Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:
 
Výuka oftalmologie pro posluchače všeobecného lékařství. Chirurgie předního a zadního segmentu oka dětí a dospělých: katarakta, glaukom, odchlípení sítnice, sklivcová chirurgie. Chirurgie okolí oka: rekonstrukce slzných cest, kosmetické operace víček. Zánětlivá onemocnění oka, metabolické vady, diabetická retinopatie, senilní makulární degenerace. Speciální zaměření: vrozená katarakta a glaukom dětského věku, retinopatie nedonošených, nádory oka v dětském věku, diagnostika a chirurgická léčba zadního segmentu oka, traumatologie oka. Konzervativní a chirurgická léčba všech typů strabismu, léčba poruch binokulárního vidění. Dispenzarizace šilhajících dětí ve spolupráci s Centrem zrakových vad.
 
Pražské centrum virtuální oftalmochirurgie
 
Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol v Praze poskytuje léčebně preventivní péči v oblasti oftalmologie v celém věkovém rozmezí od narození do pozdního senia. Zejména v oblasti pediatrické oftalmologie klinika působí jako superkonziliární pracoviště s dlouhou tradicí a v kontextu největší dětské nemocnice v ČR představuje i centrum bohaté interdisciplinární spolupráce. Proto i v pregraduálním a doktorském vzdělávání může Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol poskytnout ucelený pohled na vývoj zrakových funkcí a postihuje kontinuálně problematiku očních nemocí v dětském i dospělém věku. Kromě průběžné výuky očního lékařství v magisterském studijním programu všeobecného lékařství školí učitelé kliniky studenty DSPB a jako externí učitelé katedry oftalmologie IPVZ organizují každoročně odborné specializační stáže v pediatrické oftalmologii. V souladu s akreditací pro celoživotní vzdělávání klinika pořádá a koordinuje odborná sympozia i jednotlivé kurzy doškolování ČLK.
 
Učitelé kliniky včetně doktorandů v DSPB se průběžně účastní na řešení výzkumných záměrů a grantových projektů na národní i evropské úrovni. Spolu s konkrétními výsledky zlepšení péče o nemocné je nedílnou součástí vědecko-výzkumné činnosti bohatá přednášková činnost doma i v zahraničí včetně vyžádaných sdělení a publikační aktivita tuzemská i ve světovém písemnictví.
 
Probíhající projekty MZ ČR – PVP 4 (dříve NPV)
 
Komplexní péče o děti s vrozeným šedým zákalem

hlavní řešitel: doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc.
 
Komplexní longitudiální léčebná péče o děti s retinopatií nedonošených
hlavní řešitel: prim. MUDr. Milan Odehnal, MBA
 
Rozvoj komplexní péče o děti s traumatem oka
hlavní řešitel: doc. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc.
 
Racionalizace a optimalizace komplexní péče o děti s nádorovým postižením oka a očních adnex
hlavní řešitel: as. MUDr. Pavel Pochop
 
Probíhající granty IGA MZ ČR
 
Stanovení parametrů vrstvy nervových vláken sítnice u dětí s glaukomem a u kontrolní skupiny ve věku 8–17 roků skenovací laserovou polarimetrií. Nr. 8463-5/2005

hlavní řešitel: doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc.
 
Sledování dynamiky koncentrace cytostatik ve sklivcovém prostoru králičího bulbu po transkorneální a subkonjunktivální aplikaci. Nr. 9532-3/2007
hlavní řešitel: as. MUDr. Pavel Pochop
 
Nové metody pro zlepšení diagnostických i léčebných přístupů u lidí se syndromem suchého oka Nr.8828-3/2006
hlavní řešitel: doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc. (Ústav experimentální medicíny AVČR)
spoluřešitelé z Oční kliniky dětí a dospělých:
prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc.,
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.,
MUDr. Jiří Malec
 
Grant EU
Pražské centrum virtuální oftalmochirurgie Grant EU: CZ 04.3.07/4.2.01.1/0025

hlavní řešitel: prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc.
 
Zavedení screeningu vrozené katarakty v ČR

V roce 2005 vyvrcholilo 5leté úsilí celoplošného zavádění screeningu vrozené katarakty v ČR v rámci projektu NPV MZČR „Komplexní péče o děti s vrozeným šedým zákalem“ (hlavní řešitel doc. MUDr. A. Filouš, CSc.). Neonatologická oddělení více než 100 porodnic v ČR byla postupně vybavena k provádění screeningu, včetně metodického listu a vyšetření se stalo povinným u každého novorozence. Praktický nácvik vybavení červeného reflexu v zornici novorozence pro zástupce všech neonatologických oddělení jsme organizovali v úzké spolupráci s Novorozeneckým oddělením s JIRP FN Motol. Většina novorozenců s vrozenou kataraktou je odesílána k operaci a následné dlouhodobé komplexní péči na Oční kliniku dětí a dospělých FN Motol, kde projekt pokračuje zdokonalováním léčebných postupů. Plníme tak nejen nároky EU, kde je v řadě zemí provádění screeningu vrozené katarakty doporučeno, ale zároveň i jednu z priorit iniciativy WHO „Vision 2020“ zaměřené na eliminaci odstranitelné slepoty.

Vytvořeno: 12. 9. 2021 / Upraveno: 31. 3. 2023