Úspěchy

Výuková laboratoř hmotnostní spektrometrie vybudovaná pod vedením dr. E. Klapkové

|

Kolektiv pod vedením dr. E. Klapkové vybudoval novou výukovou a výzkumnou laboratoř hmotnostní spektrometrie využívané k měření busulfanu, vitaminu K1 a K2 (MK4 a MK7) a pro výuku studentů v pre- a postgraduálním studiu na 2. LF UK.

Konference Menhir profesora Masopusta 2020

|

Prof. R. Průša a pracovníci ústavu uspořádali pod záštitou děkana 2. lékařské fakulty a rektora Univerzity Karlovy 24. ledna 2019 a 23. ledna 2020 odbornou celostátní konferenci na památku prof. Masopusta. Zúčastnilo se jí 110 posluchačů. Témata přednášek byla z celého spektra moderní laboratorní diagnostiky a vztahů ke klinické medicíně.

Laboratory Work Interpretation Course

|

Ústav zorganizoval ve spolupráci s AIMS pro zahraniční studenty dobrovolný mimořádný kurz laboratorní medicíny, který byl velmi kladně hodnocen jak studenty, tak pedagogy.

Unikátní metoda – alfa defensiny v synoviální tekutině

|

Dr. E. Klapková s kolegy z ústavu a z ortopedické kliniky vyvinula jako první na světě metodu odběru vzorku a stanovení alfa defensinů v synoviální tekutině pomocí HPLC. Vyšetření slouží především k časné diagnostice infekčních komplikací po ortopedických operačních výkonech.

Grant TA ČR na PCSK9

|

Vývoj a aplikace metod pro stanovení PCSK9 pro monitoraci hypolipidemické terapie, grant Technologické agentury ČR pod vedením prim. J. Čepové.

Vyšetření topotekanu při léčbě retinoblastomu

|

Ve spolupráci s Oční klinikou 2. LF UK a FN Motol vývoj a validace metody pro stanovení topotekanu ve sklivci a plazmě, pod vedením Ing. E. Klapkové.

Učebnice pro zahraniční studenty Practical Exercises

|

Kolektiv autorů pod vedením as. MUDr. M. Kohutiara, Ph.D., vypracoval a vydal novou učebnici pro zahraniční studenty v anglickém jazyce Practical Exercises in Medical Chemistry and Biochemistry (rok 2017–2019, 218 stran). Skripta jsou určena pro studenty 2. ročníku zdarma, obsahují pracovní protokoly a slouží jako individuální studijní materiál.

Cena České společnosti klinické biochemie za autorství knihy Praktická cvičení z lékařské chemie a biochemie

|

Dr. M. Kohutiar s kolektivem získal v roce 2016 cenu České společnosti klinické biochemie ČLS JEP Za výuku a vzdělávání za autorství knihy Praktická cvičení z lékařské chemie a biochemie pro studenty 2. ročníku lékařských fakult.

Učebnice Praktická cvičení z lékařské chemie a biochemie

|

Kolektiv autorů z ústavu pod vedením dr. M. Kohutiara vypracoval a vydal v roce 2015 skripta Praktická cvičení z lékařské chemie a biochemie. Skripta jsou určena pro studenty 2. ročníku zdarma, obsahují pracovní protokoly a slouží jako individuální studijní materiál.

Vytvoření databáze referenčních biochemických hodnot dle etnických skupin

|

Doc. K. Kotaška s kolektivem vypracoval databázi odlišností referenčních intervalů biochemických vyšetření dle etnických skupin. Tyto odlišnosti mohou hrát významnou roli v diagnostickém a terapeutickém procesu. Databáze je přístupná na webových stránkách ÚLCHKB FN Motol.

Příprava e-learningového kursu biochemie k přijímacím zkouškám na 2. lékařskou fakultu

|

Pracovníci ústavu se aktivně podíleli na tvorbě a vypracování studijních materiálů v oboru chemie pro e-learningový kurs určený k přípravě na přijímací řízení na naši fakultu. Aktivní spolupráce s dalšími ústavy vedla k hladkému a zdárnému průběhu více než tříměsíční intenzivní výuky.

1. cena České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii

|

As. MUDr. H. Tesfaye s kolektivem získal První cenu České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii za odborný článek o monitorování a dávkování hladin busulfanu u dětských pacientů po transplantaci kostní dřeně.

Konference Patobiochemie metabolických drah a laboratorní diagnostika

|
Pracovníci ÚLCHKB uspořádali 5. 11. 2015 v Olomouci výjezdní konferenci Patobiochemie metabolických drah a laboratorní diagnostika, které se zúčastnilo 120 posluchačů. Témata přednášek byla z oblasti metabolického syndromu, diabetu mellitu a detoxikace bilirubinu.

Celostátní konference POCT

|
Ústav organizoval Celostátní konferenci o Point of Care Testing (15. 4. 2014, FN Motol a 2. LF UK, 110 účastníků), Mgr. M. Bunešová, MBA, a kol.

Laboratoř pro stanovení vitaminů

|
Ústav vybudoval laboratoř pro stanovení vitaminů (A, E, D, K1 a K2 a jejich metabolitů) pro vědecké a výzkumné účely, Ing. Eva Klapková, Ph.D., a kol.

Cena za učebnici Obecná a klinická biochemie

|

Cena ČSKB ČLS JEP za učebnici Štern P. et al.: Obecná a klinická biochemie, nakl. Karolinum, Praha, 2012.

Čestné členství v odborné společnosti

|

Čestné členství v odborné společnosti ČSKB ČLS JEP bylo uděleno prof. dr. R. Průšovi.

Integrovaná výuková biochemická laboratoř

|

Plynová chromatografie, kapilární elektroforéza, coulometrie a další pro výuku, z grantu FRVŠ 286/2011 (prof. Průša a kol.).

Cena za nejlepší publikaci zaměřenou na Alzheimerovu nemoc

|

Cena byla udělena MUDr. Alici Skoumalové, Ph.D., Alzheimer nadačním fondem za publikaci: The lipid peroxidation products as possible markers of Alzheimer's disease in blood v časopise Experimental Gerontology.

Kapitoly v učebnici Obecná a klinická biochemie

|
Mgr. Miroslava Rovenská, Ph.D., MUDr. Alice Skoumalová, Ph.D., a prof. Jiří Wilhelm, Ph.D., se podíleli na přípravě učebnice pro bakalářské obory studia: Obecná a klinická biochemie (Petr Štern a kolektiv autorů)

Cena Alberta Schweitzera za lékařství udělená Francouzkou ambasádou

|
Studentky vedené MUDr. Alicí Skoumalovou, Ph.D., získaly 2. cenu Alberta Schweitzera za lékařství udělenou Francouzkou ambasádou za rok 2010. Práce se zabývala hledáním diagnostického biomarkeru u Alzheimerovy choroby.

Nejlepší práce na Celostátní studentské vědecké konferenci – 2010

|

Studentky pod vedením MUDr. Alice Skoumalové, Ph.D., získaly cenu za nejlepší práci v sekci Teoretické a preklinické obory na Celostátní studentské vědecké konferenci v Praze 24.–25. 11. 2010. Název práce: Fluorescenční analýza produktů radikálových reakcí v membránách erytrocytů u pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Příprava E-learningového kurzu k přijímacím zkouškám

|
Aktivní účast na přípravě E-learningového kurzu k přijímacím zkouškám na UK 2. LF.

Kapitoly v učebnici Základy lékařské chemie a biochemie

|
Prof. RNDr. Václav Pelouch, CSc., se podílel na přípravě učebnice pro lékařské fakulty: Základy lékařské chemie a biochemie (Bohuslav Matouš) 2010.

Heart Disease in Men (Todd, Mosley), New York, 2009

|

Rozsáhlá kapitola v americké monografii kardiologie na téma natriuretických peptidů. (dr. Kotaška, prof. Průša).

Laboratoř HPLC

|
V ČR unikátní klinická laboratoř vzácných analýz v biologickém materiálu: stanovení antimykotik, antiepileptik, busulfanu, metabolitů. (Ing. Klapková, Ph.D., a kol., 2009).

Certifikace ISO 9001:2009

|
ÚKBP byl certifikován společností TUV International podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 s přihlédnutím k normě ISO 15189. (prof. Průša a kol.).

Výkrmná dieta profesora Wilhelma

|

Kniha populárním způsobem pojednává otázky zdravé výživy. Paseka 2009

Vystoupení v televizním popularizačním pořadu

|
Prof. Wilhelm vystoupil 25. 5. 2009 v pořadu Víkend na TV Nova, který pojednával o mechanismech stárnutí.

Pracovní sešit laboratorních praktik z biochemie pro 1. a 2. ročník UK 2. LF

|

Skripta laboratorních návodů z biochemie (2009).

Populárně naučné publikace

|

V letech 2006–2008 celkem 14 populárně naučných článků v Labor Aktuell, Fons, Florence, Dieta, Moje zdraví, Zdravotnické noviny. (např. Co poznáte z kapky krve)

XXI. biochemický sjezd ČSBMB

|

Ústav lékařské chemie a biochemie se v roce 2008 podílel na uspořádání XXI. biochemického sjezdu ČSBMB. Prof. Wilhelm pracoval ve vědeckém výboru sjezdu a zorganizoval sekci „Volné radikály v biochemii“, které poté předsedal. Další členové ústavu přednesli v této sekci přednášky (program sekce).

Celostátní pracovní konference

|
ÚKBP byl v roce 2008 celkem 5x organizátorem celostátních Pracovních konferencí v oboru klinická biochemie současně s rozsáhlou účastí přednášejících z ÚKBP. (Bc. Bunešová a kol.)

Laboratoř atomové absorpční spektrometrie ÚKBP

|
V ČR unikátní klinická laboratoř vzácných analýz v biologickém materiálu: stanovení zlata, platiny, olova, kadmia, stroncia, selenu, manganu, zinku a mědi. (Ing. Kukačka, Ph.D., a kol.)

Cena rektora

|
Prof. MUDr. Richard Průša, CSc. – cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2007 ve vědách lékařsko-farmaceutických (název publikace: Laboratorní diagnostika, 2007)

Odborné semináře

|

V letech 2005–2007 celkem 52 odborných seminářů pro analytiky, lékaře a zdravotní laboranty. (prof. Průša a kol.)

Populárně naučné publikace

|

V letech 2005–2007 celkem 12 populárně naučných článků v Labor Aktuell (8x), Fons, Florence, Zdravotnické noviny. Např.: 2007 – Cílové molekuly pro terapii nádorů.

Mediální aktivity

|

V letech 2005–2007 celkem 18 vystoupení v televizi, rozhlase a tisku, která se věnovala laboratorní medicíně, výživě a obezitě.

Doplňky k biochemii 1.–3. část (2004–2005)

|