Úspěchy

Nanoteranostika v evropských projektech

Výzkum v oblasti nanoteranostiky a časné diagnostiky závažných chorob (z tělních tekutin) v Ústavu biofyziky vybralo evropské konsorcium Gynocare jako nosný pro podání společného evropského projektu.

Výroba a testování nanovlákenných polomasek

Ústav biofyziky 2. LF UK se již dlouhá léta zabývá výzkumem nanotechnologií, které se staly i standardní součástí výuky biofyziky, a téma nanovlákenných nosičů je i tématem jeho postgraduálních studentů. Je proto logickým důsledkem, že se Ústav biofyziky zapojil do boje proti pandemii koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění covid-19, výrobou prototypů a testováním antivirotické nanovlákenné polomasky.

Klinická studie na testování efektivity nanovlákenného filtru s enkapsulovaným jodovaným povidonem

Organizovali jsme klinickou studii na testování efektivity nanovlákenného filtru s enkapsulovaným jodovaným povidonem. Tento filtr je určen jako profylaktický pro inaktivaci SARS-CoV-2 na nosohltanových sliznicích. Rozvíjí a doplňuje recentní studii, která byla provedena na Texaské univerzitě a aplikaci jodovaného povidonu doporučuje pracovníkům potenciálně vystaveným styku s virem SARS-CoV-2 (po expozici).

Uspořádání konference XLII. dny lékařské biofyziky

Ústav biofyziky 2. LF UK se stal pořadatelem XLII. dnů lékařské biofyziky: http://www.biofyzika.eu/ – třídenní odborné konference, které se účastní biofyzikální ústavy všech českých a slovenských lékařských a příbuzných fakult a dalších pracovišť. Do Kolína, kde se DLB konaly, se ve dnech 29.–31. května 2019 sjela téměř stovka účastníků (včetně studentů PGS) a prezentováno bylo více než 60 příspěvků. Konference se konala pod záštitou rektora UK prof. T. Zimy, děkana 2. LF UK prof. V. Komárka a starosty města Kolína V. Rakušana.

Členství v dozorčí radě spin-off firmy Univerzity Karlovy

Firma Charles University Innovations Prague (CUIP) je spojovníkem světa vědy na Univerzitě Karlově a světa byznysu. První samostatná dceřiná firma v Česku stoprocentně vlastněná univerzitou má zástupce školy přímo v dozorčí radě. Tímto zástupcem je i prof. Evžen Amler z 2. LF UK. Firma nabízí byznysu projekty napříč univerzitou a pomáhá dílčí spin-off firmy zakládat.

Ústav biofyziky hlavním koordinátorem projektu Horizon 2020

Pod vedením Univerzity Karlovy byla založena skupina se členy v osmi evropských zemích pro zavedení moderních nanotechnologií v medicíně. Ve dvou projektech požádala o evropské dotace, a to v projektu Nanostructured membranes for ultrasensitive detectionTraining Network for the Development of Targeted Therapies Against Cancer Stem Cells.

Čestné uznání ministra zdravotnictví ČR prof. E. Amlerovi

15. prosince 2017 prof. E. Amler z rukou ministra zdravotnictví ČR převzal Čestné uznání za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji, a to za projekt Nanovlákenné nosiče s řízeným uvolňováním léčiv pro regeneraci osteochondrálních defektů, podpořený Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví z veřejných zdrojů za rok 2016.

Nanotechnologie pro ošetření hernií

Ve spolupráci s Chirurgickou klinikou 2. LF UK a FN Motol byla vytvořena alternativa ošetření hernií pomocí aplikace nanotechnologií. Tato technologie byla vybrána pro prezentaci motolského areálu před Královskou švédskou akademií.

Vyzvané úvodníky

Vyzvané úvodníky do anglického vědeckého časopisu Nanomedicine. Electrospun core/shell nanofibers: a promising system for cartilage and tissue engineering? (2013)
Functionalized nanofibers as drug-delivery systems for osteochondral regeneration. (2014)

Transfer technologií

Ústav biofyziky reprezentuje fakultu, která je spoluzakladatelem subjektu NANOPROGRES, z. s. p. o. (sdružení podnikatelských subjektů, akademických institucí a vědecko-výzkumných pracovišť, www.nanoprogres.cz/cs/), založeného za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a podpory podnikání v oblasti nanotechnologií se zaměřením na biomedicínu. Vedoucí Ústavu biofyziky je manažerem projektu „Vývoj zdravotnických prostředků na bázi funkcionalizovaných nanovláken pro vnější aplikace, kožní kryty a chirurgické aplikace“.

Patenty

Ústav biofyziky má od roku 2009 podíl v těchto patentech a průmyslových vzorech:
Způsob a zařízení k výrobě nanovláken přeplavovacím elektrostatickým zvlákňováním
Způsob výroby nanokapslí připravených na bázi nanovláken
Nanovlákenné nosiče s fotoafinně vázanými mikrosférami a způsob jejich výroby
První patent popisuje světově unikátní zařízení k výrobě funkcionalizovaných nanovláken, které jsou esenciální pro regenerativní medicínu.

Inovace výukové laboratoře

V rámci řešení projektu FRVŠ „Inovace výukové laboratoře lékařské biofyziky“ došlo v roce 2008 k zásadní inovaci vybavení praktik. Zřízena byla nová počítačová učebna. V rámci řešení projektu FRVŠ „Výuková laboratoř pro tkáňové inženýrství“ došlo v roce 2010 k zásadnímu pokroku ve výuce výběrového předmětu Tkáňové a proteinové inženýrství.

Úspěchy v oblasti výuky

Ve čtvrtém vydání vyšly „Otázky z fyziky pro přijímací zkoušky“ (rok vydání 2009), které uchazečům vymezují rozsah potřebných znalostí z fyziky, aniž by umožnily projít přijímacím testem pouze na základě mechanického naučení bez schopnosti znalosti kombinovat a aplikovat.

Trénink percepčně-kognitivních vlastností

Ve spolupráci UK 2. LF, Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a Unie českých fotbalových rozhodčích probíhal vzdělávací projekt zabývající se tréninkem percepčně-kognitivních vlastností a analýzou chyb fotbalových rozhodčích, zejména asistentů. Projekt přednášek v rámci seminářů „Biofyzikální aspekty percepčně-kognitivních vlastností“ zahájený na Ústavu biofyziky v lednu 2009 nabídl zájemcům aktuální vědecké poznatky, které přednášeli špičkoví odborníci ze 2. lékařské fakulty.

Učební texty

Doc. RNDr. Evžen Amler, CSc., a RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D., jsou spoluautory dvou dílů učebních textů Lékařské textilie (rok vydání 2008). První díl připravil kolektiv autorů složený z pracovníků a studentů Ústavu biofyziky pod vedením doc. RNDr. Evžena Amlera, CSc.

Letní škola tkáňového inženýrství

Doc. RNDr. Evžen Amler, CSc., spoluorganizoval Letní školu „Tkáňové inženýrství“, která se konala v Liberci ve dnech 24.–26. 9. 2007. Doc. RNDr. Evžen Amler, CSc., a RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D., na Letní škole přednášeli.

Popularizace vědy

Doc. RNDr. Evžen Amler, CSc., popularizuje vědeckou práci opakovaným vystoupením v médiích – například dva díly pořadu České televize České hlavy v roce 2006, v roce 2007 rádio Classic, slovenský časopis Život. RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D., prezentovala v roce 2006 práci projektu Otevřená věda v České televizi (ČT 1 – Události a Dobré ráno s Českou televizí) i Českém rozhlase (ČRo 1 – Radiožurnál).

Učebnice a skripta pro studenty

Studijní materiály byly v roce 2005 rozšířeny o učebnici Medicínská biofyzika (nakl. Grada) a v roce 2006 o skripta Praktické úlohy z biofyziky a Chapters from Biophysics. Autorsky se podíleli všichni pracovníci ústavu včetně doc. MUDr. Tomáše Blažka, CSc., a doc. Ing. Jindřišky Heřmanské, CSc.