Úspěchy

Prof. M. Ryska získal evropský projekt Klinické doporučené postupy

Prof. Miroslav Ryska získal jako odpovědný řešitel pětiletý evropský projekt Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR Klinické doporučené postupy.

Hlavní pořadatelství sympozia Onkologie ve změnách pravidel a příležitostí

Pod záštitou ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha pořádala 12. dubna 2018 Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN ve spolupráci se Společností pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, Českou onkologickou společností ČLS JEP a Odbornou sekcí HPB Chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP již XXVII. jarní sympozium Loket 2018 na zámku Zbiroh a 13. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii. Akce se zúčastnilo 75 účastníků, byla zařazena do vzdělávacích akcí do registru České lékařské komory dle Stavovského předpisu č. 16.

Sympozium bylo pořádáno s podporou MO1012.

4. Střešovické videokazuistiky z laparoskopie

V pondělí 3. 12. 2018 v kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice v Praze úspěšně proběhlo již 4. sympozium věnované miniinvazivní laparoskopické chirurgii. Motem sympozia bylo stejně jako v letech minulých „Trick and Tips“ laparoskopických operací. Forma prezentací byla autory komentované video s následnou diskusí auditoria. Přednášející prezentovali své laparoskopické zkušenosti, operační postupy, řešení komplikací v oblasti horní části zažívacího traktu, zkušenosti z kolorektální chirurgie, operace kýl, bariatrické chirurgie a problematiky cholecystektomií a žlučových cest. Doc. L. Marko, přednosta II. Chirurgické kliniky SZU FNsP FDR z Bánské Bystrice, přednesl jako Lecture of the Art přenášku na téma Náš súčasný pohľad na GER a laparoskopickou fundoplikáciu.

Během sympozia si 96 účastníku vyslechlo celkem 16 velice zajímavých sdělení.

Akce byla zařazena jako vzdělávací akce do registru České lékařské komory dle Stavovského předpisu č. 16.

Akce byla pořádána s podporou MO1012.

Dr. Radek Doležel obdržel Cenu ředitele ÚVN

MUDr. Radek Doležel, Ph.D., obdržel 1. cenu ředitele ÚVN – VFN Praha za publikaci Dolezel R et al: A comparison of two endoscopic closures: over-the-scope clip (OTSC) versus KING closure (endoloop + clips) in a randomized long-term experimental study, Surgical Endoscopy 30, č. 11, 2016, 4910–4916.

Pořadatelství 42. českého a slovenského chirurgického kongresu s mezinárodní účastí

Prof. M. Ryska byl prezidentem a organizátorem kongresu.

Prof. M. Ryska byl oceněn stříbrnou medailí Senátu ČR

Prof. M. Ryska byl oceněn stříbrnou medailí Senátu České republiky za rozvoj české chirurgie.

Předsednictví v Agentuře pro zdravotnický výzkum ČR (AZV ČR)

Ministr zdravotnictví jmenoval prof. M. Rysku od 1. 4. 2014 předsedou Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

Pořadatelství XXIV. sympozia České sekce International hepato-pancreato-biliary-surgery

Prof. M. Ryska a prof. M. Zavoral organizovali celostátní jarní monotématická multioborová sympozia v rámci Společnosti pro gastrointestinální onkologii (SGO). Akce na hradě Loket jsou již dlouholetou tradicí. Tentokrát (dne 27. 3. 2014) byla věnována problematice onkochirurgické.

Člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Prof. MUDr. M. Ryska, CSc., byl od prosince 2011 do července 2014 členem RVVI při vládě ČR.

Organizace XXIII. sympozia ČSHPB chirurgie dne 9. 4. 2014

Organizace celostátních jarních monotématických multioborových sympozií v rámci SGO na hradě Loket je již dlouholetou tradicí. Tentokrát bylo věnováno problematice stenóz žlučových cest. Oranizátoři: prof. M. Ryska, prof. M. Zavoral.

Předsednictví ve vědecké radě IGA MZ Min. zdravotnictví

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., je od roku 2009 předsedou vědecké rady IGA Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vývoj standardů chirurgické péče

Pracovníci kliniky v gesci Národního referenčního centra ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi vyvinuli v roce 2009 první sadu standardů chirurgické péče.

Léčba experimentálního akutního jaterního selhání nebiologickou eliminací

Od roku 2006 je na klinice prováděna léčba experimentálního akutního selhání jater nebiologickou eliminací systémem frakcionované plazmatické separace a adsorpce (přístroj Prometheus). Na sestavě prokázáno signifikantní snížení bilirubinu, amoniaku a intrakraniálního tlaku.

1. Evropský kongres chirurgů v Praze (1. CECS – 1st Central European Congress of Surgery)

V roce 2008 byla Praha vybrána místem uskutečnění 1. CECS, prezidentem kongresu byl prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Akce se zúčastnilo ve dnech 22.–26.4. 2008 více než 500 chirurgů, gastroenterologů, radiologů a dalších specialistů ze 32 zemí světa. Kongres založil každoroční tradici Středoevropských chirurgických kongresů a po odborné a společenské stránce byl vysoce hodnocen (European Surgery, 2008; 40: 89–90).

Organizace odborné akce

Jako každoročně Chirurgická klinika UK 2. LF a ÚVN Praha organizovala XVIII. Jarní zasedání České společnosti HPB chirurgie na hradě Loket ve dnech 2.–3. 4. 2008, tentokrát za přítomnosti zástupců NRC, Ministerstva zdravotnictví a ZP. Téma: Diagnosticko–terapeutické standardy v onkochirurgii.

Předsednictví odborné společnosti

Prof. MUDr. M. Ryska, CSc., je od roku 2004 předsedou ČCHS ČLS JEP.

Organizace odborné akce

Klinika organizovala XVI. Jarní zasedání České společnosti HPB chirurgie na hradě Loket. Téma: „Aktuální problémy onemocnění slinivky břišní“, probhělo ve dnech 12.–13. 4. 2007.

Celostátní sympózium Syndrom diabetické nohy

Organizace jednodenního celostátního sympózia „Syndrom diabetické nohy“ dne 2. 11. 2007 v ÚVN Praha.

Léčba experimentálního akutního jaterního selhání bioeliminační metodou

V roce 2005 byla na klinice poprvé v ČR provedena bioeliminační léčba experimentálního akutního selhání jater bioreaktorem s izolovanými živými hepatocyty u miniprasete (přístroj O.liver). Na sestavě prokázáno signifikantní snížení bilirubinu, intrakraniální tlak neovlivněn.

Světový kongres IASG

Organizace XV. Světového kongresu společnosti IASG v Praze v roce 2005. Prof. MUDr. M. Ryska, CSc. – prezident kongresu

Předsednictví odborné společnosti

MUDr. J. Pantoflíček Ph.D., je od roku 2004 předsedou České společnosti HPB chirurgie