Nová mutace v genu AFG3L2 u pacientky s cerebelární ataxií

A Novel Frameshift Mutation in the AFG3L2 Gene in a Patient with Spinocerebellar Ataxia.

Musova, Z; Kaiserova, M; Kriegova, E; Fillerova, R; Vasovcak, P; Santava, A; Mensikova, K; Zumrova, A; Krepelova, A; Sedlacek, Z; Kanovsky, P. Cerebellum. 2014 Jun;13(3):331–7. doi: 10.1007/s12311-013-0538-z. IF: 2.864

Mgr. Zuzana Mušová

Publikaci představuje první autorka Mgr. Zuzana MušováÚstavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol.

Spinocerebelární ataxie typu 28 (SCA28) je vzácné neurodegenerativní onemocnění, způsobené záměnami jediné aminokyseliny v mitochondriálním proteinu AFG3L2. Frekvence mezi autozomálně dominantně dědičnými cerebelárními ataxiemi je v evropské populaci asi 2 %. V rámci zjišťování výskytu mutací v genu AFG3L2 u českých pacientů byla zachycena pacientka s familiární cerebelární ataxií s nástupem v 7. dekádě života s posunovou mutací c.1958dupT, vedoucí k předčasnému zařazení terminačního kodonu v polypeptidovém řetězci. RNA analýza ukázala, že mutovaný transkript je degradován. U pacientky dominovala cerebelární ataxie, parkinsonismus, bradykinesia, polyneuropatie dolních končetin a snížení kognitivních funkcí, avšak chyběly další běžné příznaky SCA28, jako hyperreflexe dolních končetin, Babinského příznak, oftalmoparéza a ptóza. Mutace byla též zjištěna u dosud nepostižené 53leté dcery s mírnou disbalancí a nově i u postiženého bratra, klinicky dosud podrobně nevyšetřeného. Kauzální spojitost mezi mutací a fenotypem pacientky je v současnosti nejistá. Je možné, že se uplatňuje patogenní mechanismus založený na haploinsuficienci proteinu AFG3L2, spíše než dominantně-negativní efekt, obvyklý u SCA28.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24272953

Vydáno: 21. 12. 2015 / Upraveno: 12. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková