Jiné úspěchy

Monografie Šikana na pracovišti v České republice: Teorie, výzkum a praxe

Dr. M. Zielina se podílel na výzkumu mobbingu v ČR. Výsledky jsou publikovány v monografii s názvem Šikana na pracovišti v České republice: Teorie, výzkum a praxe (Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc, 2017). Cílem této publikace je podat systematický přehled založený na výsledcích aktuálních výzkumů na pomezí psychologie práce a organizace, sociální psychologie a psychologie osobnosti. Autoři představují výsledky komplexního výzkumu mobbingu mezi několika tisíci zaměstnanců České republiky.

Monografie Spor o proces a událost

Dr. I. Strobachová přispěla do kolektivní monografie Spor o proces a událost, kterou vydalo Centrum pro teoretická studia (Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2018).

Monografie Spor o pravdu

Dr. I. Strobachová přispěla do kolektivní monografie Spor o pravdu, kterou vydalo Centrum pro teoretická studia (Filosofia: Praha 2016).

Replikace Libetova experimentu (svobodná vůle, resp. spontánní aktivita)

Dr. M. Zielina se podílel na úspěšné replikaci slavného Libetova experimentu (Libet et al. 1982 a 1983), který inicioval interdisciplinární debatu o (ne)možnosti svobodné vůle. V základu stojí měření spontánní aktivity (EEG, EMG) s cílem rozlišit čas rozhodnutí se pohnout (urge to move) od času samotného pohybu. Ačkoliv tento experiment byl vystaven kritice (od metodologie počínaje až po reinterpretaci samotných výsledků), tak se jedná o pionýrský experiment ve snaze zodpovědět genuinně filosofický problém, zda máme svobodnou vůli, která by člověku vůbec umožňovala (morální) rozhodování. V této debatě, kterou vedou neurologové, filosofové či psychologové, se doposud předkládaly pouze experimenty zaměřené na izolované problémy vyplývající z Libetova původního experimentu. Replikace původní studie přispívá také do diskuze o replikační krizi, která zejména v psychologii představuje vážný (morální) problém, kdy jsou mnohé výsledky původních experimentů zpochyněny až právě na základě replikace.        

 

Dominik, T.; Dostál, D.; Zielina, M.; Šmahaj, J.; Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2018). Libet´s Experiment: A Complex Replication. Consciousness and Cognition 65, p. 1-26.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053810018301570

Dominik, T.; Dostál, D.; Zielina, M.; Šmahaj, J.; Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2018). EEG Data and Introspective Reports from the Libet´s experiment replication. Data in Brief 20, p. 2040-2044.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340918311442

Dominik, T.; Dostál, D.; Zielina, M.; Šmahaj, J.; Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2017). Libet´s Experiment: Questioning the Validity of Measuring the Urge to Move. Consciousness and Cognition 49, p. 255-263.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053810016302690?via%3Dihub

 

Zlatá plaketa Janského

Dr. I. Strobachová získala Zlatou plaketu Janského za odběry krve pro dobrovolné dárce krve.

Kapitoly v monografii Time for Change

Dr. M. Šebek se podílel kapitolou Transformations in Paula with ‘no history’ na monografii Time for Change, která je výstupem z mezinárodního výzkumného projektu psychických změn v psychoterapii v letech 2013–2014. Time for Change, ed. Marina Altmann de Litvan, London, Karnac Publ. 2014.

Řecká filosofie – Jazykově-filosofický úvod I.

Dr. Zielina je spoluautorem netradiční učebnice řečtiny, která uvádí do antické filosofie prostřednictvím výuky jazyka, myšlení a etických principů.

Koordinace projektu

Dr. Křížová koordinovala v rámci programu Grundtvig projekt Vzpomínejme společně, který získal v roce 2013 1. místo v soutěži Pečeť kvality v kategorii projektů Partnerství – vyhlašováno Národní agenturou evropských programů.

Lektorství

Dr. Strobachová se stala trvalou lektorkou IPVZ i FN Motol pro postgraduál a pro Fórum etických komisí v oboru lékařská etika, přitom se podařilo přes nelehké podmínky udržet úroveň tohoto oboru i přímo na 2. LF.

Mezinárodní program INCCAR

Dr. Křížová je koordinátorkou mezinárodního intenzivního programu INCCAR. V roce 2012 prezentovala výsledky výzkumného šetření mezi praktickými lékaři na Mezinárodním kongresu integrativní medicíny v Jeruzalémě.

Cena Ferdinanda Peroutky

Dr. Příhoda získal prestižní cenu Ferdinanda Peroutky za přínos české žurnalistice a činnost v médiích.

Nová publikace

Michael Šebek: Destins des objets totalitaires. In: Guerres mondiales, totalitarismes, génocides. Ed. Henri Vermorel, Guy Gabro, Paris 2011.

Medaile za celoživotní činnost v oblasti etiky

Dr. Příhoda obdržel v roce 2010 na Velehradě medaili Biskupské konference za celoživotní činnost a postoje v oblasti etiky.

Vyžádané přednášky v Rusku

Dr. Šebek přednášel v dubnu a květnu 2010: „Informovaný souhlas v současném lékařství“ pro onkologické centrum, „Počátky moderní psychosomatiky“ pro Institut psychoanalýzy a na konferenci „Historická traumata v Rusku a Německu“ velmi oceněný příspěvek „Totalitní psychika – co jsme se naučili z historie a dnešek“.

Letní škola etiky

Dr. Strobachová spoluvytváří Letní školu Etiky pro členy lékařských etických komisí: přednáší, diskusní stůl, vytváření programu.

Elektronická skripta Lékařská etika

Dr. Příhoda publikuje v elektronické podobě skripta, která jsou shrnutím jeho 20letého přednášení v oboru lékařské etiky na LF UK.

Postgraduální vzdělávání

Dr. Strobachová se stala lektorkou oboru „lékařská etika“ v rámci postgraduálních kursů IPVZ.

Pregraduální kurs etiky pro jaderné fyziky

Dr. Příhoda na vyžádání velmi úspěšně vede kurs etiky pro příští fyziky radioterapeutického týmu. Kurs je hodně navštěvován, oblíben a oceňován. Zájem je i o příští roky.

Vyžádaná přednáška na Institutu psychologie a psychoanalýzy

Dr. Šebek velmi úspěšně přednášel v r. 2008 v Moskvě – téma: „Význam teorie úzkosti a fobie ve vývoji psychoanalýzy“. Kvalitně navštívená přednáška měla takový úspěch, že založila trvalou spolupráci s rozvíjejícím se ruským odborným prostředím.

Pravidelná osvětová a publikační činnost v médiích

Dr. Příhoda má pravidelné komentáře v rozhlase, které se svou kvalitou proslavily a vymykají se běžné úrovni výrazně směrem nahoru. Přispíval i do MFD, ČTV, NOVA, Prima – příspěvky vždy vyžádané a oceňované.

Mezinárodní konference v Dusseldorfu

Dr. Strobachová se účasnila mezinárodí konference na téma „Naděje“ (2007). Její příspěvek s názvem „Naděje filosofů, naděje vědy a moje naděje“ byl vybrán do sborníku, který vyšel v roce 2009.