Úspěchy

Dr. A. Zajacová získala granty ERS a ESOT

Lékařka a postgraduální studentka Pneumologické kliniky, dr. Andrea Zajacová, získala v roce 2023 dva významné granty, a to Clinical Training Fellowship Evropské respirační společnosti a Transplant Fellowship Evropské spoločenost pro orgánové transplantace. Tyto granty umožňují mladým lékařům získat klinické a vědecké zkušenosti na prestižních evropských pracovištích.

Organizace postgraduálního kurzu Bronchoskopie pro lékaře JIP a ARO

Dr. Dmitry Rakita organizoval vzdělávací akci IPVZ, odbornou stáž v bronchoskopii pro lékaře JIP a ARO. Tato stáž proběhla poprvé v listopadu 2023. Zájemci z řad intenzivistů měli možnost seznámit se s nejčastějšími indikacemi bronchoskopie v intenzivní péči a se základními diagnostickými a terapeutickými výkony.

Nové rekordy na poli transplantace plic

V roce 2022 jsme znamenali několik nových rekordů na poli transplantace plic. K předtransplantačnímu vyšetření bylo referováno 155 nemocných, na čekací listinu zařazeno 85 pacientů a ve spolupráci s III. chirurgickou klinikou podstoupilo transplantaci plic celkem 54 čekatelů, z nichž žádný v průběhu roku 2022 nezemřel. Pro srovnání: v posledním „předcovidovém“ roce 2019 šlo o 115 referovaných, 59 zařazených na čekací listinu a 42 transplantovaných (s třemi úmrtími v průběhu roku 2019).

Cena za tvůrčí počin v roce 2021

Fakultní nemocnice v Motole udělila Centru CF při FN Motol Cenu za tvůrčí počin roku za rok 2021 za práci Nejmodernější lék v léčbě cystické fibrózy a jeho dostupnost pro pacienty v ČR. Kombinace elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor je vhodná pro nosiče alespoň jedné mutace F508del a její využití umožňuje kauzální léčbu u téměř 90 % nemocných cystickou fibrózou v České republice.

Úspěšné habilitace dr. V. Bártů a dr. L. Fily

Není běžné, aby v průběhu jednoho roku proběhly habilitace hned dvou akademických pracovníků z jednoho pracoviště. V roce 2019 se to pneumologické klinice podařilo, když habilitační práce obhájili dr. Václava Bártů a dr. Libor Fila.

Oxygenoterapeutická jednotka pro nemocné s covidem-19

V době pandemie SARS-CoV-2 rozšířila Pneumologická klinika lůžkový fond o dvě oxygenoterapeutické stanice pro nemocné covid-19 s dohromady 56 lůžky – s pomocí personálu z dalších klinik, jimž patří naše poděkování. Nemocným covid-19 se rovněž plně věnovala jednotka intenzivní péče s 10 lůžky. S celkem 66 lůžky tak Pneumologická klinika zásadním způsobem přispěla ke zvládnutí pandemie, vyvolané novým koronavirem, ve FN Motol.

Nová bronchoskopická metoda

V roce 2019 jsme jako první pracoviště v ČR začali používat ultratenký bronchoskop, který spolu s endobronchiální sonografickou navigací rozšiřuje možnosti biopsií periferních plicních ložisek.

MUDr. P. Lisá lékařkou roku

MUDr. P. Lisá se stala vítězkou ankety Lékař roku 2016 v kategorii Lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů a lékaři v lůžkových odděleních. Cenu vyhlašuje Unie pacientů České republiky.

Rekordní počet pacientů v transplantačním programu

Na čekací listinu transplantace plic byl zařazen rekordní počet pacientů. Ve spolupráci s III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol, Pediatrickou klinikou 2. LF UK a FN Motol a dalšími pneumologickými pracovišti v České republice jsme v roce 2017 na čekací listinu transplantace plic zařadili celkem 77 pacientů. Transplantován byl rovněž rekordní počet 44 nemocných.

Dr. L. Fila získal cenu České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS za originální sdělení

Dr. Libor Fila získal cenu výboru ČPFS ČLS za nejlepší publikovanou práci v kategorii originální sdělení v časopise Studia Pneumologica et Phthiseologica.

Fila, L., Grandcourtová, A., Valentová Bartáková, L., Marel, M.: Faktory ovlivňující přežití u cystické fibrózy: desetiletá studie. Studia Pneumologica et Phthiseologica 2015; 75/1: 35–38.

Inovativní léčba cystické fibrózy editorem mRNA

Pneumologická klinika se spolu s CF Centrem FN Motol účastnila studie PQ-010-001 (NCT02532764) klinického hodnocení léčiv fáze Ib. Hodnocený lék, QR-010, patří mezi tzv. editory mRNA a je určen pro nemocné cystickou fibrózou, homozygoty F508del. V srpnu 2015 jsme se stali prvním pracovištěm na světě, kde byl tento lék podán člověku.

Laváž celých plic s použitím mimotělní membránové oxygenace

Ve spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny provedli laváž celých plic s podporou mimotělní membránové oxygenace u pacientky s plicní alveolární protenózou. Šlo o náročný výkon, při kterém byly z plic vypláchnuty patologické hmoty celkem 27 litry fyziologického roztoku, což zvrátilo průběh vzácného onemocnění, které by jinak vedlo k respiračnímu selhání a smrti. Zprávu o tomto způsobu léčby, který byl v ČR použit poprvé, jsme publikovali v recenzovaném časopisu.

Třetí nejlepší časopisecké sdělení autorů nad 35 let

Dr. Fila získal cenu výboru ČPFS ČLS za 3. nejlepší časopisecké sdělení autorů nad 35 let za práci Fila L, Chládek J, Malý M, Musil J.: Nitrites and nitrates in exhaled breath condensate in cystic fibrosis: relation to clinical parameters. Bratisl Med J 2013; 114: 503–507.

Zahraniční stáž pro studenty

Pro školní rok 2012/13 se podařilo zajistit stáž pro studenty 5. a 6. ročníku v nemocnici Sebnitz v SRN zaměřenou na vyšetřování a léčbu poruch spánku.

Nová bronchoskopická metoda

Zavedli jsme používání kryokauteru při bronchoskopii, což rozšiřuje možnosti biopsií a umožní lépe ošetřit některé typy stenóz dýchacích cest.

Členství v European Cystic Fibrosis Clinical Trial Network

V průběhu 34th European Cystic Fibrosis Conference v Hamburku v červnu 2011 bylo oznámeno rozšíření sítě centerrozšíření sítě center začleněných do European Cystic Fibrosis Clinical Trial Network (www.ecfs.eu/ctn). Členem se stalo i motolské CF centrum, jehož součástí je naše pracoviště. Členství v ECFS je oceněním práce v oblasti klinických studií, především v hodnocení léku ivakaftoru, jehož uvedení do praxe je v oblasti CF považováno za nejvýznamnější událost od objevu genu CFTR v roce 1989.

Cena ČPFS za nejlepší původní práci autorů do 35 let

MUDr. Lucie Valentová-Bartáková získala cenu České pneumologické a ftizeologické společnosti pro autory do 35 let za práci Valentová Bartáková L, Fila L, Adámek S, Pozniak J, Malý M, Burkert J, Šimonek J, Lischke R. Lung Transplantation in Cystic Fibrosis Patients in the Czech Republic: Initial Single-Center Experience. Transplant Proc 2010; 42(9): 3711–3713.

Pořádání Světového Dne CHOPN v České republice

Jde o každoroční akci, pořádanou naposledy v listopadu 2009. Pořadatelem je občanské sdružení ČOPN (České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci), jehož předsedou byl do června 2010 doc. MUDr. Jaromír Musil, Ph.D. Veřejnost má v tento den možnost si nechat udělat zdarma spirometrické vyšetření, zapojit se do mezinárodní srovnávací studie a odnést si vzdělávací materiály.

Odborný překlad knihy

Světová strategie diagnostiky, léčby a prevence CHOPN. Odborný překlad knihy: doc. MUDr. J. Musil, Ph.D., MUDr. S. Kos, CSc., prof. MUDr. V. Vondra, CSc., doc. MUDr. F. Salajka, CSc., 2007.

Doporučený postup

V roce 2005 vypracoval doc. MUDr. J. Musil, Ph.D., na žádost Společnosti všeobecného lékařství spolu s prim. MUDr. Kašákem, doc. MUDr. Salajkou a prim. MUDr. Jindrákem Doporučený postup diagnostiky a léčby chronické obstrukční plicní nemoci pro praktické lékaře.