Ústav farmakologie 2. LF UK

Vize ústavu

Ústav farmakologie 2. LF UK by měl být pracovištěm, které splňuje požadavky 21. století, spolu s moderní výukou farmakologie by se měl aktivně podílet na poskytování léčebné péče a prosazovat zásady personalizované a racionální farmakoterapie v klinické praxi. Ve výzkumné oblasti je jeho cílem dosáhnout úrovně vytyčené zakladatelkou ústavu  prof. MUDr. Helenou Raškovou, DrSc., a stát se špičkovým pracovištěm farmakologického výzkumu; kromě toho chce poskytovat odborné poradenství a podílet se na zdravotnické politice a legislativě ČR.

Hlavní priority ústavu

  • Poskytnout kvalitní a moderní klinicky orientovanou výuku farmakologie. Chceme, aby studenti získali hluboké teoretické i praktické znalosti v oblasti farmakoterapie, aby si osvojili principy racionální a personalizované léčby, aby získali základní znalosti v oblasti farmakoekonomie a farmakopolitiky.
  • Zapojit ústav do klinické praxe, spolupodílet se na činnosti pracoviště klinické farmakologie, přispět ke zkvalitnění a zlepšení farmakoterapie, omezit polypragmazii a s tím související výskyt nežádoucích účinků, zlepšit informovanost pacientů a prosazovat princip konkordance v klinické praxi.
  • Výzkumnou činnost realizovat na nejvyšší úrovni a rozvíjet spolupráci s předními výzkumnými a klinickými pracovišti.
  • V oblasti zdravotnické politiky a farmakoekonomie poskytnout nezávislé farmakoekonomické poradenství.
     

Dílčí cíle

Ve výuce bychom chtěli prosadit moderní, klinicky orientovanou výuku farmakologie. Naší snahou je, aby si studenti kromě oborových vědomostí osvojili racionální medicínské myšlení, získali mezioborový přehled a při léčbě u nich byl na prvním místě nemocný člověk. Ústav by se měl podílet i na postgraduální výuce oboru a na organizování odborných seminářů pro odbornou a laickou veřejnost.

V souvislosti s tím, že ve farmakologickém výzkumu chceme, aby naše pracoviště mělo tu nejvyšší úroveň, budeme se aktivně podílet na výzkumných projektech Akademie věd a klinických pracovišť UK. Pracovníci ústavu mají bohaté klinické a výzkumné zkušenosti, řadu let pracovali na nejlepších klinických a výzkumných pracovištích ČR (IKEM, IPVZ, Akademie věd).

Silnou stránkou ústavu jsou farmakoekonomie a farmakopolitika. Pracovníci ústavu se podílejí na farmakoekonomické a zdravotnické politice ČR a EU (SUKL, MZ, Poslanecká sněmovna).

Vedoucí a přednostové Ústavu farmakologie 2. LF UK

prof. MUDr. Helena Rašková, DrSc.: 1955–1970
prof. MUDr. Jiří Vaněček, DrSc.: 1970–1988
prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.: 1988–2010
doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D.: 2010
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.: 2010–2015
doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA: 2015–2020

doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.: 2020–

 

Poslední aktualizace: 31. 10. 2023