Folikulární pomocné T lymfocyty u syndromu diGeorge

Follicular Helper T Cells in DiGeorge Syndrome

Klocperk, A; Parackova, Z; Bloomfield, M; Rataj, M; Pokorny, J; Unger, S; Warnatz, K; Sediva, A. Frontiers in Immunology. 2018 Jul 23;9:1730. doi: 10.3389/fimmu.2018.01730. eCollection 2018. IF: 5.511

MUDr. Adam Klocperk

Publikaci představuje první autor MUDr. Adam KlocperkÚstavu imunologie 2. LF UK a FN Motol.

Syndrom diGeorge je primární imunodeficience charakterizovaná dysplázií až aplázií thymu, která vede k T lymfopenii. Většina pacientů trpí zvýšenou náchylností k infekcím a vyšší prevalencí autoimunitních chorob, jako např. autoimunitní trombocytopenií. B lymfocyty u syndromu diGeorge vykazují zhoršené vyzrávání, s výrazně sníženými přesmyklými paměťovými B lymfocyty a celým spektrem poruch tvorby protilátek či dysgamaglobulinemií, pravděpodobně kvůli poruše reakcí zárodečného centra.
Proto jsme se zaměřili na cirkulující folikulární pomocné T lymfocyty (cTFH) u syndromu diGeorge, jako znaky T-B interakce v zárodečném centru, na kohortě 17 pacientů se syndromem diGeorge a 21 zdravých kontrol podobného věku. cTFH byly charakterizovány jako CXCR5+ CD45RA− CD4+ T lymfocyty pomocí průtokové cytometrie.
V naší práci potvrzujeme předchozí poznání, že pacienti se syndromem diGeorge mají relativní expanzi populace paměťových T lymfocytů, s korespondujícími nízkými naivními T lymfocyty a poruchou produkce T lymfocytů v thymu. Populace CXCR5+ paměťových lymfocytů (tedy cTFH) byla u pacientů se syndromem diGeorge signifikantně expandována, ale pouze buňky zdravých kontrol, a nikoliv pacientů se syndromem diGeorge, vykazovaly postupný nárůst exprese CXCR5 v čase. Nepozorovali jsme žádnou korelaci mezi cTFH a sérovou hladinou IgG, ani s populací přesmyklých paměťových B lymfocytů. Taktéž jsme nepozorovali rozdíl v počtu cTFH mezi pacienty s/bez historickým záchytem trombocytopenie či alergie.
Pozoruhodný je výrazný pokles exprese znaku PD1 na cTFH v prvních pěti letech života jak u pacientů se syndromem diGeorge, tak u zdravých kontrol, a postupný vzrůst PD1 a ICOS exprese na CD4- T lymfocytech zdravých kontrol později v životě.
V naší práci tak demonstrujeme zvýšené množství cTFH u pacientů se syndromem diGeorge, které však nekoreluje s autoimunitou, alergií či produkcí imunoglobulinů. Toto relativní zvýšení proporce cTFH může být známkou nedokonalé produkce T lymfocytů u pacientů s dysplázií thymu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30083170

Vydáno: 24. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková