Úspěchy

Mezinárodní konference v Dusseldorfu

|
Dr. Strobachová se účasnila mezinárodí konference na téma „Naděje“ (2007). Její příspěvek s názvem „Naděje filosofů, naděje vědy a moje naděje“ byl vybrán do sborníku, který vyšel v roce 2009.

Pravidelná osvětová a publikační činnost v médiích

|

Dr. Příhoda má pravidelné komentáře v rozhlase, které se svou kvalitou proslavily a vymykají se běžné úrovni výrazně směrem nahoru. Přispíval i do MFD, ČTV, NOVA, Prima – příspěvky vždy vyžádané a oceňované.

Vyžádaná přednáška na Institutu psychologie a psychoanalýzy

|

Dr. Šebek velmi úspěšně přednášel v r. 2008 v Moskvě – téma: „Význam teorie úzkosti a fobie ve vývoji psychoanalýzy“. Kvalitně navštívená přednáška měla takový úspěch, že založila trvalou spolupráci s rozvíjejícím se ruským odborným prostředím.

Pregraduální kurs etiky pro jaderné fyziky

|
Dr. Příhoda na vyžádání velmi úspěšně vede kurs etiky pro příští fyziky radioterapeutického týmu. Kurs je hodně navštěvován, oblíben a oceňován. Zájem je i o příští roky.

Postgraduální vzdělávání

|
Dr. Strobachová se stala lektorkou oboru „lékařská etika“ v rámci postgraduálních kursů IPVZ.

Elektronická skripta Lékařská etika

|
Dr. Příhoda publikuje v elektronické podobě skripta, která jsou shrnutím jeho 20letého přednášení v oboru lékařské etiky na LF UK.

Letní škola etiky

|
Dr. Strobachová spoluvytváří Letní školu Etiky pro členy lékařských etických komisí: přednáší, diskusní stůl, vytváření programu.

Vyžádané přednášky v Rusku

|

Dr. Šebek přednášel v dubnu a květnu 2010: „Informovaný souhlas v současném lékařství“ pro onkologické centrum, „Počátky moderní psychosomatiky“ pro Institut psychoanalýzy a na konferenci „Historická traumata v Rusku a Německu“ velmi oceněný příspěvek „Totalitní psychika – co jsme se naučili z historie a dnešek“.

Medaile za celoživotní činnost v oblasti etiky

|
Dr. Příhoda obdržel v roce 2010 na Velehradě medaili Biskupské konference za celoživotní činnost a postoje v oblasti etiky.

Nová publikace

|
Michael Šebek: Destins des objets totalitaires. In: Guerres mondiales, totalitarismes, génocides. Ed. Henri Vermorel, Guy Gabro, Paris 2011.

Cena Ferdinanda Peroutky

|
Dr. Příhoda získal prestižní cenu Ferdinanda Peroutky za přínos české žurnalistice a činnost v médiích.

Mezinárodní program INCCAR

|
Dr. Křížová je koordinátorkou mezinárodního intenzivního programu INCCAR. V roce 2012 prezentovala výsledky výzkumného šetření mezi praktickými lékaři na Mezinárodním kongresu integrativní medicíny v Jeruzalémě.

Lektorství

|
Dr. Strobachová se stala trvalou lektorkou IPVZ i FN Motol pro postgraduál a pro Fórum etických komisí v oboru lékařská etika, přitom se podařilo přes nelehké podmínky udržet úroveň tohoto oboru i přímo na 2. LF.

Koordinace projektu

|

Dr. Křížová koordinovala v rámci programu Grundtvig projekt Vzpomínejme společně, který získal v roce 2013 1. místo v soutěži Pečeť kvality v kategorii projektů Partnerství – vyhlašováno Národní agenturou evropských programů.

Řecká filosofie – Jazykově-filosofický úvod I.

|

Dr. Zielina je spoluautorem netradiční učebnice řečtiny, která uvádí do antické filosofie prostřednictvím výuky jazyka, myšlení a etických principů.

Kapitoly v monografii Time for Change

|

Dr. M. Šebek se podílel kapitolou Transformations in Paula with ‘no history’ na monografii Time for Change, která je výstupem z mezinárodního výzkumného projektu psychických změn v psychoterapii v letech 2013–2014. Time for Change, ed. Marina Altmann de Litvan, London, Karnac Publ. 2014.

Zlatá plaketa Janského

|
Dr. I. Strobachová získala Zlatou plaketu Janského za odběry krve pro dobrovolné dárce krve.

