Výuka

Základní informace o výuce:
Bloková výuka oboru oftalmologie ve 4. ročníku trvá dva týdny. Výuka probíhá převážně v prostorách knihovny Oční kliniky dětí a dospělých (přístup Nová budova, uzel B, 3. patro) a začíná v pondělí v 8.30. Pláště a přezutí prosíme s sebou. Rozvrh blokové výuky na sekretariátě kliniky. Pro rovnoměrné rozdělení studentů v zájmu kvalitní výuky (praktická část, prostorové kapacity) nebudou povolovány přesuny mezi jednotlivými studijními skupinami kromě výjimečných případů.
Povolené absence

Podmínkou pro vykonání zkoušky je zápočet, při němž předpokládáme znalost základní terminologie oboru a vyšetřovacího postupu, včetně schopnosti rozlišit fyziologický a abnormální nález na předním segmentu oka a jeho přídatných orgánech. K zápočtu si studenti přináší index i logbook.

Přihlášení ke zkoušce na sekretariátě kliniky je závazné, odhlášení je možné pouze na základě předloženého lékařského potvrzení.

Za organizaci výuky odpovídá zástupce přednosty pro výuku doc. MUDr. Pavel Pochop, Ph.D.

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
4. ročník
  Oční lékařství
Všeobecná sestra – Bc. studium
3. ročník
  Ošetřovatelská péče v oftalmologii

 

Doporučená studijní literatura:
Rozsíval et al.: Oční lékařství, Galén, 2017, ISBN 978-80-7492-316-6

Kanski's Clinical Ophthalmology: A Systematic Approach, 8e 8th Edition, ISBN-13: 978-0702055720

Heissigerová J. a kol.: Oftalmologie, vydavatelství MAXDORF, 2018

Poslední aktualizace: 29. 9. 2022 / Administrátor