Radiologická asistence

program: Radiologická asistence

stupeň: bakalářský

dosažený titul: bakalář (Bc.)

typ studia: prezenční

délka studia: 3 roky

jazyk výuky: čeština

místo: Praha

vstupní požadavky: maturitní zkouška a přijímací zkouška

začátek: říjen

Tříleté bakalářské studium Radiologická asistence vede k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání radiologický asistent. Jako absolventi studia se uplatníte v následujících podoborech radiologie:

  • Radiodiagnostika zahrnuje např. rentgenové vyšetření, ultrazvuk, magnetickou rezonanci, pozitronovou emisní tomografii (PET) a její využití v PET/CT a PET/MR.
  • Radioterapie je metoda léčby nádorových onemocnění pomocí ionizujícího záření.
  • Nukleární medicína používá k diagnostice a léčbě nemocí zavedení radiofarmak do těla pacienta.

Teorii zahrnující preklinické, klinické a odborné radiologické obory vás budou učit špičkoví specialisté. Praktické vyučování probíhá v areálu Fakultní nemocnice v Motole, kde se setkáte s širokým spektrem zajímavých pacientských případů, které vás připraví na praxi. Cvičení se zaměřují na radiologickou fyziku, dozimetrii, fyzikální testy k zajištění jakosti radiologické technologie a diagnostických informací, na praktické vyučování na radiodiagnostických pracovištích a na radiační onkologii a nukleární medicínu. Nacvičíte si také obecné ošetřovatelské postupy používané při radiologických výkonech. V rámci diagnostiky se můžete stát členem intervenčního týmu při miniinvazivních výkonech na cévách celého těla i na necévních intervencích. Díky zázemí FN Motol se vždy nejdříve setkáte s nejnovějšími radiodiagnostickými sekvencemi, které se do komerčního provozu dostávají až s několikaletým zpožděním.

K programu patří také široká nabídka pohybových aktivit v podobě povinně volitelných předmětů a letních a zimních sportovních kurzů. Studenti mohou vybírat např. z kanoistiky, sportovního lezení na umělé stěně, florbalu, hokeje, jógy nebo lekcí sebeobrany.

Radiologičtí asistenti jsou v současnosti jedněmi z nejžádanějších specialistů na pracovním trhu. Uplatní se ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních, na klinikách, odděleních nebo ambulantních pracovištích.


Přijímačky a přihláška

Videochaty s našimi studenty

Možnosti zahraničních stáží

Naši odborníci v médiích

Často kladené otázky ke studiu a přijímačkám

Zpět na studijní programy


Pediatrické obory jako bonus

Fakultní nemocnice v Motole

Moderní teoretické ústavy

Kultura zábava a sport