Jiné úspěchy

Kapitola dr. Chovance v monografii Chronická plicní hypertenze

Dr. M. Chovanec je autorem kapitoly Základní fyziologické a patofyziologické souvislosti v monografii Chronická plicní hypertenze (editoři P. Jansa a M. Aschermann, Maxdorf, Praha 2017, s. 93–111).

Zahraniční postdok P. Jain Na základě úspěchu v soutěži o podporu UK.

Na základě úspěchu v soutěži o podporu UK.

Jediný nový grant GAČR na 2. LF

Ontogenické faktory, které ovlivňují plicní hypertenzi v dospělosti.

Pořídili jsme nový přístroj Electron Paramagnetic Resonance pro detekci radikálů

Electron Paramagnetic Resonance (EPR) je přístroj pro ultrasenzitivní detekci ROS a dalších radikálů, v Česku unikátní. Pořídili jsme ho z prostředků operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI).

Prof. V. Hampl se stal předsedou správní rady Centra paliativní péče

Prof. V. Hampl se stal předsedou správní rady nově zřízeného Centra paliativní péče, které se věnuje výzkumu, vzdělávání a popularizaci v oblasti terminální péče.

Prof. V. Hampl byl zvolen předsedou Koordinační rady doktorského studia biomedicíny na Univerzitě Karlově

Prof. V. Hampl byl zvolen předsedou Koordinační rady doktorského studia biomedicíny na Univerzitě Karlově.

Prof. Herget dovedl ke graduaci svého 15. doktoranda

Prof. Herget dovedl ke graduaci svého 15. doktoranda.

Předseda Fulbrightovy komise v ČR

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., byl zvolen předsedou Správní rady Fulbrightovy komise v ČR.

Vědecká rada GAČR

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., byl jmenován členem Vědecké rady Grantové agentury ČR.

Realizace největšího uceleného vzdělávacího programu pro PhD studenty na UK

Spolu s konzultační firmou Centrum dohody, s. r. o., jsme zrealizovali nejrozsáhlejší intenzivní vzdělávací program pro studenty doktorského studia. V uplynulých dvou letech bylo ve 12 výukových blocích proškoleno 240 PhD studentů. Kurzy byly zaměřeny na metodiku a organizaci vědecké práce a nácvik odborné prezentace s videotréninkem. Projekt byl opakovaně velmi pozitivně hodnocen jak PhD studenty, tak přímo jejich školiteli. Projekt byl podpořen částkou 5.6 mil Kč z grantu ESF a hl. m. Prahy.

Projekt výuky vědecké práce mladých lékařů

Ústav fyziologie úspěšně navázal na značný ohlas a úspěch projektu Metodika a organizace vědecké práce, který byl zaměřen na seznámení mladých PhD studentů s vědeckými postupy. Po neúspěšné snaze pokračovat v projektu na 2. LF se vědci Ústavu fyziologie zapojili do obdobného výukového projektu pro mladé lékaře, rovněž financovaného ze strukturálních fondů EU, pořádaného ve VFN.

Překlad základní učebnice fyziologie – Physiology at a Glance

Pracovníci Ústavu fyziologie přeložili základní učebnici fyziologie – Physiology at a Glance (2010). Za posledních 5 let se tak jedná již o druhou klíčovou oborovou poblikaci, která byla na Ústavu fyziologie přeložena a na jejímž překladu spolupracovali všichni akademičtí pracovníci ústavu.

Ocenění American Thoracic Society

Vedoucí ústavu, prof. Jan Herget, obdržel v roce 2010 ocenění RF Grovera, kterou uděluje American Thoracic Society za „Zásadní přínos k poznání adaptace na vysokohorskou hypoxii a mechanismů působení hypoxie na plicní oběh“. Stal se tak prvním Evropanem, který takovéto ocenění získal.

Zapojení do mezinárodních výzkumných projektů a iniciativ

Profesor Jan Herget se stal v roce 2010 řádným Fellow of Pulmonary Vascular Research Institute a členem Editorial Board nově založeného prestižního časopisu Pulmonary Circulation.

Úspěšná realizace projektu založeného na spolupráci vědy a průmyslu

Společný projekt 2. LF s 3. LF a Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze pro korporaci Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav realizovaný v letech 2008–2009. Pod vedením pracovníků Ústavu fyziologie v roce 2008 vypracována vědecká rešerše Výzkum zatížení řidiče při jízdě automobilem, na kterou jsme navázali vypracováním další studie Rozmístění sdělovačů a ovladačů v interiéru automobilu z hlediska minimalizace zátěže řidiče na základě využití nových poznatků o vizuální krátkodobé paměti.

Účast pregraduálních studentů na vědeckých projektech a výuce na pracovišti (2006–2008)

Účast pregraduálních studentů na vědeckých projektech a výuce na pracovišti V současnosti je do vědeckých projektů našeho pracoviště zapojeno 9 pregraduálních studentů medicíny, z toho dva zahraniční studenti. Všichni se v rámci dílčích samostatných vědeckých projektů podílí na výzkumném zaměření ústavu. Jejich práce je finančně hodnocena z mimofakultních, převážně grantových prostředků, výsledky jejich práce byly prezentovány mimo jiné na SVK 2007–2009 a na mezinárodních studentských konferencích. www.lf2.cuni.cz/anketa-mezi-aktivnimi-ucastniky-vedecke-konference-2008

Vybavení a provoz dvou počítačových učeben

Z mimofakultních zdrojů jsme v roce 2008 pořídili dvě počítačové učebny. První je vybavena 15 stolními počítači. Druhá je mobilní a sestává z 16 notebooků bezdrátově připojených do sítě. S využitím interaktivních programů, které jsou průběžně z prostředků ústavu rozšiřovány, přispívají ke zkvalitnění výuky v teoretických oborech.

Překlad učebnice W. F. Ganong: Přehled lékařské fyziologie

Pracovníci Ústavu fyziologie přeložili 20. vydání Přehled lékařské fyziologie.

Workshop Cardiopulmonary Function in Health and Disease

Na základě žádosti britské The Physiological Society jsme v létě 2006 zorganizovali 4denní prakticky zaměřený workshop pro evropské PhD studenty z celé Evropy (foto). Konkrétním dalším přínosem této akce byla vědecká stáž s následnou dlouhodobou spoluprácí PhD studentů z Manchesteru na našem pracovišti.