Úspěchy

Dr. Zielina, Mgr. Škoda, dr. Doležal a dr. Beňová jsou spoluautoři kapitoly v mezinárodní publikaci The Blurring of Boundaries in Bioscientific Discourse

Dr. Zielina, Mgr. Škoda, dr. Doležal a dr. Beňová jsou spoluautoři kapitoly s názvem The Application and Understanding of Default Autonomy in Ethically Dilemmatic Cases Presented by Czech Medical Doctors: An Empirical Study v mezinárodní publikaci The Blurring of Boundaries in Bioscientific Discourse. V tomto textu autoři analyzují sebrané eticky sporné kazuistiky od českých lékařů se zaměřením na uplatňování minimalistické verze autonomie (tzv. defaultní autornomie). Tato publikace vyšla v Logos Verlag Berlin (open acces).

Aplikace využívající virtuální realitu na snižování bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem

Dr. Martin Zielina je hlavním řešitelem projektu (TA ČR, program ÉTA) na zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem. Tento projekt je realizován zejména na popáleninové klinice FN Královské Vinohrady ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Space, s. r. o. Smyslem vytvořené aplikace ve virtuální realitě je odvádět pozornost pacientů od bolestivé výměny obvazů (tzv. procedurální bolesti), čímž dochází u pacientů ke snižování bolesti a úzkosti. Na rozdíl od zahraničí je v ČR poprvé prostřednictvím tohoto projektu využíván terapeutický potenciál virtuální reality u pacientů s popáleninami. Na vzniku této aplikace se podílel interdisciplinární tým (web projektu).

Databáze eticky sporných kazuistik z českého zdravotnictví

Pracovníci Ústavu lékařské etiky a humanitních základů lékařství ve spolupráci s obdobně zaměřeným ústavem na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci sbírají eticky sporné kazuistiky od českých lékařů. Tyto kazuistiky jsou dále analyzovány pro identifikaci aktuálních etických problémů českého zdravotnictví. Zároveň vybrané kazuistiky zpracováváme ve spolupráci s vypravěči jako vhodný učební materiál pro zvyšování morální kompetence nejen mediků. Na tuto činnost se nám podařilo získat grantovou podporu (TA ČR, program ÉTA), která zrychlí nejenom samotný sběr těchto kazuistik (v současnosti je jich 500+), ale také je umožní systematicky zpracovávat a zařazovat do výuky etiky našeho ústavu.

Mezinárodní letní škola Prague School of Bioethics

Prague School of Bioethics proběhla pod záštitou děkana fakulty prof. Vladimíra Komárka ve spolupráci Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK a Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine, University of Zurich. V prvním ročníku byly představeny tři okruhy bioetických problémů: 1) Therapeutic Gene Editing in Humans, 2) End-of-Life Decisions a 3) Transplatnation. Na tuto událost dorazilo 87 účastníků nejen z českých, ale také zahraničních univerzit (např. University of Zurich; Institute of International Education, Moscow; Pedagogical State University, Pavlov First Saint Petersburg Medical University; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave).

Více informací včetně prezentací lze nalézt na webu www.praguesb.cz.

Monografie Šikana na pracovišti v České republice: Teorie, výzkum a praxe

Dr. M. Zielina se podílel na výzkumu mobbingu v ČR. Výsledky jsou publikovány v monografii s názvem Šikana na pracovišti v České republice: Teorie, výzkum a praxe (Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc, 2017). Cílem této publikace je podat systematický přehled založený na výsledcích aktuálních výzkumů na pomezí psychologie práce a organizace, sociální psychologie a psychologie osobnosti. Autoři představují výsledky komplexního výzkumu mobbingu mezi několika tisíci zaměstnanců České republiky.

Replikace Libetova experimentu (svobodná vůle, resp. spontánní aktivita)

Dr. M. Zielina se podílel na úspěšné replikaci slavného Libetova experimentu (Libet et al. 1982 a 1983), který inicioval interdisciplinární debatu o (ne)možnosti svobodné vůle. V základu stojí měření spontánní aktivity (EEG, EMG) s cílem rozlišit čas rozhodnutí se pohnout (urge to move) od času samotného pohybu. Ačkoliv tento experiment byl vystaven kritice (od metodologie počínaje až po reinterpretaci samotných výsledků), tak se jedná o pionýrský experiment ve snaze zodpovědět genuinně filosofický problém, zda máme svobodnou vůli, která by člověku vůbec umožňovala (morální) rozhodování. V této debatě, kterou vedou neurologové, filosofové či psychologové, se doposud předkládaly pouze experimenty zaměřené na izolované problémy vyplývající z Libetova původního experimentu. Replikace původní studie přispívá také do diskuze o replikační krizi, která zejména v psychologii představuje vážný (morální) problém, kdy jsou mnohé výsledky původních experimentů zpochyněny až právě na základě replikace.        

 

Dominik, T.; Dostál, D.; Zielina, M.; Šmahaj, J.; Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2018). Libet´s Experiment: A Complex Replication. Consciousness and Cognition 65, p. 1-26.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053810018301570

Dominik, T.; Dostál, D.; Zielina, M.; Šmahaj, J.; Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2018). EEG Data and Introspective Reports from the Libet´s experiment replication. Data in Brief 20, p. 2040-2044.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340918311442

Dominik, T.; Dostál, D.; Zielina, M.; Šmahaj, J.; Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2017). Libet´s Experiment: Questioning the Validity of Measuring the Urge to Move. Consciousness and Cognition 49, p. 255-263.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053810016302690?via%3Dihub

 

Kapitoly v monografii Time for Change

Dr. M. Šebek se podílel kapitolou Transformations in Paula with ‘no history’ na monografii Time for Change, která je výstupem z mezinárodního výzkumného projektu psychických změn v psychoterapii v letech 2013–2014. Time for Change, ed. Marina Altmann de Litvan, London, Karnac Publ. 2014.

Koordinace projektu

Dr. Křížová koordinovala v rámci programu Grundtvig projekt Vzpomínejme společně, který získal v roce 2013 1. místo v soutěži Pečeť kvality v kategorii projektů Partnerství – vyhlašováno Národní agenturou evropských programů.

Lektorství

Dr. Strobachová se stala trvalou lektorkou IPVZ i FN Motol pro postgraduál a pro Fórum etických komisí v oboru lékařská etika, přitom se podařilo přes nelehké podmínky udržet úroveň tohoto oboru i přímo na 2. LF.

Mezinárodní program INCCAR

Dr. Křížová je koordinátorkou mezinárodního intenzivního programu INCCAR. V roce 2012 prezentovala výsledky výzkumného šetření mezi praktickými lékaři na Mezinárodním kongresu integrativní medicíny v Jeruzalémě.

Nová publikace

Michael Šebek: Destins des objets totalitaires. In: Guerres mondiales, totalitarismes, génocides. Ed. Henri Vermorel, Guy Gabro, Paris 2011.

Letní škola etiky

Dr. Strobachová spoluvytváří Letní školu Etiky pro členy lékařských etických komisí: přednáší, diskusní stůl, vytváření programu.

Vyžádané přednášky v Rusku

Dr. Šebek přednášel v dubnu a květnu 2010: „Informovaný souhlas v současném lékařství“ pro onkologické centrum, „Počátky moderní psychosomatiky“ pro Institut psychoanalýzy a na konferenci „Historická traumata v Rusku a Německu“ velmi oceněný příspěvek „Totalitní psychika – co jsme se naučili z historie a dnešek“.

Mezinárodní konference v Dusseldorfu

Dr. Strobachová se účasnila mezinárodí konference na téma „Naděje“ (2007). Její příspěvek s názvem „Naděje filosofů, naděje vědy a moje naděje“ byl vybrán do sborníku, který vyšel v roce 2009.