Úspěchy

Klinika se podílí na tvorbě a propagaci Centra dětské neuroonkologie

Centrum dětské neuroonkologie (CDNO) představuje republikově unikátní mezioborový projekt Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Spolupráce celé řady klinik a ústavů zajišťuje komplexní diagnostickou, léčebnou, ošetřovatelskou, rehabilitační a dispenzární péči o dětské a mladé pacienty s nádorovým onemocněním centrálního nervového systému. Péče nekončí dovršením 18 let věku, ale sledování pokračuje po celý život. Na péči se podílí zejména následující pracoviště:

CDNO je koncipováno tak, aby byla poskytována odborná péče na špičkové světové úrovni. Zabezpečení péče vysoké úrovně závisí především na personálním obsazení zkušenými odborníky, moderním diagnostickém zázemí, přístrojovém vybavení a návaznosti dalších specializací. Nelze opomenout fyzickou blízkost všech pracovišť v rámci jedné budovy a nepřetržitou dostupnost erudovaných odborníků a těch nejmodernějších vyšetřovacích a léčebných metod.

Klíčový a zcela zásadní pro nabytí zkušeností je objem pacientů léčených a sledovaných CDNO. Centrum je největší pracoviště svého druhu v České republice a patří k největším v Evropě. Činnost centra je pod neustálým dohledem, dlouhodobě sledujeme jasně dané a objektivní indikátory výkonu a kvality centra. 

Nedílnou součástí pracovní náplně CDNO je participace na základním a klinickém výzkumu. Výzkumná skupina v rámci CDNO Prague Brain Tumor Research Group sdružuje zúčastněné kliniky, Laboratoř biologie solidních nádorů (LBSN) a Laboratoř molekulární patologie (LAMPA). Dnes si výzkumnou činnost nemůžeme představit bez rozsáhlé národní a hlavně mezinárodní spolupráce; CDNO je součástí např. European Reference Network on paediatric cancer (hemato-oncology), mezinárodní společnosti pro dětskou onkologii (SIOP) či Innovative Therapies for Childhood Cancer (ITCC). Toto umožňuje účast CDNO v jinak nedostupných nejnovějších klinických studiích. Našim pacientům tak můžeme nabídnout republikově zcela ojedinělou léčbu a přístup k nejmodernějším či pouze experimentálním léčebným postupům.

Všichni pracovníci CDNO chápou, že diagnóza nádoru centrálního nervového systému u dítěte je zcela zásadní událost, která převrátí život celé rodiny. Náš navrhovaný terapeutický postup si klade za cíl minimalizovat nepříjemné stránky léčebného procesu a v co nejkratší možné době umožnit celé rodině návrat do běžného života. Vedle samotné léčby se dále zaměřujeme i na sociální aspekty onemocnění. Především se soustředíme na pokračování vzdělávání pacienta cestou školy při nemocnici, paliativní a podpůrnou péči a v neposlední řadě i na psychologické poradenství pro celou rodinu. Pro rodiny s pacienty s obzvláště závažnou diagnózou nabízíme od začátku propojení s Týmem dětské podpůrné péče FN Motol, který se sestává z odborníků, kteří mohou rodině tuto situaci významně ulehčit. Po dobu celého léčebného procesu pacienta a jeho rodinu pravidelně a detailně informujeme o povaze onemocnění, plánovaných vyšetřeních, jejich výsledcích a následující léčbě a jejích rizicích. Komunikaci s rodinou a průběžnou informovanost považujeme za stěžejní část naší práce.

Dr. Skalický je autorem minimonografie v České a slovenské neurologii a neurochirurgii

Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie představuje republikově významný časopis pro neurochirurgii a neurologii. Každé číslo začíná minimonografií, práce dr. Skalického představuje ucelený pohled na problematiku normotenzního hydrocefalu a může sloužit jako materiál ke studiu před atestací.

Klinice bylo přiděleno pořadatelství Pracovních dnů ČNCHS na rok 2028 (poprvé v historii kliniky)

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti je každoročním setkáním neurochirurgů (a příbuzných odborníků), kde pracoviště prezentují své výsledky. U příležitosti 50. výročí založení neurochirurgie ve FN Motol bylo pořadatelství tohoto setkání svěřeno Neurochirurgické klinice dětí a dospělých, v dosavadní historii klinika tuto čest zatím neměla. 

MUDr. Bláha působí v Data Safety Monitoring Board

MUDr. Martin Bláha, Ph.D., působí v Data Safety Monitoring Board, studie Randomised, single-blind, safety, tolerability, efficacy and pharmacokinetic study of NICAPLANT in aneurysmal subarachnoid haemorrhage patients undergoing aneurysm clipping 2019–2021.

Doc. M. Tichý a dr. P. Libý jsou spoluautoři článku Cytometric analysis of cell suspension generated by cavitron ultrasonic surgical aspirator in pediatric brain tumors.

Doc. M. Tichý a dr. P. Libý jsou spoluautoři článku Cytometric analysis of cell suspension generated by cavitron ultrasonic surgical aspirator in pediatric brain tumors. V časopise J Neurooncol. Vydaného v roce 2019

Dalšími autory jsou Vaskova M, Zamecnik J, Kuzilkova D, Vicha A, Hrabeta J, Kalina T, Stary J, Hrusak O.

Dr. P. Libý je hlavním autorem článku Electromagnetic navigation-guided neuroendoscopic removal of radiation-induced intraforniceal cavernoma as a late complication of medulloblastoma treatment.

Dr. P. Libý je hlavním autorem článku Electromagnetic navigation-guided neuroendoscopic removal of radiation-induced intraforniceal cavernoma as a late complication of medulloblastoma treatment. V časopise Child’s Nervous System. Časopis vyšel v roce 2017

Spoluautoři jsou Zamecnik, J., Kyncl, M., Zackova, J., & Tichy, M.

Doc. M. Tichý a Dr. P. Libý jsou spoluautoři článku Intraoperative thermography of the electrical stimulation mapping: A safety control study.

Doc. M. Tichý a Dr. P. Libý jsou spoluautoři článku Intraoperative thermography of the electrical stimulation mapping: A safety control study. V časopise IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng, 26 (11):2126-2133. IF 3.972. Vydaného v roce 2018

Dalšími autory článku jsou Janca, R., Jezdik, P., Jahodova, A., Kudr, M., Benova, B., Celakovsky, P., Zamecnik, J., Komarek, Krsek, P.

Dr. P. Libý spoluautor článku Generalized quasiperiodic epileptiform activity in sleep is associated with cognitive impairment in children with drug-resistant focal lesional epilepsy.

Dr. P. Libý spoluautor článku Generalized quasiperiodic epileptiform activity in sleep is associated with cognitive impairment in children with drug-resistant focal lesional epilepsy. V časopise Epilepsia, který vyšel v roce 2019.

Dalšími autory jsou Novak V, Maulisova A, Jezdik P, Benova B, Belohlavkova A, Tichy M, Krsek P.

Dr. P. Libý je spoluautor článku Differential patterns of metastatic dissemination across medulloblastoma subgroups.

Dr. P. Libý je spoluautor článku Differential patterns of metastatic dissemination across medulloblastoma subgroups. V časopise Journal of Neurosurgery: Pediatrics, 21(2), 145–152. IF 2.17 vydaného v roce 2018

Dalšími autory článku jsou Zapotocky, M., Mata-Mbemba, D., Sumerauer, D., Lassaletta, A., Zamecnik, J., Krskova, L., Kyncl, M., Stary, J., Laughlin, S., Arnoldo, A., Hawkins, C., Tabori, U., Taylor,M.D., Bouffet, E., Raybaud, C., Ramaswamy, V.

Dr. P. Libý je prvním autorem článku Electromagnetic navigation-guided neuroendoscopic transfrontal transaqueductal fenestration of expansive posterior fossa arachnoid cyst with simultaneous endoscopic third ventriculostomy in an infant.

Dr. Libý je prvním autorem článku Electromagnetic navigation-guided neuroendoscopic transfrontal transaqueductal fenestration of expansive posterior fossa arachnoid cyst with simultaneous endoscopic third ventriculostomy in an infant. v časopise Child’s Nervous System, 34(11):2309-2312. r. 2018

Spoluautor doc. M. Tichý

Léčba lícního nervu

Celkem tři kapitoly v monografii léčba lícního nervu doc. Tichý, MUDr. Vlasák, doc. Kozák, v knize Vachata, Sameš a kolektiv - Lícní nerv, rok 2017

Dr. P. Libý, doc. M. Tichý, dr. R. Leško jsou spoluautoři článku Cognitive performance in distinct groups of children undergoing epilepsy surgery - a single-centre experience.

Dr. P. Libý je spoluautor článku Cognitive performance in distinct groups of children undergoing epilepsy surgery - a single-centre experience. Článek je k přečtení na webových stránkách https://doi.org/10.7717/peerj.7790 vyšel April 2019

Dalšími autory jsou Benova B, Belohlavkova A, Jezdik P, Jahodová A, Kudr M, Komarek V, Novak V, Kyncl M, Zamecnik J, Krsek P, Maulisova A.

Kurz EPODES Brno 1/2014

Doc. Tichý byl zvaným přednášejícím na Evropském kurzu epileptochirurgie EPODES – European Project on Development of Epilepsy Surgery.

Navázání mezinárodní spolupráce

Navázání mezinárodní spolupráce s Neurochirurgickým centrem v Göteborgu při léčbě pacientů s hemisferálním epileptickým syndromem. V rámci spolupráce provedeny již tři tyto unikátní operace na naší klinice.

Mezinárodní multicentrická studie

Spoluúčast na mezinárodní multicentrické studii terapie zhoubných astrocytárních nádorů. Experimentální terapie glioblastomu kombinovanou chirurgickou, onkologickou a experimentální vakcinační terapií.

Textbook of Surgery

Anglická verze učebnice Speciální chirurgie, Textbook of Surgery. Autor: prof. Hoch, doc. Leffler a kolektiv, kapitola Neurochirurgie/Neurosurgery – doc. Tichý. Nakladatel: Maxdorf.