Úspěchy

Konference Menhir profesora Masopusta 2020

Prof. R. Průša a pracovníci ústavu uspořádali pod záštitou děkana 2. lékařské fakulty a rektora Univerzity Karlovy 24. ledna 2019 a 23. ledna 2020 odbornou celostátní konferenci na památku prof. Masopusta. Zúčastnilo se jí 110 posluchačů. Témata přednášek byla z celého spektra moderní laboratorní diagnostiky a vztahů ke klinické medicíně.

Grant TA ČR na PCSK9

Vývoj a aplikace metod pro stanovení PCSK9 pro monitoraci hypolipidemické terapie, grant Technologické agentury ČR pod vedením prim. J. Čepové.

Vyšetření topotekanu při léčbě retinoblastomu

Ve spolupráci s Oční klinikou 2. LF UK a FN Motol vývoj a validace metody pro stanovení topotekanu ve sklivci a plazmě, pod vedením Ing. E. Klapkové.

Učebnice pro zahraniční studenty Practical Exercises

Kolektiv autorů pod vedením as. MUDr. M. Kohutiara, Ph.D., vypracoval a vydal novou učebnici pro zahraniční studenty v anglickém jazyce Practical Exercises in Medical Chemistry and Biochemistry (rok 2017–2019, 218 stran). Skripta jsou určena pro studenty 2. ročníku zdarma, obsahují pracovní protokoly a slouží jako individuální studijní materiál.

Výuková laboratoř hmotnostní spektrometrie vybudovaná pod vedením dr. E. Klapkové

Kolektiv pod vedením dr. E. Klapkové vybudoval novou výukovou a výzkumnou laboratoř hmotnostní spektrometrie využívané k měření busulfanu, vitaminu K1 a K2 (MK4 a MK7) a pro výuku studentů v pre- a postgraduálním studiu na 2. LF UK.

Laboratory Work Interpretation Course

Ústav zorganizoval ve spolupráci s AIMS pro zahraniční studenty dobrovolný mimořádný kurz laboratorní medicíny, který byl velmi kladně hodnocen jak studenty, tak pedagogy.

Unikátní metoda – alfa defensiny v synoviální tekutině

Dr. E. Klapková s kolegy z ústavu a z ortopedické kliniky vyvinula jako první na světě metodu odběru vzorku a stanovení alfa defensinů v synoviální tekutině pomocí HPLC. Vyšetření slouží především k časné diagnostice infekčních komplikací po ortopedických operačních výkonech.

Cena České společnosti klinické biochemie za autorství knihy Praktická cvičení z lékařské chemie a biochemie

Dr. M. Kohutiar s kolektivem získal v roce 2016 cenu České společnosti klinické biochemie ČLS JEP Za výuku a vzdělávání za autorství knihy Praktická cvičení z lékařské chemie a biochemie pro studenty 2. ročníku lékařských fakult.

Učebnice Praktická cvičení z lékařské chemie a biochemie

Kolektiv autorů z ústavu pod vedením dr. M. Kohutiara vypracoval a vydal v roce 2015 skripta Praktická cvičení z lékařské chemie a biochemie. Skripta jsou určena pro studenty 2. ročníku zdarma, obsahují pracovní protokoly a slouží jako individuální studijní materiál.

Vytvoření databáze referenčních biochemických hodnot dle etnických skupin

Doc. K. Kotaška s kolektivem vypracoval databázi odlišností referenčních intervalů biochemických vyšetření dle etnických skupin. Tyto odlišnosti mohou hrát významnou roli v diagnostickém a terapeutickém procesu. Databáze je přístupná na webových stránkách ÚLCHKB FN Motol.

Příprava e-learningového kursu biochemie k přijímacím zkouškám na 2. lékařskou fakultu

Pracovníci ústavu se aktivně podíleli na tvorbě a vypracování studijních materiálů v oboru chemie pro e-learningový kurs určený k přípravě na přijímací řízení na naši fakultu. Aktivní spolupráce s dalšími ústavy vedla k hladkému a zdárnému průběhu více než tříměsíční intenzivní výuky.

1. cena České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii

As. MUDr. H. Tesfaye s kolektivem získal První cenu České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii za odborný článek o monitorování a dávkování hladin busulfanu u dětských pacientů po transplantaci kostní dřeně.

Konference Patobiochemie metabolických drah a laboratorní diagnostika

Pracovníci ÚLCHKB uspořádali 5. 11. 2015 v Olomouci výjezdní konferenci Patobiochemie metabolických drah a laboratorní diagnostika, které se zúčastnilo 120 posluchačů. Témata přednášek byla z oblasti metabolického syndromu, diabetu mellitu a detoxikace bilirubinu.

Celostátní konference POCT

Ústav organizoval Celostátní konferenci o Point of Care Testing (15. 4. 2014, FN Motol a 2. LF UK, 110 účastníků), Mgr. M. Bunešová, MBA, a kol.

Laboratoř pro stanovení vitaminů

Ústav vybudoval laboratoř pro stanovení vitaminů (A, E, D, K1 a K2 a jejich metabolitů) pro vědecké a výzkumné účely, Ing. Eva Klapková, Ph.D., a kol.

Cena za monografii Průvodce laboratorními nálezy

Cena ČSKB ČLS JEP za encyklopedii Průša R. et al.: Průvodce laboratorními nálezy (1700 stran), nakl. Raabe, Praha, 2012.

Cena za učebnici Obecná a klinická biochemie

Cena ČSKB ČLS JEP za učebnici Štern P. et al.: Obecná a klinická biochemie, nakl. Karolinum, Praha, 2012.

Cena Best Paper of the Conference WSEAS

Čestné členství v odborné společnosti

Čestné členství v odborné společnosti ČSKB ČLS JEP bylo uděleno prof. dr. R. Průšovi.

Cena za učebnici Bioanalytická chemie

Unikátní učebnice získala v roce 2011 Cenu výboru České společnosti klinické biochemie za edukaci pro rok 2010 (dr. Kotaška, dr. Klapková, dr. Kukačka).

Integrovaná výuková biochemická laboratoř

Plynová chromatografie, kapilární elektroforéza, coulometrie a další pro výuku, z grantu FRVŠ 286/2011 (prof. Průša a kol.).

Cena za nejlepší publikaci zaměřenou na Alzheimerovu nemoc

Cena byla udělena MUDr. Alici Skoumalové, Ph.D., Alzheimer nadačním fondem za publikaci: The lipid peroxidation products as possible markers of Alzheimer's disease in blood v časopise Experimental Gerontology.

Kapitoly v učebnici Obecná a klinická biochemie

Mgr. Miroslava Rovenská, Ph.D., MUDr. Alice Skoumalová, Ph.D., a prof. Jiří Wilhelm, Ph.D., se podíleli na přípravě učebnice pro bakalářské obory studia: Obecná a klinická biochemie (Petr Štern a kolektiv autorů)

Cena Alberta Schweitzera za lékařství udělená Francouzkou ambasádou

Studentky vedené MUDr. Alicí Skoumalovou, Ph.D., získaly 2. cenu Alberta Schweitzera za lékařství udělenou Francouzkou ambasádou za rok 2010. Práce se zabývala hledáním diagnostického biomarkeru u Alzheimerovy choroby.

Nejlepší práce na Celostátní studentské vědecké konferenci – 2010

Studentky pod vedením MUDr. Alice Skoumalové, Ph.D., získaly cenu za nejlepší práci v sekci Teoretické a preklinické obory na Celostátní studentské vědecké konferenci v Praze 24.–25. 11. 2010. Název práce: Fluorescenční analýza produktů radikálových reakcí v membránách erytrocytů u pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Příprava E-learningového kurzu k přijímacím zkouškám

Aktivní účast na přípravě E-learningového kurzu k přijímacím zkouškám na UK 2. LF.

Kapitoly v učebnici Základy lékařské chemie a biochemie

Prof. RNDr. Václav Pelouch, CSc., se podílel na přípravě učebnice pro lékařské fakulty: Základy lékařské chemie a biochemie (Bohuslav Matouš) 2010.

Skripta Kazuistiky a stručné kapitoly z klinické biochemie

Heart Disease in Men (Todd, Mosley), New York, 2009

Rozsáhlá kapitola v americké monografii kardiologie na téma natriuretických peptidů. (dr. Kotaška, prof. Průša).

Laboratoř HPLC

V ČR unikátní klinická laboratoř vzácných analýz v biologickém materiálu: stanovení antimykotik, antiepileptik, busulfanu, metabolitů. (Ing. Klapková, Ph.D., a kol., 2009).

Certifikace ISO 9001:2009

ÚKBP byl certifikován společností TUV International podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 s přihlédnutím k normě ISO 15189. (prof. Průša a kol.).

Výkrmná dieta profesora Wilhelma

Kniha populárním způsobem pojednává otázky zdravé výživy. Paseka 2009

Vystoupení v televizním popularizačním pořadu

Prof. Wilhelm vystoupil 25. 5. 2009 v pořadu Víkend na TV Nova, který pojednával o mechanismech stárnutí.

Pracovní sešit laboratorních praktik z biochemie pro 1. a 2. ročník UK 2. LF

Skripta laboratorních návodů z biochemie (2009).

Populárně naučné publikace

V letech 2006–2008 celkem 14 populárně naučných článků v Labor Aktuell, Fons, Florence, Dieta, Moje zdraví, Zdravotnické noviny. (např. Co poznáte z kapky krve)

XXI. biochemický sjezd ČSBMB

Ústav lékařské chemie a biochemie se v roce 2008 podílel na uspořádání XXI. biochemického sjezdu ČSBMB. Prof. Wilhelm pracoval ve vědeckém výboru sjezdu a zorganizoval sekci „Volné radikály v biochemii“, které poté předsedal. Další členové ústavu přednesli v této sekci přednášky (program sekce).

Celostátní pracovní konference

ÚKBP byl v roce 2008 celkem 5x organizátorem celostátních Pracovních konferencí v oboru klinická biochemie současně s rozsáhlou účastí přednášejících z ÚKBP. (Bc. Bunešová a kol.)

Laboratoř atomové absorpční spektrometrie ÚKBP

V ČR unikátní klinická laboratoř vzácných analýz v biologickém materiálu: stanovení zlata, platiny, olova, kadmia, stroncia, selenu, manganu, zinku a mědi. (Ing. Kukačka, Ph.D., a kol.)

Cena rektora

Prof. MUDr. Richard Průša, CSc. – cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2007 ve vědách lékařsko-farmaceutických (název publikace: Laboratorní diagnostika, 2007)

Odborné semináře

V letech 2005–2007 celkem 52 odborných seminářů pro analytiky, lékaře a zdravotní laboranty. (prof. Průša a kol.)

Populárně naučné publikace

V letech 2005–2007 celkem 12 populárně naučných článků v Labor Aktuell (8x), Fons, Florence, Zdravotnické noviny. Např.: 2007 – Cílové molekuly pro terapii nádorů.

Mediální aktivity

V letech 2005–2007 celkem 18 vystoupení v televizi, rozhlase a tisku, která se věnovala laboratorní medicíně, výživě a obezitě.

Doplňky k biochemii 1.–3. část (2004–2005)