Úspěchy

Ocenění grantového projektu MUDr. M. Kodetové

Grantový projekt MUDr. M. Kodetové byl jedním z pěti nejlépe hodnocených projektů 2. LF UK na základě závěrů Grantové agentury UK.

Projekt GAUK č. 907019 Použití hydrogelových nosičů chemoterapeutik k testování terapeutických možností u retinoblastomu. Projekt byl hodnocen jako mimořádně dobrý. Garantem projektu je doc. MUDr. Pavel Pochop, Ph.D.

Zavedení moderních operačních technik

Operace sítnice a sklivce bezstehovou pars plana vitrektomií, implantace antiglalukomových implantátů, implantace nitoočních čoček s prodlouženým ohniskem při operaci katarakty dospělých (první pracoviště v ČR). MUDr. Z. Straňák, MUDr. M. Penčák, MUDr. M. Fichtl, MUDr. M. Hložánek.

Český překlad mimořádně úspěšné knižní publikace Willsův oční manuál pod vedením doc. G. Mahelkové

Český překlad 7. vydání učebnice Willsův oční manuál (nakl. Triton) v překladu doc. G. Mahelkové, MUDr. M. Kodetové a MUDr. N. Zelenayové (Ondrové) z Oční kliniky FN Motol je druhým českým vydáním této mimořádně hodnocené publikace o celkovém počtu 365 stran. Posledním českým překladem bylo 3. vydání. Dosavadních 6 vydání se prodalo přes 200 tisíc kusů.

Opakovaná vítězství MUDr. J. Cendelína v evropské soutěži videoprezentací

MUDr. J. Cendelín je hlavním autorem vítězných videoprezentací v soutěži na Evropském kongresu kataraktových a refrakčních chirurgů (ESCRS). Do soutěže je každoročně zasláno cca 150 videoprezentací.

První cena (virtuální kongres ESCRS 2020)

J. Cendelín, J. Uhlík, J. Šach, N. Zelenayová, D. Baráková, G. Mahelková, M. Hložánek: Congenital cataract with persistent fetal vasculature: what about the posterior capsule involvement?

První cena (kongres ESCRS Paříž 2019)

J. Cendelín, N. Ondrová: Cataract Surgery in case of damaged or lost capsular bag.

Cena za nejlepší video napříč kategoriemi (kongres ESCRS Vídeň 2018)

J. Cendelín, N. Ondrová, M. Hložánek, L. Cilečková: Iris reconstructive surgrery.

První cena (kongres ESCRS Lisabon 2017)

J. Cendelín, N. Ondrová, M. Hložánek, L. Cilečková: Special features of traumataic cataract surgery in children.

Dr. J. Cendelín obdržel cenu za nejlepší přednášku na mezinárodním kongresu České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie

Na 15. mezinárodním kongresu České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie v Ostravě 2017 (videofestivalu) získal dr. Jiří Cendelín první místo. Cenu za nejlepší přednášku v bloku Varia. Přednášel na téma Vliv intrakamerální aplikace adrenalinu na IFIS během operace katarakty společně s dr. Ninou Ondrovou, dr. Stěpánkovou a prof. Dotřelovou.

Třetí cena za nejlepší práci publikovanou v časopise Česká a slovenská oftalmologie

Třetí cena za nejlepší práci publikovanou v časopise Česká a slovenská oftalmologie za rok 2015 byla udělena dr. Gabriele Mahelkové a spolupracovníkům. Mahelková, G. a kol.: Osmolarita slz u pacientů s těžkým syndromem suchého oka před a po aplikaci autologního séra. Porovnání s hodnotami zdravých dobrovolníků, Česká a slovenská oftalmologie 71, 2015, č. 4, s. 184–188.

Databáze pacientů

V roce 2014 vznikla iniciativou Evropské společnosti pro léčbu retinoblastomu společná databáze pacientů mezi pražským a brněnským pracovištěm. Nově jsou pacienti těchto dvou pracovišť konsultováni pomocí telekonferencí. V současné době se vytváří závazný a jednotný protokol pro léčbu retinoblastomu v rámci celé EU.

Mezinárodní multicentrická studie

Při dlouhodobém sledování pigmentových změn na očích dětí léčených antiglaukomatikem latanaprost v rámci mezinárodní multicentrické studie, 178 pacientů ve 14 zemích, bylo naše pracoviště první. V březnu 2014 zařadilo svého pacienta do pokračovací sedmileté fáze studie, hlavním investigátorem je doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc., a studie byla oceněna v Latanoprost Newsletter.

Zlatý víčkový implantát

Na Oční klinice máme již od r. 2004 unikátní soubor dospělých operovaných pro lagoftalmus způsobený obrnou lícního nervu, který je unikátní i v rámci EU. Celkem jsme již odoperovali 72 dospělých a 9 dětí a jsme jediné pracoviště v ČR, které tuto operaci provádí. Vyžádaná přednáška: Odehnal M., Malec J., Mahelková G., Ferrová K., Dotřelová D.: Víčkové implantáty v léčbě lagoftalmu byla přednesena na XXXVI. Národním kongresu plastické chirurgie s mezinárodní účastí v Praze 24. 9. 2015.

Knižní publikace

V listopadu 2014 proběhlo ve Valdštejnském paláci v Praze slavnostní předání tří Cen předsednictva ČLS JEP za nejlepší knižní publikaci za rok 2013. Touto prestižní cenou byly oceněny tři knižní lékařské publikace, mezi kterými se na druhém místě umístila kniha „Neonatologie“ vydaná v edici Aeskulap. Na této víceautorské monografii se podílel prim. MUDr. Milan Odehnal, MBA, který byl autorem kapitoly týkající se současné problematiky Retinopatie nedonošených (ROP).

Doktorské studium

Na Oční klinice jsou zapojeni do doktorského studia biomedicíny tito lékaři: MUDr. M. Odehnal, MBA, MUDr. M. Hložánek, FEBO, MUDr. J. Štěpánková, MUDr. D. Petrušková. V červnu 2012 úspěšně obhájil Doktorskou disertační práci as. MUDr. P. Pochop, Ph.D., na téma: Optimalizace a racionalizace léčby nitroočních nádorů u dětských a dospělých pacientů a v r. 2013 MUDr. Petrušková, Ph.D., na téma: Problematika lokálních a celkových vedlejších účinků cytostatik při jejich experimentálním intraokulárním.

OCT

V roce 2012 jsme získali finanční prostředky na přístroj Spektrální OCT Optovue RTVue-100 pro komplexní diagnostiku zadního segmentu oka (Optická koherenční tomografie – OCT), který umožňuje zobrazit anatomické poměry sklivce, sítnice a zrakového terče na úrovni histologického řezu. Tento unikátní přístroj nám umožní lépe diagnostikovat vitreoretinální choroby u dětí i dospělých, a zároveň bude i finančním přínosem pro Oční kliniku i FN Motol, neboť toto vyšetření není prozatím hrazeno ZP.

Doktorské studium

Na Oční klinice jsou zapojeni do doktorského studia biomedicíny tito lékaři: MUDr. M. Odehnal, MBA, MUDr. M. Hložánek, FEBO, MUDr. J. Štěpánková, MUDr. D. Petrušková. V červnu 2012 úspěšně obhájil Doktorskou disertační práci as. MUDr. Pavel Pochop, Ph.D., na téma: Optimalizace a racionalizace léčby nitroočních nádorů u dětských a dospělých pacientů.

Výzkumný záměr FN Motol

V roce 2011 byl úspěšně ukončen Výzkumný záměr FN Motol, který probíhal od r. 2005 do r. 2011. Oční klinika dětí a dospělých se účastnila tohoto Výzkumného záměru, řízeného MZ ČR pod č. MZOFNM2005. Výzkumný záměr FN Motol se týkal zdokonalení včasné diagnostiky, prevence a léčby těžkých vrozených vývojových vad, chorob geneticky podmíněných či s genetickou dispozicí, prenatální a postnatální fází vývoje. Tématem našeho řešitelského týmu byla „Komplexní péče o děti s retinopatií nedonošených (ROP)“.

Licence F 020

MUDr. Milan Odehnal, MBA, obdržel od ČLK Licenci – školitel lékařského výkonu: F 020 (vyšetření senzorických a motorických složek binokulárního vidění). V současné době je jediným kompetentním lékařem v ČR, který může doporučit ke schválení ČLK vybrané lékaře k provádění odborných lékařských výkonů v oblasti strabologie.

Grantový projekt IGA MZ ČR NR 9532-3

Ukončený 3letý grantový projekt IGA MZ ČR NR 9532-3 „Sledování dynamiky koncentrace cytostatik ve sklivcovém prostoru králičího bulbu po transkorneální a subkonjunktivální aplikaci“ (hlavní řešitel MUDr. P. Pochop) byl v roce 2010 hodnocením MZ ČR zařazen do kategorie A (vynikající řešení). Výsledky grantu byly publikovány v zahraničních impaktovanlých časopisech a sděleny na mezinárodních konferencích.

