Úspěchy

Testování morální kompetence studentů medicíny, psychologie a ekonomie

Pilotně jsme provedli test morání kompetence na prvním ročníku studentů medicíny 2. LF UK a srovnávali s výsledky původního českého překladu na třetím ročníku studentů medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v akademickém roce 2021/2022. V současné době sbíráme data na šesti různých institucích, třech univerzitách (VŠB-TUO, UP, UK) ve třech městech (Ostrava, Olomouc, Praha).

Cílem naší studie je otestovat prostřednictvím Testu morální kompetence (dále MCT) studenty medicíny, psychologie a ekonomie (prvního a pátého ročníku). V zásadě jde o částečnou replikaci „cross-sectional“ studie z publikované dizertační práce Schillinger (2006). V rámci této studie chceme ověřit, zda dochází k morální regresi u mediků, jak dosvědčují data i z jiných zemí včetně ČR (např. Lind, 2000; Slováčková & Slováček, 2007; Neves Feitosa et al., 2013). 

Morální kompetence je schopnost řešit problémy a konflikty na základě morálních principů, a to prostřednictvím uvažování a diskuse, bez použití násilí a lsti nebo podřízení se autoritě.

Test morální kompetence je navržen jako dotazník. Využívá dvou obtížně morálně řešitelných dilematických příběhů (dělnického a doktorského dilematu), při nichž protagonisté činí morální rozhodnutí. Účastníci testu hodnotí jejich jednání z hlediska vlastního posouzení morální správnosti na škále (+4, úplný souhlas) až (-4 úplný nesouhlas).

V rámci pilotního testování jsme použili nový překlad MCT.

Distribuce výsledků testování u 1. roč. 2. LF u obou dilemat

 

Mezinárodní letní škola Prague School of Bioethics

Druhý ročník Prague School of Bioethics proběhl ve dnech 20. a 21. 10. 2022 na půdě 2. LF UK  v Motole v MPP a MLP. Během události byly představeny dva okruhy bioetických problémů: 1) Vaccination a 2) Women in Medicine. Více informací na webu akce.

Streamovali jsme a následně permanentně uložili na youtube také videa z panelových diskuzí těchto okruhů, tzn. Vaccination a Women in Medicine.

Na událost nakonec dorazilo 101 účastníků, z toho 61 studentů a 32 pedagogů (dále také ještě 8 účastníků mimo akademickou obec). Mezi účastníky byli kolegové z partnerských univerzit a organizací (např. University of Zurich; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave; University of Duisburg-Essen, Andalusian School of Public Health, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Vrije Universiteit Amsterdam, Facultad de Medicina Mexico, Masarykova univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, NKC Gender & Science AVČR, Ústav státu a práva AVČR). Na závěr odevzdalo anonymní evaluační dotazník 28 účastníků. Z výsledků vyplynulo, že s událostí bylo 67,86 procent velmi spokojených a 25,00 procent spíše spokojených. Tuto událost popisovala většina respondentů jako zajímavou 78,57 procent, smysluplnou 64,29 procent, užitečnou 57,14 procent a vysoké kvality 57,14 procent. Co se kvality dále týče, tak Prague School of Bioethics hodnotilo 53,57 procent respondentů za velmi vysokou, 35,71 procent za vysokou a 10,71 procent za průměrnou. Na otázku, zda se plánují respondenti zúčastnit i následujícího ročníku, zodpovědělo 57,14 procent za vysoce pravděpodobné, 28,57 procent za velmi pravděpodobné a 14,29 procent za spíše pravděpodobné.  

Dr. Zielina, Mgr. Škoda, dr. Doležal a dr. Beňová jsou spoluautory kapitoly v mezinárodní publikaci The Blurring of Boundaries in Bioscientific Discourse

Dr. Martin Zielina, Mgr. Jaromír Škoda, dr. Adam Doležal a dr. Barbora Beňová jsou spoluautory kapitoly s názvem The Application and Understanding of Default Autonomy in Ethically Dilemmatic Cases Presented by Czech Medical Doctors: An Empirical Study v mezinárodní publikaci The Blurring of Boundaries in Bioscientific Discourse. V tomto textu autoři analyzují sebrané eticky sporné kazuistiky od českých lékařů se zaměřením na uplatňování minimalistické verze autonomie (tzv. defaultní autornomie). Tato publikace vyšla v roce 2022 v Logos Verlag Berlin (open acces).

Aplikace využívající virtuální realitu na snižování bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem

Dr. Martin Zielina je hlavním řešitelem projektu (TA ČR, program ÉTA) na zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem. Tento projekt je realizován zejména na popáleninové klinice FN Královské Vinohrady ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Space, s. r. o.

Smyslem vytvořené aplikace ve virtuální realitě je odvádět pozornost pacientů od bolestivé výměny obvazů (tzv. procedurální bolesti), čímž dochází u pacientů ke snižování bolesti a úzkosti. Na rozdíl od zahraničí je v ČR poprvé prostřednictvím tohoto projektu využíván terapeutický potenciál virtuální reality u pacientů s popáleninami. Na vzniku této aplikace se podílel interdisciplinární tým (web projektu).

Databáze eticky sporných kazuistik z českého zdravotnictví

Pracovníci Ústavu lékařské etiky a humanitních základů lékařství ve spolupráci s obdobně zaměřeným ústavem na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci sbírají eticky sporné kazuistiky od českých lékařů. Tyto kazuistiky jsou dále analyzovány pro identifikaci aktuálních etických problémů českého zdravotnictví. Zároveň vybrané kazuistiky zpracováváme ve spolupráci s vypravěči jako vhodný učební materiál pro zvyšování morální kompetence nejen mediků. Na tuto činnost se nám podařilo získat grantovou podporu (TA ČR, program ÉTA), která zrychlí nejenom samotný sběr těchto kazuistik (v současnosti je jich 500+), ale také je umožní systematicky zpracovávat a zařazovat do výuky etiky našeho ústavu.

V rámci reakreditace jsou vybrané kazuistiky používány ve výuce etiky mediků a další informace o projektu lze najít na: www.etikamedika.cz.

 

Mezinárodní letní škola Prague School of Bioethics

Prague School of Bioethics proběhla pod záštitou děkana fakulty prof. Vladimíra Komárka ve spolupráci Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK a Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine, University of Zurich. V prvním ročníku byly představeny tři okruhy bioetických problémů: 1) Therapeutic Gene Editing in Humans, 2) End-of-Life Decisions a 3) Transplatnation. Na tuto událost dorazilo 87 účastníků nejen z českých, ale také zahraničních univerzit (např. University of Zurich; Institute of International Education, Moscow; Pedagogical State University, Pavlov First Saint Petersburg Medical University; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave).

Více informací včetně prezentací lze nalézt na webu www.praguesb.cz.

Monografie Šikana na pracovišti v České republice: Teorie, výzkum a praxe

Dr. M. Zielina se podílel na výzkumu mobbingu v ČR. Výsledky jsou publikovány v monografii s názvem Šikana na pracovišti v České republice: Teorie, výzkum a praxe (Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc, 2017). Cílem této publikace je podat systematický přehled založený na výsledcích aktuálních výzkumů na pomezí psychologie práce a organizace, sociální psychologie a psychologie osobnosti. Autoři představují výsledky komplexního výzkumu mobbingu mezi několika tisíci zaměstnanců České republiky.

Replikace Libetova experimentu (svobodná vůle, resp. spontánní aktivita)

Dr. M. Zielina se podílel na úspěšné replikaci slavného Libetova experimentu (Libet et al. 1982 a 1983), který inicioval interdisciplinární debatu o (ne)možnosti svobodné vůle. V základu stojí měření spontánní aktivity (EEG, EMG) s cílem rozlišit čas rozhodnutí se pohnout (urge to move) od času samotného pohybu. Ačkoliv tento experiment byl vystaven kritice (od metodologie počínaje až po reinterpretaci samotných výsledků), tak se jedná o pionýrský experiment ve snaze zodpovědět genuinně filosofický problém, zda máme svobodnou vůli, která by člověku vůbec umožňovala (morální) rozhodování. V této debatě, kterou vedou neurologové, filosofové či psychologové, se doposud předkládaly pouze experimenty zaměřené na izolované problémy vyplývající z Libetova původního experimentu. Replikace původní studie přispívá také do diskuze o replikační krizi, která zejména v psychologii představuje vážný (morální) problém, kdy jsou mnohé výsledky původních experimentů zpochyněny až právě na základě replikace.        

 

Dominik, T.; Dostál, D.; Zielina, M.; Šmahaj, J.; Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2018). Libet´s Experiment: A Complex Replication. Consciousness and Cognition 65, p. 1-26.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053810018301570

Dominik, T.; Dostál, D.; Zielina, M.; Šmahaj, J.; Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2018). EEG Data and Introspective Reports from the Libet´s experiment replication. Data in Brief 20, p. 2040-2044.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340918311442

Dominik, T.; Dostál, D.; Zielina, M.; Šmahaj, J.; Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2017). Libet´s Experiment: Questioning the Validity of Measuring the Urge to Move. Consciousness and Cognition 49, p. 255-263.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053810016302690?via%3Dihub

 

Kapitoly v monografii Time for Change

Dr. M. Šebek se podílel kapitolou Transformations in Paula with ‘no history’ na monografii Time for Change, která je výstupem z mezinárodního výzkumného projektu psychických změn v psychoterapii v letech 2013–2014. Time for Change, ed. Marina Altmann de Litvan, London, Karnac Publ. 2014.

Koordinace projektu

Dr. Křížová koordinovala v rámci programu Grundtvig projekt Vzpomínejme společně, který získal v roce 2013 1. místo v soutěži Pečeť kvality v kategorii projektů Partnerství – vyhlašováno Národní agenturou evropských programů.

Lektorství

Dr. Strobachová se stala trvalou lektorkou IPVZ i FN Motol pro postgraduál a pro Fórum etických komisí v oboru lékařská etika, přitom se podařilo přes nelehké podmínky udržet úroveň tohoto oboru i přímo na 2. LF.

Mezinárodní program INCCAR

Dr. Křížová je koordinátorkou mezinárodního intenzivního programu INCCAR. V roce 2012 prezentovala výsledky výzkumného šetření mezi praktickými lékaři na Mezinárodním kongresu integrativní medicíny v Jeruzalémě.

Nová publikace

Michael Šebek: Destins des objets totalitaires. In: Guerres mondiales, totalitarismes, génocides. Ed. Henri Vermorel, Guy Gabro, Paris 2011.

Letní škola etiky

Dr. Strobachová spoluvytváří Letní školu Etiky pro členy lékařských etických komisí: přednáší, diskusní stůl, vytváření programu.

Vyžádané přednášky v Rusku

Dr. Šebek přednášel v dubnu a květnu 2010: „Informovaný souhlas v současném lékařství“ pro onkologické centrum, „Počátky moderní psychosomatiky“ pro Institut psychoanalýzy a na konferenci „Historická traumata v Rusku a Německu“ velmi oceněný příspěvek „Totalitní psychika – co jsme se naučili z historie a dnešek“.

Mezinárodní konference v Dusseldorfu

Dr. Strobachová se účasnila mezinárodí konference na téma „Naděje“ (2007). Její příspěvek s názvem „Naděje filosofů, naděje vědy a moje naděje“ byl vybrán do sborníku, který vyšel v roce 2009.