Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK

Zaměření pracoviště:

Hlavním posláním ústavu je připomínat a rozvíjet humanitně a společenskovědní součást moderního lékařství a ošetřovatelství a přispívat ke komplexnímu pohledu na otázky zdraví, nemoci a léčby.

V současném světě čelí zdravotníci nejen profesním výzvám, ale také celé řadě etických, právních a dalších společenskovědních otázek. Výuka obsahuje témata z lékařské etiky, lékařské psychologie, sociologie a uvedení do humanitně a společenskovědní problematiky související s medicínou a zdravotnictvím. Dále také ve výuce například představujeme psychologické předpoklady a sociologické determinanty etického jednání, analyzujeme iracionální motivy aktérů, představujeme filosofickou kritiku moderní vědy, ontogenezi lidské psychiky, psychosomatický přístup nebo práva pacientů a vstřícnost zdravotnického systému. Ve výuce klademe důraz na kazuistiky, ve kterých se často ukazuje prospěšnost zohledňování humanitních a společenskovědních témat pro poskytování kvalitní zdravotní péče.

Pro širší veřejnost se zájmem o bioetická témata ústav pořádá mezinárodní setkání Prague School of Bioethics.

Ústav v roce 1991 založil MUDr. Petr Příhoda (1939–2014), který na něm aktivně působil až do roku 2014. PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D., byla vedoucí ústavu do roku 2017. Od roku 2018 je vedoucím ústavu Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK, září 2021

Poslední aktualizace: 20. 2. 2024