Cena za tvůrčí počin

Dne 27. 10. 2010 byla udělena JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA, ředitelem Fakultní nemocnice v Motole, Cena za tvůrčí počin roku 2009 kolektivu Oční kliniky dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol za soubor prací a přínos v dětské oftalmologii.

Grantový projekt IGA NR 8463-5

Ukončený 5letý grantový projekt IGA NR 8463-5 „Stanovení parametrů vrstvy nervových vláken sítnice (RNFL) u dětí s glaukomem a u kontrolní skupiny ve věku 7 až 17 roků skenovací laserovou polarimetrií“ (hlavní řešitel doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc.) byl v roce 2010 hodnocením MZ ČR zařazen do kategorie A (vynikající řešení). Výsledky byly publikovány jako Original Studies ve 4 renomovaných časopisech, (dvě výroční ceny České Glaukomové společnosti). Posterová prezentace v Londýně získala 1. cenu.

Hang-back retropozice okohybných svalů

Nová operační metoda zavedená v roce 2009 na našem pracovišti – používá se u šilhajících pacientů, je vhodná pro dětské i dospělé pacienty. Principem je volné zavěšení okohybného svalu na šicí materiál, nehrozí riziko perforace bulbu a má šiřokou škálu indikací. Hang-back retropozice je varianta oslabující okohybné svaly a její efektivita je plně srovnatelná s tradičními postupy ve strabologii.

Organizace odborné sekce: Trendy dětské oftalmologie na XVII. výročním sjezdu České oftalmologické společnosti v Praze ve dnech 1.–3. 10. 2009

Prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc., byla požádána v roce 2008 organizačním a vědeckým výborem XVII. výročního sjezdu ČOS uspořádat odbornou sekci, která se týká novinek v dětské oftalmologii. Členové Oční kliniky dětí a dospělých budou prezentovat naše dlouhodobé výsledky v pěti souborných prezentacích.

Prioritní stanovení normativních hodnot RNFL u dětí

Po 3 letech od zahájení grantového projektu IGA NR 8463/5 (hlavní řešitel doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc.) jsme v roce 2007 stanovili prioritně data referenčních hodnot parametrů vrstvy nervových vláken sítnice (RNFL) u zdravé dětské populace skenovací laserovou polarimetrií (SLP). Tato metoda významně zpřesňuje diagnostiku glaukomu, jehož prevalence se dle statistiky významně zvyšuje i v dětském a dorostovém věku. Dokud referenční hodnoty pro osoby mladší 18 let neexistovaly, nebylo možno SLP plně využívat. Referenční hodnoty RNFL pro dětskou populaci získala naše odborná veřejnost na CD nosiči (V. kongres zobrazovací techniky v oftalmologii, Č. Krumlov, září 2007) a v globálním měřítku pak byla tato prioritní data prezentována jako Major Article v Journal of AAPOS na podzim 2008.

Metodika screeningu retinopatie nedonošených dětí (ROP) byla doporučena Českou oftalmologickou společností (ČOS) jako standard pro ČR

Prim. MUDr. M. Odehnal, MBA, s ostatními spolupracovníky z Oční kliniky dětí a dospělých vypracoval metodiku screeningu retinopatie nedonošených dětí. Metodika je založena na kombinaci 5. postnatálního a 31. postkoncepčního týdne a umožňuje zachycení akutních forem ROP. Výbor České oftalmologické společnosti doporučil využít novou metodiku jako standard na celorepublikové úrovni.

Zavedení nové chirurgické metody v léčbě glaukomu

V roce 2007 jsme na Oční klinice dětí a dospělých poprvé v ČR provedli intrastromální diatermokeratostomii (IDK) u pacientů s glaukomem. S tímto nadějným postupem dánských autorů (J. of Glaucoma 15, 2006, 437–445) jsme se seznámili v Kodani v r. 2006 a úspěšné aplikaci této nové filtrační operace glaukomu předcházel nácvik na 50 očích wet-labu.

Výroční ceny České glaukomové společnosti

V rámci účasti na VI. International Glaucoma Symposium v Aténách (březen 2007) se prezentovala naše klinika ve speciálním bloku české glaukomatologie hned dvěma přednáškami – autoři M. Hložánek a J. Ošmera – a oba obdrželi výroční cenu ČGS 2007.