Operační program Věda, výzkum a vzdělávání

Nový Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v gesci MŠMT ČR představuje  na roky 2014–2020 jeden z hlavních zdrojů finanční podpory na vzdělávání, ale i vědu a výzkum na 2. LF.
Cílem OP VVV je přispět k posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Operační program je rozdělen do tří prioritních os, v rámci kterých budou postupně vypisovány jednotlivé výzvy. Jedná se o tyto tři osy:

PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) – zaměřena na dosažení špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků.

PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR/ESF) – zaměřena na zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách společně se zkvalitněním strategického řízení vysokých škol, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách.

PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) – zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy, včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Kontaktní osoba pro případné dotazy týkající se výzev OP VVV je Mgr. Lucie Týfová, VaV 2. LF UK (tel. linka 5858, e-mail: @email). Konzultační hodiny pro dotazy jsou po–čt od 8.00 do 13.00.

Právě probíhající projekty

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002273:
Pořízení vybavení pro inovaci výuky biofyziky na lékařských fakultách UK

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362:
Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001634:
Národní centrum lékařské genomiky – modernizace infrastruktury a výzkum genetické variability populace infrastruktury a výzkum genetické variability populace

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651:
Univerzitní inovační síť Univerzity Karlovy

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474:
Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562
Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

 

Rádi bychom připomněli, že...

Jak je z uvedených informací zřejmé, tyto typy projektů nejsou grantem pouze pro 1 laboratoř nebo pro 1 tým, jelikož ovlivňují běh celé instituce. V projektu je nutno definovat místo realizace – tj. prostory, lidské zdroje a projektový tým. Příprava projektu vyžaduje v prvé řadě definici personálu ve smyslu konkrétních jmen (projektového týmu, odborných poradců, účetní apod.) a místností vhodných pro realizaci projektu, za druhé je většinou nutná podpora odborníků, jako je např. profesionální projektový manager, ovládající dokonale pravidla podávaní projektů a souvislost s politikou EU, a v neposlední řadě je příprava projektu náročná časově i finančně, zejména vyžaduje-li projekt jako přílohy studii proveditelnosti a „Cost-benefit“ analýzu.

Všechny tyto důvody vedou k nutnosti konzultovat předem projektový záměr s vedením fakulty, představit svůj projekt v širších souvislostech – z hlediska výše zmíněné prostorové a personální náročnosti, finanční spoluúčasti fakulty, zatížení fakulty případným „zálohováním výdajů“ a nutnosti navázat partnerství s jinou institucí s finančním příspěvkem, nebo bez finančního příspěvku.

Apelujeme proto na všechny budoucí žadatele o granty ze strukturálních fondů, aby s dostatečným časovým předstihem – nejlépe ještě před otevřením plánované výzvy – projednali svůj záměr s vedením fakulty a zvážili společně možnost fakulty realizovat navrhovaný projekt. Některé výzvy omezují počet podaných žádostí od jedné instituce, tudíž již vedení Univerzity musí řešit „výběr“ z navrhovaných projektů.

Nezaměňujte prosím úvodní konzultaci s vedením fakulty za podání grantu. Grantová přihláška se podává přes Grantové oddělení 2. LF UK a neexistuje varianta, že žadatel podává grant přímo na rektorát. Rozpočet je konzultován s Grantovým oddělením či s projektovým managerem, rozpočet se spoluúčastí musí projít schválením kolegia. Povinné přílohy a jiné procedurální náležitosti zajišťuje Grantové oddělení.

Uvažujete-li „pouze“ o spoluúčasti na grantu jako partner – pak v případě partnerství fakulty s finančním příspěvkem platí výše zmíněné postupy, pro partnerství bez finančního příspěvku platí pravidla pro běžné podávání grantů – tj. žádost o účast na grantu se podá na Grantové oddělení, které zajistí podpis partnerské smlouvy a archivuje přihlášku projektu.

Přesto jsme připraveni skvělé nápady administrativně i finančně podpořit, je třeba však říci, že šance na získání tohoto typu projektů je z důvodů značné a silné konkurence poměrně malá.

Poslední aktualizace: 20. 5. 2019 / Mgr. Lucie Týfová