Všeobecné lékařství

program: Všeobecné lékařství

stupeň: magisterský

dosažený titul: MUDr.

typ studia: prezenční

délka studia: 6 let

jazyk: čeština

místo: Praha

vstupní požadavky: maturitní zkouška a přijímací zkouška

začátek: říjen

Výuka probíhá především v teoretických ústavech v našem kampusu na Plzeňské ulici a v ústavech a klinikách ve Fakultní nemocnici v Motole. V dalších zdravotnických zařízeních v Česku i v zahraničí absolvujete klinické stáže.

Teoretická a preklinická výuka (1. až 3. ročník)

Už od 1. ročníku si ozřejmíte řadu praktických dovedností a budete se setkávat s pacienty.

V prvních třech letech studia je hlavní medicínská linka, v níž se seznámíte se stavbou a fungováním lidského organismu (předměty Buňka, Anatomie, histologie a embryologie, Biologie, Fyziologie a Biochemie) i s patogenezí a projevy onemocnění (Patologie, Patofyziologie, Mikrobiologie a Imunologie).

Naše kurikulum připomíná strom: má široké kořeny, pevný společný kmen v prvních třech ročnících a bohatě větvenou a pestrou korunou klinického studia ve 4. až 6. ročníku.

lince praktické se kromě první pomoci naučíte v předmětu Ošetřovatelství provádět základní ošetřovatelské výkony (aplikace injekcí, kanylace, katetrizace močového měchýře aj.) a podávat informace pacientům i jejich blízkým. Tyto dovednosti budete rozvíjet na stážích a v ordinaci praktického lékaře. V předmětu Profesní komunikace si moderní a zábavnou formou nacvičíte strategie komunikace s pacienty.

V předmětu Bioetika a psychologie se naučíte formulovat názory, seznámíte se se základy psychologie a psychosomatiky a budete řešit eticky sporná témata. S informačními zdroji a databázemi vás seznámí Informatika a biostatistika, s principy vědecké práce Metodologie vědy a bioinformatika, v předmětu Epidemiologie a EBM (evidence-based medicine) se budete věnovat principům medicíny založené na důkazech, epidemiologii a biostatistice (bioinformatická linka).

Klinická výuka (4. až 6. ročník)

Poslední tři ročníky studia vás komplexně připraví na klinickou praxi. Výuka se změní na blokovou: postupně budete stážovat na všech základních klinických a diagnostických oborech a budete se soustředit zejména na konkrétní klinické situace (problem-based learning) a konkrétní pacienty (case-based learning) s důrazem na práci v týmech (team learning). Do výuky budou zapojeny také moderní postupy simulační medicíny.

Výuka má praktický charakter a umožňuje specializaci už během studia: Ve 4. ročníku si zvolíte dvoutýdenní stáž podle své preference (předmět P10). Také čtyři povinné letní dvoutýdenní stáže si z velké části volíte podle svých zájmů. V 6. ročníku je volitelná stáž dokonce osmitýdenní (předmět K40). Postupnou specializaci a individuální rozvoj studentů nabízejí i desítky volitelných předmětů.

V 6. ročníku zakončíte studium státními rigorózními zkouškami z Veřejného zdravotnictví, Interny, Chirurgie a Pediatrie.

Kurikulum: Přehled předmětů 1.–3. ročník
Kurikulum: Přehled předmětů 4.–6. ročník

Přijímačky a přihláška

Videochaty s našimi studenty

Možnosti zahraničních stáží

Naši odborníci v médiích

Často kladené otázky ke studiu a přijímačkám

Zpět na studijní programy


Pediatrické obory jako bonus

Fakultní nemocnice v Motole

Moderní teoretické ústavy

Kultura zábava a sport