Epidemiologie MRSA v České republice

The molecular epidemiology of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in the Czech Republic.

Tkadlec J., V. Capek, M. Brajerova, E. Smelikova, O. Melter, T. Bergerova, S. Polivkova, M. Balejova, M. Hanslianova, D. Fackova, K. Neradova, R. Tejkalova, I. Vagnerova, N. Bartonikova, E. Chmelarova, P. Drevinek, M. Krutova. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2021 Jan 1;76(1):55-64. doi: 10.1093/jac/dkaa404. IF: 5.44

Mgr. Jan Tkadlec, Ph.D.

Mgr. Jan Tkadlec, Ph.D.

Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol

Meticilin rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) je ukázkovým příkladem rezistentního nemocničního patogenu, jehož šíření zvláště mezi pacienty ve zdravotnických zařízeních omezuje možnosti antibiotické léčby a komplikuje život jak pacientům, tak zdravotníkům.

Přestože podíl MRSA na invazivních stafylokokových infekcích (tj. infekcích krevního řečiště) v posledních letech v ČR stagnuje, absolutní počet případů MRSA přibývá tak, jak narůstá počet případů infekcí způsobených všemi kmeny S. aureus.

Ačkoliv MRSA spadá do povinného epidemiologického hlášení, hlubší ucelené znalosti o molekulární struktuře kmenů cirkulujících v ČR chybí. Z toho důvodu jsme na podzim roku 2017 ve spolupráci s kolegy z dalších deseti velkých nemocnic uspořádali celonárodní studii s cílem charakterizovat izolované kmeny MRSA. Celkem bylo získáno 441 izolátů, které jsme typizovali, a také jsme u nich stanovili jejich rezistenční profil k antibiotikům první volby.

Zjistili jsme výraznou dominanci jedné linie (tzv. CC5-MRSA-II) tvořící více než 80 % všech testovaných izolátů. Linie CC5-MRSA-II dominovala ve všech nemocnicích zapojených do studie; vyskytovala se zejména u hospitalizovaných pacientů vyššího věku a vykazovala rezistenci k více třídám antibiotik.

Vysoký podíl izolátů této nemocniční linie indikuje nepříznivou situaci klonálního šíření MRSA napříč zdravotnickými zařízeními v ČR.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33118033/

Vydáno: 19. 2. 2021 / Upraveno: 31. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková