O promocích

Promoce je slavnostní akt, při kterém se udělují diplomy absolventům vysokých škol nebo se při nich uděluje vědecká hodnost. Na Univerzitě Karlově sahá tradice udělování diplomů absolventům skoro až do jejích počátků. Abyste si promoci náležitě vychutnali, není na škodu se předem seznámit s jejími specifiky. Pojí se s ní totiž tradiční předměty, oblečení a funkce a část obřadu probíhá v latině. V článku také najdete základní organizační informace.
Na promoci se setkáte s děkanem fakulty.
Děkan prof. Marek Babjuk.
Některý z pedagogů v roli
promotora čte promoční slib.
Na foto prof. Jan Lebl.

Informace k promoci

Promoce je veřejná. Oproti imatrikulaci na začátku studia je promoce veřejná událost, takže na ni absolventi můžou bez obav pozvat svou rodinu, přátele, partnery či další blízké.

Začátek promoce: Všechny absolventy i jejich pozvané hosty prosíme, aby na místo (do Karolina nebo Profesního domu) dorazili minimálně 30 minut před začátkem promoce (např. při promoci v 9.00 je nutné být na místě již v 8.30). Absolvent se v této době podepíše do matriky a organizátoři promoce ho seznámí s jejím průběhem. Pozvaní hosté se mezitím usadí v aule Karolina či Profesního domu.

Fotografování a natáčení během promoce zajišťuje společnost Foto Real. Hosté nemají zakázáno fotografovat nebo pořizovat video, ale je třeba, aby zachovali ohleduplnost a například fotografovali jen z místa, na kterém sedí apod.

Délka promoce: Promoce trvá asi 45–60 minut.

Účast dětí: Kvůli délce promoce se nedoporučuje účast dětí mladších pěti let.

Vhodné oblečení na promoci

Promoce je slavnost, která vyžaduje společenský oděv. U pánů se předpokládá oblek, košile, kravata. U dam se předpokládá jakýkoliv společenský oděv, který však není příliš vyzývavý. Společenská obuv je také samozřejmostí. Pro upřesnění citujeme slova už zesnulého prorektora prof. Mojmíra Horyny:

Promoce i imatrikulace jsou slavnostními akty pořádnými akademickou obcí UK, které si vyžadují přiměřené chování i oblečení. Studenti i studentky by měli být upozornění, že charakteru slavnosti odpovídá společenské oblečení: u mužů společenský oblek s kravatou nebo motýlkem a u žen kostýmek nebo společenské šaty (nevhodné jsou ovšem plesové róby). Důležitá je i přiměřená obuv... Oblečení přiměřené charakteru okamžiku je zároveň výrazem vzájemné úcty... I to by mělo být podstatným a zcela zřetelným rysem každé univerzitní slavnosti.

(dopis prof. Horyny)

K promoci patří…

Rektorka a prorektoři nosí červený talár.

Talár označuje splývavé roucho sahající až ke kotníkům včetně pokrývky hlavy (baretu), slovo pochází z latinského talus čili kotník. Rektorka a prorektoři Univerzity Karlovy mají talár červený, taláry ostatních hodnostářů jsou černé.

Insignie (z latinského insigne = znamení, symbol) jsou odznaky hodnosti a hodností určené moci světských či církevních osob a symbolem jejich příslušnosti a funkce.

K insigniím Univerzity Karlovy patří žezlo a medaile. Původní žezlo a medaile se ztratily při evakuaci Němců na konci druhé světové války. Rektorskou medaili, která se používá dnes, darovalo univerzitě České vysoké učení technické v roce 1948 k výročí založení. Autorem medaile je Otakar Španiel.

Insignií, kterou používají společně všechny lékařské fakulty Univerzity Karlovy, je žezlo, na něž absolventi (kromě těch bakalářských) symbolicky skládají slib. Hlavice žezla má korunu, kterou tvoří stříbrný věnec posázený modrými tyrkysy. Uvnitř věnce je emblém lékařství – Aeskulapův kyj a had pijící z misky. Žezlo vytvořil Jan Tengler po roce 1882.

Vlevo společné žezlo všech lékařských fakult Univerzity Karlovy, vpravo žezlo univerzitní.

Medaile děkanů jsou společné pro všechny fakulty.

Promotor je fakultní akademický funkcionář, který v latině vede obřad. Pronáší promoční sponzi, tedy slib, ke kterému se absolventi zavazují před udělením akademického titulu.

Pedel 2. lékařské fakulty.

Pedel je ceremoniální funkce, chybí na bakalářských promocích. Při slavnostních příležitostech kráčí univerzitní pedel před rektorkou a fakultní před děkanem; pedelové nosí žezlo. Během promoce (s výjimkou bakalářské) drží fakultní pedel žezlo před absolventem, který na něj přísahá. Univerzitní pedel nese žezlo univerzitní. Dnes má tedy symbolický význam, ale dříve sloužil jako univerzitní sluha – byl zodpovědný za údržbu školních budov a asistoval rektorovi či děkanovi – původně je též v literatuře označován jako školník.

Jezu Kriste, ščedrý kněže, jehož melodie zaznívá při promocích, je jeden z nejstarších staročeských církevních chorálů, pochází ze 14. století. Autorství se někdy připisuje Janu Husovi.

Průběh promocí

Průběh promocí, včetně promočního slibu, se v některých bodech liší podle získaného titulu – například součástí promočního slibu po získání titulu MUDr. je Hippokratova přísaha.

Níže najdete odkazy na průběh promocí podle získaného titulu a latinské i české znění slibu.

Bakalářské promoce

Magisterské promoce

Promoce při získání titulu MUDr.

 

Použité zdroje:

web Univerzity Karlovy – insignie i řád promocí jsou zakotveny ve vnitřních předpisech Univerzity Karlovy, insigniím se věnuje jedna z příloh statutu univerzity, průběh promocí je dán dokumentem Řád imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy ze dne 31. května 2021

web Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

www.wikipedia.cz

Univerzitní slavnosti v Karolinu. Imatrikulace, promoce, sponse. Ed. Josef Petráň. Karolinum: Praha 1991

Poslední aktualizace: 23. 6. 2022 / Mgr. Juan Zamora