Studijní program: Všeobecné lékařství

V magisterském studijním programu Všeobecné lékařství zajišťuje Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol výuku v předmětech:

Ošetřovatelství I., II. a III. (v 1. a ve 2. ročníku studia, povinný předmět),

Letní praxe – ošetřovatelství I. a II. (ve 2. a ve 3. ročníku studia, povinný předmět),

Profesionální komunikace (ve 2. nebo vyšším ročníku studia, doporučený volitelný předmět).

Charakteristiky povinných předmětů a doporučeného volitelného předmětu, včetně rozpisů témat a praxe, přehledů základní a rozšiřující studijní literatury, podmínek zakončení předmětů a požadavků ke zkouškám, jsou uvedeny ve Studijním informačním systému.

Vytvořeno: 24. 3. 2017 / Upraveno: 19. 7. 2022 / Odpovědná osoba: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA