Grantové agentury a další zdroje financování vědy

Následující seznam uvádí výběr nejdůležitějších českých donátorů: grantových agentur, vládních a univerzitních programů financování vědy, nadací a fondů, relevantních pro výzkum v oblasti medicíny.

Grantové agentury

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR)

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky je organizační složkou státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. Je samostatnou účetní jednotkou a jejím základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Adresa: AZV ČR, Ruská 2412/85,100 05 Praha 10
IČ: 03009491
DIČ: CZ03009491
e-mail: @email
web: www.azvcr.cz
ISDS: f7eike4
tel.:  
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Aktuality

Grantová agentura ČR vyhlásila dne 16. 2. 2016 veřejnou soutěž v základním výzkumu a vývoji.


Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Základní informace k podání projektu http://www.gacr.cz/zakladni-informace/
GA ČR poskytuje účelovou podporu na řešení grantových projektů v rámci skupin grantových projektů:

 • standardní grantové projekty, ve kterých jsou podporovány projekty zaměřené na základní výzkum,
 • juniorské granty, které jsou zaměřeny na vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky (pracovní tým) a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR,
 • mezinárodní grantové projekty (bilaterální), které jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě bilaterálních dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány nezávisle u obou národních agentur,
 • mezinárodní grantové projekty (LA granty), jejichž hodnocení probíhá s využitím principu „Lead Agency“, jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky posuzování přijímá,
 • postdoktorské projekty, jejichž smyslem je podpora projektů základního výzkumu mladých vědeckých pracovníků (v současné době se nové soutěže již nevyhlašují),
 • projekty na podporu excelence v základním výzkumu, které jsou zaměřeny na špičkový základní výzkum, pro jehož uskutečnění nelze vytvořit podmínky v rámci existujících skupin grantových projektů GA ČR (v současné době se nové soutěže již nevyhlašují).

GA ČR podporuje vědecké projekty napříč všemi vědními obory základního výzkumu. Vědní obory jsou rozčleněny do 39 hodnotících panelů vymezených Statutem GA ČR.

Adresa: Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6
Tel.:  
Fax: +420 227 088 801
IČO: 485 49 037
Bankovní spojení: 22422001/0710
E-mail: @email

ISDS pro běžnou komunikaci a uplatnění výsledků RIV: a8uadk4
ISDS pro návrhy, DZ a ZZ: ntq92qs

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví (IGA MZ ČR)

IGA MZ ČR je odborným poradním sborem Ministerstva zdravotnictví pro oblast zdravotnického výzkumu a vývoje. Činnosti zajišťované IGA MZ ČR přebírá postupně AZV ČR. Pod IGA MZ ČR dobíhá Resortní program ve VaV na léta 2010–2015.

Kontakt:
VLP1 – Oddělení vědy a výzkumu
(Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví – IGA MZ)

Jméno Místnost Patro Telefon
Kapucián Aleš, Mgr.
Vedoucí oddělení, IGA MZ
137a sut. 1  
Krafková Lenka, Mgr.
IGA MZ, účelová podpora
137a sut. 1  
„obecný“ e-mail, ke kterému mají přístup všichni zaměstnanci VLP1 @email
web www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/veda-a-vyzkum_977_3.html
Technologická agentura ČR (TA ČR)

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, zajišťuje přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek.

Grantová agentura Univerzity Karlovy (GA UK)

Zahájení řízení na udělení grantů pro každé nové kolo grantové soutěže se každoročně vyhlašuje začátkem akademického roku opatřením rektora. Opatření rektora je vystaveno na webových stránkách Univerzity Karlovy a zveřejněno na stránkách GA UK i v aktualitách 2. LF UK. Žádosti se podávají v termínech zveřejněných v tomto opatření prostřednictvím internetové aplikace GA UK.

Informace a pokyny pro GAUK

Finance, mzdy a stipendia

 1. Výše finančních prostředků činí nejvýše 300.000 Kč na jeden rok. Tyto prostředky se dělí na mzdové prostředky a ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu sociálního fondu; dále na stipendijní prostředky; náklady na cestovné (pro studenty na aktivní účast na kongresech); další neinvestiční náklady (to vše dále souhrnně označeno jako „přímé náklady“) a režijní náklady. Režii a odvody počítá automaticky aplikace.
 2. Režijní náklady činí 15 % přímých nákladů projektu a jsou určeny pro fakultu, na které je hlavní řešitel zapsán.
 3. Limity finančních prostředků na mzdy a stipendia:
  1. mzdové prostředky a ostatní osobní náklady, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění: nejvýše 40.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 20.000 Kč pro školitele nebo akademického pracovníka podle čl. 4 odst. 2,
  2. prostředky na stipendia: nejvýše 160.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 80.000 Kč pro hlavního řešitele.
  Podíl prostředků podle písmena b) na součtu prostředků podle písmen a) až b) musí činit více než 60 %.

  V kalendářním roce lze jedné osobě z prostředků GA UK přidělených projektům poskytnout:
  1. formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nejvýše 40.000 Kč,
  2. formou stipendií nejvýše 100.000 Kč,
  3. formou kombinace mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů a stipendií nejvýše 100.000 Kč.
 4. Požadované náklady
 • Ostatní neinvestiční náklady zahrnují například: lab. a další potřebný materiál, drobný hmotný majetek (drobné lab. přístroje do 40.000 Kč), literaturu, kancel. potřeby, chemikálie, služby – sekvenování, publikační náklady, statistika, tisky posterů, výjimečně odborné SW do 60.000 Kč apod. V případě SW uvést konkrétně, jaký a na co bude využíván, plus odhad ceny.  
 • Výpočetní techniku je doporučováno žádat pouze v odůvodněných případech pro řešitele a pouze v přiměřené výši (optimálně cca 20.000 Kč, a to dle skutečných požadavků toho kterého vědního oboru na výpočetní techniku, včetně programů, vše je třeba v přihlášce zdůvodnit!).
 • Náklady, které nelze hradit z projektů GA UK: počítačové programy, které může poskytnout fakulta nebo jde o tzv. kancelářské balíčky či existuje volně dostupná alternativa, poštovné, náklady na telefon, náklady na odměny pro respondenty či na dárky pro respondenty, kurzy a školení a další náklady, které se nevztahují přímo k projektu.
 • Cestovné je určeno pouze pro studenty z řeš. kolektivu – hradí se pouze cesty ve spojitosti s řešením projektu (doprava, konferenční poplatky, ubytování, diety), podmínkou je aktivní účast studenta (přednáška, poster). Nehradí se dlouhodobé pobyty jako např. Erasmus, Free Movers pobyty apod.

 

Další pokyny

 • Přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat pouze student zapsaný na univerzitě a studující (nemá přerušené studium) v doktorském studijním programu anebo v magisterském studijním programu. Žadatel může k danému termínu pro podávání přihlášek podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele. Student může být členem více řešitelských týmů nebo být uveden na více přihláškách, avšak dohromady u nejvýše tří projektů (podle čl. 6 odst. 2 a 3 Grantového řádu).
 • Počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu.
 • Student se může podílet na řešení nejvýše tří projektů současně a může být uveden nejvýše ve třech přihláškách projektů současně, resp. součet podaných přihlášek a žádostí o pokračování projektu musí dát max. číslo tři!
 • Školitel žadatele musí být v týmu projektu. Školitel nebo akademický pracovník (vedoucí) může mít odměnu 0 Kč. Vedoucí může být z pracoviště mimo UK (zaevidování takového pracovníka do systému řešte s Grantovým odd. 2. LF UK).
 • Školitelem může být i student doktorského programu, pokud je zaměstnán na fakultě jako akademický pracovník, ale pouze u mgr. žadatele. Ne u doktoranda.
 • Průvodní text ve formuláři pro editaci zůstává v češtině, editovaný text je však možno vkládat  kromě českého i v anglickém nebo slovenském jazyce.
 • Při podání projektu: žadatel vyplňuje i předpokládané globální požadavky na další uvažovaný rok či roky řešení svého projektu; meziroční doporučená změna je pod 10 %.
 • Povinné přílohy přihlášky jsou stručný životopis hlavního řešitele a stručný životopis vedoucího, včetně seznamu nejvýše deseti nejdůležitějších publikací za posledních 5 let. Součástí přihlášky projektu je i čestné prohlášení o samostatném zpracování přihlášky (zaškrtávací políčko čestného prohlášení bude po kliknutí na „podat přihlášku“, následně se zobrazí formulář, který se musí potvrdit).
 • V předkládaném odborném životopise hlavní řešitel týmu z řad studentů zmíní především: a) účast na vysokoškolských vědeckých soutěžích; b) prezentaci vlastních výsledků na konferencích a příp. publikace; c) zapojení do řešení dílčích úkolů jiných projektů.
 • Dále dle potřeby patří mezi přílohy souhlas etické komise, schválený projekt pokusů, povolení GMO apod.
 • Upozorňujeme, aby studenti pečlivě vyplňovali přihlášky projektů. Je potřeba, aby si uvědomili, že oponenti i zpravodajové hodnotí projekt podle informací obsažených v projektu.

Výstupy projektu

Při zadávání přihlášky navrhovatel soutěže potvrdí, že bere na vědomí, že podmínkou splnění projektu je publikace přijatá do tisku, která obsahuje dedikaci projektu GA UK a afiliaci 2. LF UK. Publikace, které neobsahují tuto afiliaci, nebudou považovány za výsledky projektů GA UK.

Publikaci (či potvrzení o přijetí do tisku) musí řesitel připojit k závěrečné zprávě projektu. V případě sekce C (lékařské vědy) musí být publikace v impaktovaném časopise. U všech výsledků projektu je nutné uvést, že vznikly na základě úplné nebo částečné finanční podpory GA UK, a u adres autorů uvést afiliaci 2. lékařské fakultě UK.

Podrobnosti na webu GA UK.

Ministerské programy financování vědy

 • Ministerstvo zemědělství ČR (MZ ČR)
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO – http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/vyzkum-a-vyvoj/)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Interní programy financování vědy na Univerzitě Karlově

Nadace a fondy

Vydáno: 18. 11. 2013 / Upraveno: 25. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska