Postup při podávání českých grantů

 • Vyhlášení grantových soutěží jsou zveřejňována v aktualitách (soutěže relevantní pro zaměstnance v kanálu aktualit pro zaměstnance, soutěže relevantní pro studenty v kanálu aktualit pro studenty, soutěže relevantní pro doktorandy v kanálu aktualit pro doktorandy).
   
  Akce Vyhlášení Výsledky Web
  GAUK říjen únor www.cuni.cz/UK-33.html
  GA ČR únor prosinec gacr.cz
  AZV květen/červen únor/březen www.azvcr.cz
  OP3V průběžně   www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv
  TA ČR průběžně   www.tacr.cz/index.php/cz/harmonogram-verejnych-soutezi-2017.html
  Inter – excelence (podprogramy, COST, KONTAKT apod.) průběžně   www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence
  Praha Pól růstu průběžně   penizeproprahu.cz/vyzvy/?po=1
  MPO – program TRIO nepravidelně   www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/
 • 2. LF UK v textu vyhlášení zároveň uvádí i závazný termín odevzdání kompletní přihlášky na Grantové oddělení. Tento termín je cca 10–14 dní před odevzdáním přihlášek na danou grantovou agenturu. Fakulta zajistí předání přihlášek pro posouzení etické komisi FNM a 2. LF, výjimečně etické komisi pro práci se zvířaty na 2. LF UK.
 • V případě, že projekt vyžaduje povolení či ohlášení SÚKL, odevzdá jej navrhovatel spolu s přihláškou projektu.
 • V případě, že se v projektu počítá s experimentální prací se zvířaty, doporučujeme navrhovateli kontaktovat Odbornou komisi pro ochranu laboratorních zvířat (MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D., RNDr. Barbora Kaftanová, Ph.D.). Úspěšný žadatel musí před začátkem experimentální práce podat ke schválení projekt pokusů (formuláře a další informace naleznete zde).
 • Pokud navrhovatel žádá po fakultě finanční spoluúčast (např. u nákupu investice apod.), musí podat prostřednictvím Grantového oddělení žádost o finanční spoluúčast na projektu (spolu s anotací projektu a finanční rozvahou) do kolegia děkana. Tato žádost se odevzdává cca 1 týden před termínem odevzdání přihlášky na Grantové oddělení fakulty. Přesný termín bude uveden u vyhlášení konkrétní soutěže.
 • 2. LF UK (laboratoř KDHO) je držitelem povolení nakládání s geneticky modifikovanými organismy – konkrétní informace viz MUDr. J. Madžo, prof. J. Zuna.
 • Každá přihláška projektu musí být před odevzdáním poskytovateli dotace schválena příslušným vedoucím pracoviště a děkanem fakulty (popř. dle jeho pokynů i dalšími členy kolegia).
 • 2. LF UK dává řešitelům grantů k dispozici 30 % finančních prostředků z režie jejich grantů. Více najdete zde.
   

Kontakty

Poslední aktualizace: 16. 5. 2024 / Kristýna Pribilinec