Úspěchy

Noc vědců 2022 a farmakologické zážitky

Všemi smysly – to bylo tématem Noci vědců koncem září 2022. Stánek farmakologie byl úspěšný. Zájemci se seznámili zrakem, čichem, hmatem, chutí a sluchem s léky a látkami a různý lékovými formami. Podařilo se nám shromáždit přes 300 dotazníků věnovaných užívání léčiv. Výsledky i s pomocí studentů 2. LF zpracováváme a budou publikovány v roce 2023. 

V časopisu Vesmír vysvětlujeme veřejnosti, proč chybějí léky

Na konci roku 2022 píšeme na aktuální téma a vysvětlujeme české veřejnosti, jaké jsou příčiny výpadku léčiv a jaká mohou být řešení řešení. Článek  zmiňuje i problematiku výuky farmakologie v ČR.  Článek autorů MUDr. V. Mészárose, Mgr. O. Šimandla, PharmDr. J. Mlíchové a doc. E. Kmoníčkové najdete i na webu 2. LF UK. Vyšlo v časopise Vesmír 2/2023.

Vývoj integrovaného vzdělávacího programu 4EU+PharmacoEpi

Ambicí farmakologů v rámci Aliance 4EU+ (Sorbonne University, University of Copenhagen, University of Milan, University of Heidelberg) je vyvinout společný magisterský a Ph.D. program ve farmakoepidemiologii a farmakovigilanci (PharmEpi) financovaný z Erasmus+ a posléze Erasmus Mundus. Na základě naší aktivní účasti, spolupráce a komunikace se stala Univerzity Karlova, respektive 2. LF UK a pracovníci Ústavu farmakologie, součástí AlianceEU+ ve výuce farmakoepidemiologie.Prezentace na Sorbonně. Doc. E. Kmoníčková, dr. J. Mlíchová a Dr. Julien Kirchgesner, hlavní koordinátor programu PHarmEpi. .

Projekt CENTRAL (Central European Network for Teaching and Research in Academic Liasion)

V rámci projektu CENTRAL (Central European Network for Teaching and Research in Academic Liasion) inicioval Ústav farmakologie mezinárodní bilaterální konferenci Cooperation in Pharmacology Education. Našimi partnery se stali kolegové z University of Vienna, Div. Pharmacology &Toxicology. Sdíleli jsme zkušenosti s výukou, jak ze strany pedagogů, tak studentů, a diskutovali o dynamickém oboru farmakologie v rámci biomedicínského vzdělávání. Řada návrhů se týkala možné konkrétní spolupráce. V historické farmaceutické expozici jsme na Vídeňské univerzitě objevili český lékopis z roku 1739 (viz foto).  

Prof. J. Švihovec hlavním autorem monografie Farmakologie

Dlouho očekávanou odbornou publikaci Farmakologie, jejímž hlavním autorem je prof. J. Švihovec, vydalo nakladatelství Grada. Tato celostátní učebnice obsahuje nejmodernější informace zahrnující všechny důležité oblasti farmakologie a je jedinečným přehledem i zdrojem informací pro lékaře i studenty medicíny. Kniha získala Cenu rektora Univerzity Karlovy za nejlepší vědeckou neperiodickou publikaci Univerzity Karlovy.

Exkurze do Hospital Kuks

Farmakologický ústav uspořádal dne 8. 4. 2017 exkurzi do Hospitalu Kuks s prohlídkou expozice Českého farmaceutického muzea, představujícího vývoj lékáren od baroka do 20. století a výrobu léčivých přípravků od lékárny až po průmyslovou výrobu v továrnách. Součástí exkurze byla i prohlídka celého komplexu hospitalu, Šporkovské hrobky a nedaleké přírodní galerie Braunových plastik. Na akci se účastnilo 49 studentů a zaměstnanců 2. LF UK.

Studijní online testy z farmakologie

Abychom pomohli systematické přípravě studentů při studiu farmakologie, zavedli jsme výukové testy z nejdůležitějších oblastí farmakologie. Testy umožní postupnou a systematickou přípravu, jejich cílem je, aby si studenti uvědomili nejdůležitější základy z farmakologie a mohli si ověřit úroveň svých znalostí.

