Úspěchy

Prof. Přemysl Jiruška obdržel Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021

Prof. Přemysl Jiruška obdržel cenu za úspěšné řešení grantového projektu Význam funkční a strukturální reorganizace mozkových sítí v patogenezi kognitivního deficitu a epilepsie po cévní mozkové příhodě. Cílem projektu bylo rozpoznat změny v charakteru propojení, které by předpovídaly postižení kognitivních funkcí a rozvoj epilepsie. S využitím zobrazení mozku a EEG vyšetření byly vypracovány metody, s jejichž pomocí bylo možné identifikovat pacienty se zvýšeným rizikem závažnějšího poškození kognitivních funkcí a rozvoje epilepsie. Jeden ze zásadních objevů představoval popis změn v chování epileptických sítí před záchvatem. Výsledky prokázaly, že záchvaty jsou předcházeny ztrátou stability epileptických sítí, kterou lze navíc změřit. Provedená pozorování umožnila sjednotit řadu současných teorií (často i protichůdných) o mechanismech vzniku epileptických záchvatů. Ve spolupráci s týmem australských vědců byl učiněn objev, že změny ve stabilitě epileptických sítí a riziko záchvatů kolísají v řádu dnů, týdnů a měsíců. Tyto objevy otevírají nové možnosti pro stanovení rizika vzniku záchvatů, přesné nastavení léčebné neurostimulace v závislosti na úrovni mozkové stability a hledání nových způsobů léčby epilepsie.

První 4EU+ mezinárodní kurz Patogeneze epilepsie pod vedením 2. lékařské fakulty

V rámci Aliance 4EU+ byl připraven a otevřen mezinárodní kurz zaměřený na mechanismy patogeneze a patofyziologie epilepsie (https://4euepilepsy.lf2.cuni.cz/), který je určen pro pregraduální či Ph.D. studenty, klinické epileptology a vědce z akademického a farmaceutického prostředí, kteří chtějí získat detailní znalosti v oblasti neurobiologie epilepsie. Kurz je organizován pod vedením Ústavu fyziologie 2. lékařské fakulty a vznikal za podpory Aliance 4EU+ ve spolupráci mezi Univerzitou Karlovou, Univerzitou v Miláně, Univerzitou ve Varšavě a Istituto Neurologico Carlo Besta. Na přípravě, organizaci a výuce se podílejí epileptologové a vědci z celého světa a kurz získal záštitu řady odborných organizací včetně International League Against Epilepsy a International Bureau For Epilepsy. Za 2. lékařská fakultu se na organizaci a výuce podílí Ing. Byrne, Mgr. Dvořáková, prof. Marusič, prof. Otáhal a prof. Jiruška.

Ing. Jan Kudláček, Ph.D. obdržel cenu Jana Marka Marci za rok 2018

Jan Kudláček obdržel cenu Jana Marka Marci za rok 2018, kterou každoročně uděluje Česká liga proti epilepsii za nejlepší prvoautorskou publikaci. Cenu získal za práci publikovanou v časopise Nature Neuroscience, která přinesla nové poznatky o mechanizmech vzniku epileptických záchvatů

Chang WC, Kudlacek J, Hlinka J, Chvojka J, Hadrava M, Kumpost V, Powell AD, Janca R, Maturana MI, Karoly PJ, Freestone DR, Cook MJ, Palus M, Otahal J, Jefferys JGR, Jiruska P. Loss of neuronal network resilience precedes seizures and determines the ictogenic nature of interictal synaptic perturbations. Nat Neurosci. 2018 Dec;21(12):1742-1752.

Prof. John G. R. Jefferys akademickým pracovníkem 2. lékařské fakulty

Prof. John G. R. Jefferys je světově uznávaným neurovědcem, který zásadně přispěl k pochopení mechanismů fungování lidského mozku ve zdraví a nemoci. Prof. Jefferys je mezinárodně respektovaným odborníkem v oblasti výzkumu epilepsie, mentální retardace a v oblasti fyziologických oscilací v mozku. Za svůj výzkum obdržel řadu mezinárodních ocenění a jeho současný h-index je úctyhodných 55.

Prof. Jefferys vystudoval fyziologii na University College of London. Jako mladý vědecký pracovník nastoupil na řadu výzkumných pozic v Londýně. Následně obdržel prestižní Wellcome Senior Lectureship na St. Mary’s Medical School – Imperial College a byl jmenován profesorem neurofyziologie. V roce 1995 získal profesorskou pozici na Birminghamské univerzitě. Do roku 2019 působil jako profesor neurověd na Oxfordské univerzitě, kde své působení ukončil po dosažení důchodového věku. Prof. Jefferys zastával významné funkce v rámci univerzit, akademických a odborných společností a mezinárodních časopisů.

V roce 2019 přešel na 2. lékařskou fakultu a jeho laboratoř se stala součástí Ústavu fyziologie. Zde vytvořil experimentálně-klinickou skupinu, která se zaměřuje na výzkum náhlého neočekávaného úmrtí při epilepsii a která spolupracuje s klinickými pracovišti naší fakulty. Pro tento výzkum získal v letošním roce grantovou podporu z AZV. Ve svém výzkumu úspěšně propojuje výzkum epilepsie, mozku, kardiovaskulárního a respiračního systému. V rámci svého působení na fakultě se aktivně zapojil do vzdělávání mladých vědeckých pracovníků, včetně studentů lékařství, kteří projevují zájem o vědu.

Prof. P. Jiruška zvolen předsedou EpiStop

V roce 2020 se prof. Přemysl Jiruška stal předsedou spolku EpiStop (www.epistop.cz), jenž vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, zástupců pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy, zástupců médií) s cílem zlepšit postavení lidí s epilepsií ve společnosti. Sídlo spolku se také přesídlilo na 2. lékařskou fakultu.

Vědci z Ústavu fyziologie spoluautory prestižní publikace

Jan Kudláček a Přemysl Jiruška jsou spoluautory publikace, která vznikla ve spolupráci s vědci z Melbournské univerzity a která byla publikována v Nature Communications v roce 2020. Práce prokázala existenci dlouhodobých kolísání v náchylnosti mozku generovat záchvaty u lidí s epilepsií. Součástí výzkumu bylo nalezení metod, jak lze tato kolísání sledovat. Pochopení podkladů dlouhodobých kolísání v náchylnosti k záchvatům je klíčové pro poznání procesů, které jsou odpovědné za vznik záchvatů na různých časových škálách. Poznatky mohou být využity k vývoji nových způsobů léčby a ke zkvalitnění postupů předpovídání období vysokého rizika záchvatů.

Maturana MI, Meisel C, Dell K, Karoly PJ, D’Souza W, Grayden DB, Burkitt AN, Jiruska P, Kudlacek J, Hlinka J, Cook MJ, Kuhlmann L, Freestone DR. Critical slowing down as a biomarker for seizure susceptibility. Nat Commun. 2020 May 1;11(1):2172.

Realizace největšího uceleného vzdělávacího programu pro PhD studenty na UK

Spolu s konzultační firmou Centrum dohody, s. r. o., jsme zrealizovali nejrozsáhlejší intenzivní vzdělávací program pro studenty doktorského studia. V uplynulých dvou letech bylo ve 12 výukových blocích proškoleno 240 PhD studentů. Kurzy byly zaměřeny na metodiku a organizaci vědecké práce a nácvik odborné prezentace s videotréninkem. Projekt byl opakovaně velmi pozitivně hodnocen jak PhD studenty, tak přímo jejich školiteli. Projekt byl podpořen částkou 5.6 mil Kč z grantu ESF a hl. m. Prahy.

Projekt výuky vědecké práce mladých lékařů

Ústav fyziologie úspěšně navázal na značný ohlas a úspěch projektu Metodika a organizace vědecké práce, který byl zaměřen na seznámení mladých PhD studentů s vědeckými postupy. Po neúspěšné snaze pokračovat v projektu na 2. LF se vědci Ústavu fyziologie zapojili do obdobného výukového projektu pro mladé lékaře, rovněž financovaného ze strukturálních fondů EU, pořádaného ve VFN.

Překlad základní učebnice fyziologie – Physiology at a Glance

Pracovníci Ústavu fyziologie přeložili základní učebnici fyziologie – Physiology at a Glance (2010). Za posledních 5 let se tak jedná již o druhou klíčovou oborovou poblikaci, která byla na Ústavu fyziologie přeložena a na jejímž překladu spolupracovali všichni akademičtí pracovníci ústavu.

Ocenění American Thoracic Society

Vedoucí ústavu, prof. Jan Herget, obdržel v roce 2010 ocenění RF Grovera, kterou uděluje American Thoracic Society za „Zásadní přínos k poznání adaptace na vysokohorskou hypoxii a mechanismů působení hypoxie na plicní oběh“. Stal se tak prvním Evropanem, který takovéto ocenění získal.

Úspěšná realizace projektu založeného na spolupráci vědy a průmyslu

Společný projekt 2. LF s 3. LF a Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze pro korporaci Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav realizovaný v letech 2008–2009. Pod vedením pracovníků Ústavu fyziologie v roce 2008 vypracována vědecká rešerše Výzkum zatížení řidiče při jízdě automobilem, na kterou jsme navázali vypracováním další studie Rozmístění sdělovačů a ovladačů v interiéru automobilu z hlediska minimalizace zátěže řidiče na základě využití nových poznatků o vizuální krátkodobé paměti.

Účast pregraduálních studentů na vědeckých projektech a výuce na pracovišti (2006–2008)

Účast pregraduálních studentů na vědeckých projektech a výuce na pracovišti V současnosti je do vědeckých projektů našeho pracoviště zapojeno 9 pregraduálních studentů medicíny, z toho dva zahraniční studenti. Všichni se v rámci dílčích samostatných vědeckých projektů podílí na výzkumném zaměření ústavu. Jejich práce je finančně hodnocena z mimofakultních, převážně grantových prostředků, výsledky jejich práce byly prezentovány mimo jiné na SVK 2007–2009 a na mezinárodních studentských konferencích. www.lf2.cuni.cz/anketa-mezi-aktivnimi-ucastniky-vedecke-konference-2008

Vybavení a provoz dvou počítačových učeben

Z mimofakultních zdrojů jsme v roce 2008 pořídili dvě počítačové učebny. První je vybavena 15 stolními počítači. Druhá je mobilní a sestává z 16 notebooků bezdrátově připojených do sítě. S využitím interaktivních programů, které jsou průběžně z prostředků ústavu rozšiřovány, přispívají ke zkvalitnění výuky v teoretických oborech.