Replikace Libetova experimentu (svobodná vůle, resp. spontánní aktivita)

|

Dr. M. Zielina se podílel na úspěšné replikaci slavného Libetova experimentu (Libet et al. 1982 a 1983), který inicioval interdisciplinární debatu o (ne)možnosti svobodné vůle. V základu stojí měření spontánní aktivity (EEG, EMG) s cílem rozlišit čas rozhodnutí se pohnout (urge to move) od času samotného pohybu. Ačkoliv tento experiment byl vystaven kritice (od metodologie počínaje až po reinterpretaci samotných výsledků), tak se jedná o pionýrský experiment ve snaze zodpovědět genuinně filosofický problém, zda máme svobodnou vůli, která by člověku vůbec umožňovala (morální) rozhodování. V této debatě, kterou vedou neurologové, filosofové či psychologové, se doposud předkládaly pouze experimenty zaměřené na izolované problémy vyplývající z Libetova původního experimentu. Replikace původní studie přispívá také do diskuze o replikační krizi, která zejména v psychologii představuje vážný (morální) problém, kdy jsou mnohé výsledky původních experimentů zpochyněny až právě na základě replikace.        

 

Dominik, T.; Dostál, D.; Zielina, M.; Šmahaj, J.; Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2018). Libet´s Experiment: A Complex Replication. Consciousness and Cognition 65, p. 1-26.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053810018301570

Dominik, T.; Dostál, D.; Zielina, M.; Šmahaj, J.; Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2018). EEG Data and Introspective Reports from the Libet´s experiment replication. Data in Brief 20, p. 2040-2044.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340918311442

Dominik, T.; Dostál, D.; Zielina, M.; Šmahaj, J.; Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2017). Libet´s Experiment: Questioning the Validity of Measuring the Urge to Move. Consciousness and Cognition 49, p. 255-263.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053810016302690?via%3Dihub

 

Dr. I. Strobachová přispěla do monografie Spor o pravdu

|

Dr. I. Strobachová přispěla do kolektivní monografie Spor o pravdu, kterou vydalo Centrum pro teoretická studia (Filosofia: Praha 2016).

Monografie Šikana na pracovišti v České republice: Teorie, výzkum a praxe

|

Dr. M. Zielina se podílel na výzkumu mobbingu v ČR. Výsledky jsou publikovány v monografii s názvem Šikana na pracovišti v České republice: Teorie, výzkum a praxe (Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc, 2017). Cílem této publikace je podat systematický přehled založený na výsledcích aktuálních výzkumů na pomezí psychologie práce a organizace, sociální psychologie a psychologie osobnosti. Autoři představují výsledky komplexního výzkumu mobbingu mezi několika tisíci zaměstnanců České republiky.

Monografie Spor o proces a událost

|

Dr. I. Strobachová přispěla do kolektivní monografie Spor o proces a událost, kterou vydalo Centrum pro teoretická studia (Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2018).

Mezinárodní letní škola Prague School of Bioethics

|

Prague School of Bioethics proběhla pod záštitou děkana fakulty prof. Vladimíra Komárka ve spolupráci Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK a Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine, University of Zurich. V prvním ročníku byly představeny tři okruhy bioetických problémů: 1) Therapeutic Gene Editing in Humans, 2) End-of-Life Decisions a 3) Transplatnation. Na tuto událost dorazilo 87 účastníků nejen z českých, ale také zahraničních univerzit (např. University of Zurich; Institute of International Education, Moscow; Pedagogical State University, Pavlov First Saint Petersburg Medical University; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave).

Více informací včetně prezentací lze nalézt na www.praguesb.cz.

Databáze eticky sporných kazuistik z českého zdravotnictví

|

Pracovníci Ústavu lékařské etiky a humanitních základů lékařství ve spolupráci s obdobně zaměřeným ústavem na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci sbírají eticky sporné kazuistiky od českých lékařů. Tyto kazuistiky jsou dále analyzovány pro identifikaci aktuálních etických problémů českého zdravotnictví. Zároveň vybrané kazuistiky zpracováváme ve spolupráci s vypravěči jako vhodný učební materiál pro zvyšování morální kompetence nejen mediků. Na tuto činnost se nám podařilo získat grantovou podporu (TA ČR, program ÉTA), která zrychlí nejenom samotný sběr těchto kazuistik (v současnosti je jich 500+), ale také je umožní systematicky zpracovávat a zařazovat do výuky etiky našeho ústavu.

Haverochova medaile pro dr. I. Strobachovou

|

PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D., získala v roce 2020 Haverochovu medaili.

Aplikace využívající virtuální realitu na snižování bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem

|

Dr. Martin Zielina je hlavním řešitelem projektu (TA ČR, program ÉTA) na zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem. Tento projekt je realizován zejména na popáleninové klinice FN Královské Vinohrady ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Space, s. r. o. Smyslem vytvořené aplikace ve virtuální realitě je odvádět pozornost pacientů od bolestivé výměny obvazů (tzv. procedurální bolesti), čímž dochází u pacientů ke snižování bolesti. Navíc je také snižovaná úzkost pacientů. V České republice je vůbec poprvé využit terapeutický potenciál virtuální reality u pacientů s popáleninami. Na vzniku této aplikace se podílel interdisciplinární tým využívající dřívější výzkumy na toto téma.