1. test: obecná farmakologie, farmakokinetika a farmakodynamika, názvosloví léčiv, léková legislativa, registrace a vývoj léčiv

2. test: farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění, antiagregační a antikoagulační léčba a hypolipidemika, vegetativní nervový systém

3. test: antibiotika a antiinfekční léčba a farmakoterapie onemocnění dýchacích cest

4. test: preskripce léčiv, magistraliter, psaní receptů

5. test: farmakoterapie neurologických onemocnění, antipsychotika, antidepresiva, analgetika, anestetika

6. test: cytostatika, biologická léčiva, očkovací látky, farmakoterapie endokrinologických onemocnění, osteoporóza, diabetes, farmakoterapie onemocnění GIT

Spoluorganizace Summer Schools on Stress

Farmakologický ústav byl spoluorganizátorem Summer Schools on Stress, letní univerzity pro mladé vědce a doktorandy věnující se problematice a výzkumu vlivu stresu na organismus. Konference se konala 26.–30. 6. 2017 na Slovensku v Komárně, na půdě Univerzity H. Selyeho.

Změna praktické výuky

V rámci praktické výuky byla zavedena výuka terapeutického monitorování a personalizované medicíny, simulace dávkování ATB. Byla umožněna stáž a návštěva nemocniční lékárny, kde se studenti mohli seznámit interaktivním způsobem s legislativou, přípravou a výdejem léčivých přípravků. Další novinkou bylo zavedení jednodenní návštěvy výroby léčivých přípravků v Zentivě, a. s., kde  se studenti seznámili s výrobním procesem, se zásadami klinických testů a registrací léčivých přípravků.

Zavedení farmakologických seminářů

V roce 2017 byly obnoveny povinné semináře farmakologie v rozsahu 72 hodin pro anglickou i pro českou paralelku. Díky seminářům se naplnily výukové hodiny a studenti  mají větší prostor pro získání hlubších znalostí interaktivním způsobem. Výsledek se kladně projevil i ve znalostech při závěrečných zkouškách z farmakologie.

Zahájili jsme spolupráci s Farmakologickým ústavem 1. LF UK v oblasti vlivu léčiv na syntézu neuroaktivních steroidů

Ve spolupráci s Farmakologickým ústavem 1. lékařské fakulty UK jsme zahájili výzkumnou činnost v oblasti vlivu léčiv na syntézu neuroaktivních steroidů. Byly vypracovány projekty pro studenty vyšších ročníků ve spolupráci s klinickými pracovišti v oblasti monitorování účinnosti antiagregační léčby u pacientů po cévních mozkových příhodách a s ischemickou chorobou srdeční.

Zavedeny nové volitelné předměty

Vedle stávajících byly zavedeny další volitelné předměty:
1. Personalizovaná medicína a antiinfekční léčba v klinické praxi
2. Preskripce magistraliter a HVLP přípravků
3. Ekonomické myšlení ve zdravotnictví
4. Personalizovaná medicína a farmakoterapie v klinické praxi
5. Systém zdravotní péče, úhrady léčiv a léková politika

Vyznamenání ISPOR – Distinguished Service Award

Prof. Jan Švihovec byl zvolen předsedou České farmakoekonomické společnosti a České pobočky mezinárodní společnosti ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Reserch). 13. kongres ISPOR proběhl v Praze v listopadu 2010. Prof. Švihovec pracoval jako spolupředseda programového výboru, připravil náplň všech tří plenárních zasedání a jedno moderoval a přednesl úvodní přednášku. Při příležitosti konference bylo prof. Švihovcovi uděleno nejvyšší vyznamenání ISPOR – Distinguished Service Award (v tomto roce byla udělena pouze dvě tato vyznamenání).

Spolupořádání mezinárodní konference ESCI

Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc: Farmakologický ústav spolupořádal výroční mezinárodní konferenci ESCI (European Society for Clinical Investigation) v Praze dne 15.–18. března 2006. Prof. Švihovec byl pověřen organizováním symposia „Health care reform-views from East and West II“ a přednesením základní přednášky „Drug policies in EU and Czech Republic“.

Spoluorganizování přípravy a vydávání příruček Brevíře

Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.: V roce 2006 byly připraveny a vydány následující publikace v Medical Tribune: Pharmindex Brevíř – Všeobecný, Pharmindex Brevíř – Respirační onemocnění, Pharmindex Brevíř – Gynekologie/Porodnictví, Pharmindex Brevíř – Kardiologie/Angiologie. Brevíře obsahují základní informace o léčivech používaných v ČR.