Postup při podávání českých grantů

 • Vyhlášení grantových soutěží jsou zveřejňována v aktualitách (soutěže relevantní pro zaměstnance v kanálu aktualit pro zaměstnance, soutěže relevantní pro studenty v kanálu aktualit pro studenty, soutěže relevantní pro doktorandy v kanálu aktualit pro doktorandy).
   
  Akce Vyhlášení Výsledky Web
  GAUK říjen únor www.cuni.cz/UK-33.html
  GA ČR únor prosinec gacr.cz
  AZV květen/červen únor/březen www.azvcr.cz
  OP3V průběžně   www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv
  TA ČR průběžně   tacr.cz/index.php/cz/harmonogram-verejnych-soutezi-2017.html
  Inter – excelence (podprogramy, COST, KONTAKT apod.) průběžně   www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence
  Praha Pól růstu průběžně   penizeproprahu.cz/vyzvy/?po=1
  MPO – program TRIO nepravidelně   www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/
 • 2. LF UK v textu vyhlášení zároveň uvádí i závazný termín odevzdání kompletní přihlášky na Grantové oddělení. Tento termín je cca 10–14 dní před odevzdáním přihlášek na danou grantovou agenturu. Fakulta zajistí předání přihlášek pro posouzení etické komisi FNM a 2. LF, výjimečně etické komisi pro práci se zvířaty na 2. LF UK.
 • V případě, že projekt vyžaduje povolení či ohlášení SÚKL, odevzdá jej navrhovatel spolu s přihláškou projektu.
 • V případě, že se v projektu počítá s experimentální prací se zvířaty, navrhovatel musí přiložit i schválený projekt pokusů (komise – kontakt – Mgr. Pavel Hlavička, CSc., MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D., formuláře pro et. komisi l – projekty pokusů – http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/pokusna-zvirata/projekty-pokusu-1/).
 • Pokud navrhovatel žádá po fakultě finanční spoluúčast (např. u nákupu investice apod.), musí podat prostřednictvím Grantového oddělení žádost o finanční spoluúčast na projektu (spolu s anotací projektu a finanční rozvahou) do kolegia děkana. Tato žádost se odevzdává cca 1 týden před termínem odevzdání přihlášky na Grantové oddělení fakulty. Přesný termín bude uveden u vyhlášení konkrétní soutěže.
 • 2. LF UK (laboratoř KDHO) je držitelem povolení nakládání s geneticky modifikovanými organismy – konkrétní informace viz MUDr. J. Madžo, prof. J. Zuna.
 • Každá přihláška projektu musí být před odevzdáním poskytovateli dotace schválena příslušným vedoucím pracoviště a děkanem fakulty (popř. dle jeho pokynů i dalšími členy kolegia).
 • 2. LF UK dává řešitelům grantů k dispozici 30 % finančních prostředků z režie jejich grantů. Více najdete zde.
   

Kontakty

 • Grantové odd. (i pomoc s ekonomikou projektu, výpočet režie apod.) – linka 5839 (), popř. linka 5821 (vedoucí Ekonomického odd. )
 • mzdy –
Vydáno: 17. 9. 2014 / Poslední aktualizace: 20. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová