Úspěchy

Pořízení interaktivních simulátorů JUNO a jejich zařazení do výuky

V roce 2021 došlo k výměně stávajících mechanických celotělových modelů určených výuce ošetřovatelství v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství a v bakalářském studijním programu Všeobecné ošetřovatelství za moderní interaktivní simulátory JUNO, které byly následně zařazeny do výuky studentů. 

Cena za nejlepší IF publikaci České společnosti pro léčbu bolesti SSLB a ČLS JEP za rok 2020 (udělena v roce 2021)

PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D., byla první autorkou a PhDr. Alena Javůrková, Ph.D., spoluautorkou publikace, která získala cenu za nejlepší IF publikaci České společnosti pro léčbu bolesti SSLB a ČLS JEP za rok 2020 (udělena v roce 2021).

Raudenská, J., Steinerová, V., Javůrková, A., Urits, I., Kaye, A., Viswanath, O., Varrassi G. (2020). Occupational burnout syndrome and post-traumatic stress among healthcare professionals during the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. Best Practice and Research in Clinical Anaesthesiology; 34(3):553–560. IF 2.431

Modernizace výuky – pediatrické simulátory

V roce 2018 byly pořízeny moderní interaktivní pediatrické simulátory novorozence s nízkou porodní hmotností, fyziologického novorozence a pětiletého dítěte. Modely jsou určeny pro výuku studentů v bakalářských studijních programech pro přípravu všeobecných / dětských sester a v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství. Simulátory byly úspěšně zařazeny do výuky Ústavu ošetřovatelství od zimního semestru akademického roku 2018/2019.

Akreditace bakalářských studijních programů

Ústav ošetřovatelství (ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovišti fakulty) připravil k akreditaci bakalářské studijní programy pro přípravu všeobecných sester a dětských sester (Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství). Oprávnění k uskutečňování těchto studijních programů bylo 2. LF UK uděleno dne 28. 8. 2018, resp. 16. 7. 2018.

Postgraduální vzdělávání zahraničních specialistů v algeziologii

PhDr. Jar. Raudenská, Ph.D., se od roku 2000 dosud každoročně podílí na postgraduálním vzdělávání odborníků v algeziologii. Přednáší v Rakousku v algeziologickém kurzu Schmerzwoche pořádném německou společností Kölner Förderverein Anästhesiologie – Forschung und Fortbildung e.V. (AnFoFo) ve spolupráci s LF v Kolíně nad Rýnem a s německou společností pro léčbu bolesti.

Kapitola v monografii Cognitive Behavioral Therapy: New Research

J. Raudenská a A. Javůrková jsou autorkami kapitoly Cognitive Behavioral Therapy in Pain Management of Adult Chronic Nonmalignant Pain Patients (pp. 79–100), která vyšla jako součást zahraniční monografie B. Myers (ed.): Cognitive Behavioral Therapy: New Research, New York: Nova Science Publishers, 2014. www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=50856&osCsid=e9cbd2c8ec2e2614f2d5bdda65c17dfd

Multifunkční pacientský simulátor pro výuku ošetřovatelství

V roce 2014 byl pořízen multifunkční simulátor dospělého člověka METI-Man jako sada didaktických pomůcek pro praktickou výuku ošetřovatelských postupů a intervencí v celkové hodnotě 1.836.996,30 Kč. Zařízení je využíváno ve výuce a při zkoušení studentů bakalářského studijního programu Ošetřovatelství a magisterského studijního programu Všeobecné lékařství. www.lf2.cuni.cz/ustav-osetrovatelstvi-2-lf-uk-a-fn-motol/modernizace-prakticke-vyuky-osetrovatelstvi-v-laboratornich

Učebnice Ošetřovatelské postupy a intervence

Byla vypracována učebnice Ošetřovatelské postupy a intervence o 411 stranách textu. Je určena studentům bc. studijního programu Ošetřovatelství a mgr. studijního programu Všeob. lékařství. Učebnice je doplněna o videozáznamy jednotlivých postupů, které jsou zveřejněny na síti MEFANET – Jirkovský, Daniel a kol. Ošetřovatelské postupy a intervence: učebnice pro bakalářské a magisterské studium. Vyd. 1. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 411 s.

Výzkumný záměr

Výzkumný záměr MZ ČR – RVO, FN Motol 00064203, projekt č. 6033: Kvalita života pacientů s chronickou nenádorovou bolestí, řešitelka: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.

Inovace praktické výuky ošetřovatelství a Vzděláváním k vyšší kvalitě péče

Projekty OPPA. Registrační čísla projektů: CZ.2.17/3.1.00/33270 a CZ.2.17/3.1.00/33070. Doba realizace: 2010–2012. Hlavní řešitel projektů: PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA. Projekty jsou financovány z Operačního programu Praha – Adaptabilita, z rozpočtu Hlavního města Prahy a ze státního rozpočtu ČR. Bližší informace o projektech naleznete na stránkách: www.lf2.cuni.cz/ustav-osetrovatelstvi-2-lf-uk-a-fn-motol/projekty-ustavu-osetrovatelstvi

Aktivní účast na konferencích s mezinárodní účastí v ČR a v SR

Například: Prac. den Marty Staňkové – Inovace v pregrad. a v postgraduálním vzdělávání sester (1. LF), konf. Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství IV. (Opava), konf. Pedagog. komunikace v didaktických, sociál. a filosof. souvislostech (Hr. Králové), sympózium Ošetrovateľstvo v procese zmien (Nita-SR), konf. Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí (Jaroměř) – všechny výstupy jsou publikovány v rec. sbornících.

Akreditace a následná realizace Certifik. kurzu pro přípravu mentorů...

Podíl na akreditaci Certifik. kurzu pro přípravu mentorů klinické ošetř. praxe a školitelů spec. vzdělávání na MZ ČR (180 hod.). Zpracování projektu – zajištění financování dvou kurzů MZ ČR. Realizace 12/09 – 6/10. Celkem 69 úspěšných absolventů podílejících se na realizaci prakt. výuky studentů a účastníků spec. vzdělávání nejen ve FN Motol, ale i dalších pražských FN. Jde o podstatný příspěvek ke zlepšení prakt. výuky ošetřovatelství v mgr. programu Vš. lékařství a v bc. programu Vš. sestra.

Studijní program

V roce 2008 byl vypracován studijní program Ošetřovatelství – obor Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství, který byl schválen akreditační komisí. Zahájení výuky v tomto programu bude v akademickém roce 2009/2010.