Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Naše klinika poskytuje od roku 1978 operační léčbu onemocnění mozku, míchy a periferních nervů u dětí i dospělých. Jak dětská, tak dospělá část kliniky zajišťuje mnohostrannou péči zahrnující celé spektrum léčby v oboru neurochirurgie. Tým kliniky, kromě přednosty, tvoří 16 lékařů a více než 30 sester, kteří jsou pacientům stále k dispozici na lůžkových odděleních, ambulanci nebo v době pohotovostních služeb.

Hlavním mottem kliniky je péče orientovaná na pacienta, využívající nejmodernějších diagnostických a léčebných metod a miniinvazivních, šetrných operačních přístupů. Klinika dále těží z úzké interdisciplinární spolupráce v rámci univerzitního komplexu Fakultní nemocnice v Motole.

Stěžejní programy naší kliniky zahrnují:

 • Operativa gliových nádorů a mozkových metastáz - zde využíváme pokročilé metody peroperační navigace a monitorace nervových funkcí včetně operací při vědomí a peroperační fluorescence. Samozřejmostí je úzká spolupráce s Onkologickou klinikou a Ústavem patologie a molekulární medicíny a dlouhodobá dispenzarizační péče pacientů.
 • Operativa nezhoubných nádorů - zejména meningiomů, nádorů lební baze, komorového systému, míchy a jejích obalů a nádorů zasahujících do oblasti neurokrania.
 • Cévní neurochirurgie - operační řešení kavernomů, aneuryzmat, arterio-venozních malformací, revaskularizační operace.
 • Epileptochirurgie - ve spolupráci s Klinikou dětské neurologie a Neurologickou klinikou poskytujeme komplexní neurochirurgickou péči při diagnostice a léčbě celého spektra epileptologie.
 • Hydrocefalus - endoskopické řešení či zkratové operace.
 • Spinální chirurgie - operační řešení degenerativního onemocnění páteře (výhřezy plotének, základní spondylochirurgické výkony, miniinavazivní operativa páteře).
 • Chirurgie periferních nervů - léčba úžinových syndromů, ošetření poranění a tumorů periferních nervů.
 • Kraniocerebralní trauma, poranění mozku a lebečních kostí - observace poraněného nevyžadující operační léčbu; chirurgické výkony řešící poranění a jeho krátko- i dlouhodobé následky.
 • Kraniostenozy - otevřené či endoskopické komplexní řešení a dlouhodobé sledování celého spektra vrozených vývojových vad lebky.
 • Páteřní dysrafizmy - operační řešení vrozeného nedokonalého uzávěru neurální trubice; dlouhodobá péče o pacienty až do dospělého věku.
 • Léčba spasticity - především implantace baklofenové pumpy.

Provádění náročných neurochirurgických výkonů se neobejde bez kvalitního vybavení; naše klinika disponuje nejmodernější technikou: operační mikroskopy, exoskop, endoskop, navigace, neuromonitorace, ultrazvukový aspirátor nádorové tkáně, rtg zesilovače… Ročně provádíme téměř 1500 výkonů na 2 operačních sálech. Pooperační péče je zajištěna na jednotkách intenzivní péče jak v dětské (6 lůžek), tak v dospělé části (6 lůžek).

Dětské oddělení kliniky je největší svého druhu nejen v České republice, ale patří k těm větším i v rámci Evropy. K dispozici je 12 standardních lůžek a 6 lůžek JIPových. Přítomnost rodičů menších dětí po celou dobu hospitalizace je samozřejmostí. Oddělení pro dospělé disponuje 18 lůžky, z toho je 6 pooperačních (JIP), a jedním nadstandardním lůžkem.

Dalším významným úkolem kliniky je výzkum v oblasti neurochirurgicky léčených onemocnění, vývoj nových léčebných metod, výuka studentů a lékařů v rámci postgraduálního vzdělávání. Na klinice působí 4 docenti, školitelé v oblasti postgraduálního studia, jsou zde vedeny jak dizertační, tak diplomové práce.

Poslední aktualizace: 23. 12. 2023