Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:

Klinika disponuje třemi standardními lůžkovými stanicemi, jednotkou intenzivní péče a odbornými ambulancemi a laboratořemi. Lůžková pracoviště poskytují péči pacientům s celým spektrem nemocí dýchacího ústrojí, doménou intenzivní péče je neinvazivní ventilační podpora. Mezi odborné ambulance patří pneumoonkologická ambulance, transplantační ambulance, ambulance pro cystickou fibrózu, ambulance pro obtížně léčitelné astma, ambulance pro nemoci plicního intersticia a centrum léčby závislosti na tabáku. Dále zde pracuje bronchologická laboratoř, spánková laboratoř a laboratoř pro funkční vyšetření plic. Je zde rovněž poskytována péče nemocným s infekcí SARS-CoV-2, a to jak ústavní na oxygenoterapeutické jednotce a JIP, tak ambulantní po prodělaném COVID-19. Hlavní výzkumné programy kliniky zahrnují oblast pneumoonkologie, transplantace plic, intervenční bronchologie a cystické fibrózy dospělých. Využívány jsou nejmodernější postupy včetně biologické léčby rakoviny plic, bronchiálního astmatu a idiopatické plicní fibrózy a rovněž kauzální léčba cystické fibrózy. Intervenční bronchologie řeší především problematiku stenóz velkých dýchacích cest a využívá biopsie plic pod kontrolou endobronchiálního ultrazvuku a pomocí kryokauteru. Na klinice probíhá pregraduální i postgraduální výuka a jsou řešeny grantové projekty a studie klinického hodnocení léčiv.
 
Historie:

Oddělení TBC bylo otevřeno v motolské nemocnici 4. 1. 1943 pod vedením slavného českého pneumoftizeologa prof. Jaroslava Jedličky. Po něm převzal vedení jeho žák, prim. Antonín Platil (1945–1978). Od 70. let minulého století se s reprofilizací oboru na celou oblast pneumologie začal používat název Oddělení TRN. Dalšími vedoucími pracoviště byli doc. Jan Münz (1978–1984) a prim. Vladimír Mikulenka (1984–1992). Zásluhou posledně jmenovaného se podařilo v Motole vybudovat jedno z nejmodernějších pneumologických pracovišť u nás. Dalšími vedoucími oddělení byli doc. Vladimír Vondra (1993–1997) a doc. Miloslav Marel (1997–2003). 15. 12. 2002 se toto pracoviště stalo Pneumologickou klinikou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od 1. 8. 2003 do 31. 7. 2010 byl přednostou kliniky doc. Jaromír Musil a od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2017 prof. Miloslav Marel. Význačnými, v měřítku naší republiky, byla sdělení prim. Platila týkající se resekcí plic u nemocných s TBC publikovaná v 50. letech, později pak práce doc. Vondry a doc. Musila věnované problematice CHOPN a dále práce prof. Marela zabývající se intervenční bronchologií a pleurálními výpotky.

Vytvořeno: 12. 9. 2021 / Upraveno: 31. 3. 2023