omniaque baccalarii iura ac privilegia in vos confero. In cuius rei fidem haec diplomata Universitatis Carolinae sigillo firmata vobis in manus trado.
 
Já, řádně ustanovený promotor, přijmu tento váš slib podáním ruky a z moci svého úřadu vás tím učiním bakaláři, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a udělím vám všechna práva a výsady bakalářů.
Na doklad toho vám předám do rukou
vaše diplomy s pečetí Karlovy univerzity.

6. Absolventi skládají slib tak, že podávají ruku promotorovi a v češtině říkají slovo „slibuji“.

7. Promotor předává absolventům diplomy.

8. Jeden z absolventů pronáší děkovný projev.

9. Zaznívá hudba – staročeský chorál Jezu Kriste, štědrý kněže.

10. Zástupci akademické obce blahopřejí absolventům.

11. Promoce končí za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur, odchod probíhá v obráceném pořadí než příchod.

Průběh promocí je dán dokumentem Řád imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy ze dne 31. května 2021, ten mj. umožňuje, že rektora může zastupovat některý z prorektorů.

Profesní dům stojí na Malostranském náměstí v Praze, pod Pražským hradem a vedle chrámu svatého Mikuláše. Dům vybudovali v 17. století představitelé řádu Tovaryšstva Ježíšova. Jmenuje se podle označení profesové, což byli nejvýše postavení příslušníci řádu. Když byl jezuitský řád v roce 1773 zrušen, připadl dům habsburské monarchii. Během 19. století v něm sídlil vrchní zemský soud. Od 60. let minulého století ho využívá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Zdroj: Matfyz

Virtuální prohlídka místa, zdroj: Matfyz

Vytvořeno: 23. 6. 2020 / Upraveno: 14. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora