Hodnocení tromboelastometrie v sepsi ve vztahu ke krvácení u invazivních výkonů

Evaluation of Thromboelastometry in Sepsis in Correlation With Bleeding During Invasive Procedures.

Lukas P, Durila M, Jonas J, Vymazal T. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2017 Jan 1:1076029617731624. doi: 10.1177/1076029617731624. IF: 2.096

doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.

Publikaci představuje jeden ze spoluautorů doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D., z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol.

Prodloužení protrombinového času (PT) je častý fenomén u pacientů se sepsí. Na druhou stranu tromboelastometrie (ROTEM) jako globální koagulační test (hodnotí srážení plné krve) může vykazovat normální výsledky. Cílem naší studie bylo zhodnotit, zda je prodloužený PT v přítomnosti normálních parametrů tromboelastometrie spojen s nestandardně zvýšením krvácením u pacientů se sepsí, kteří podstoupili invazivní zákroky. Koagulace byla hodnocena pomocí tromboelastometrie za použití EXTEM testu (test pro hodnocení vnější cesty koagulace, obsahuje aktivátor vnější cesty) a pomocí INR (international normalised ratio) a PR (prothrombin ratio). Hodnotili jsme nízkorizikové krvácivé invazivní procedury (zavedení centrálního žilního katétru, dialyzačního katétru, hrudní drenáž apod.) a vysoce rizikové krvácivé zákroky (chirurgická laparotomie, torakotomie apod.). Retrospektivně za období 2013 až 2016 u pacientů s prodlouženým PT a normálním výsledkem tromboelastometrie jsme hodnotili výskyt závažného krvácení během těchto zákroků a o 24 hodin později. Byly analyzovány údaje od 76 pacientů se sepsí. Střední hodnota INR byla 1,59 (min. 1,3 a max. 2,56) a střední hodnota PR byla 1,5 (min. 1,23 a max. 2,55) při normálním výsledku ROTEM. Během zákroků nebylo pozorováno žádné závažné krvácení. Naše data ukazují, že sepse může být doprovázena normálními výsledky tromboelastometrie, a to navzdory prodlouženým hodnotám PT, přičemž jsou invazivní procedury prováděny bez závažného krvácení. Tento přístup k hodnocení koagulace u septických pacientů může snížit četnost podávání čerstvé zmrazené plazmy, která představují pro pacienta mnohočetná zdravotní rizika.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28950719

Vydáno: 13. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková