Význam viru Epstein-Baarové pro patogenezi a rasový výskyt IgA nefropatie

Role of Epstein-Barr Virus in Pathogenesis and Racial Distribution of IgA Nephropathy.

K. Zachová, P. Kosztyu, J. Zadražil, K. Matoušovic, K. Vondrák, P. Hubáček, B. A Julian, Z. Moldoveanu, Z. Novák, K. Kostovčiková , M. Raška, J. Městecký. Frontiers in Immunology. 2020 Feb 28;11:267. doi: 10.3389/fimmu.2020.00267. eCollection 2020. IF: 4.716

prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc.

prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc., Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Ve studii, která je společným dílem pracovníků Imunologického ústavu Palackého univerzity v Olomouci, Alabamské univerzity v Birminghamu a 2. LF UK a FN Motol, přinášíme jako první na světě doklady o tom, že IgA nefropatie je dalším onemocněním, které má etiopatogenetický vztah k infekci virem Epstein-Baarové. IgA nefropatie je glomerulonefritida klinicky charakterizovaná hematurií a morfologicky převažujícími uloženinami imunoglobulinu A1 (IgA1) v glomerulech. Podstatou tvorby imunitních komplexů je odchylná skladba glycidů v tzv. pantové („hinge“) oblasti IgA1, kde u pacientů s IgA nefropatií je terminálním monosacharidem N-acetylgalakozamin, na nějž se váží přirozeně se vyskytující protilátky. Tento patologický IgA1 produkují in vitro B-buňky, infikované EBV. Pacienti s IgA nefropatií mají ve srovnání s kontrolami více lymfoblastů/plazmablastů  infikovaných EBV, které exprimují povrchové IgA1. Po polyklonální stimulaci tvoří tyto buňky více odchylně glykozylovaného IgA1 než kontroly a exprimují více receptorů, které je nasměrují do horního respiračního traktu. To může vysvětlit tzv. „synfaryngitickou“ hematurii, typický příznak IgA nefropatie. IgA nefropatie se nevyskytuje v prvních letech života, kdy ještě není vyvinuta imunitní odpověď zprostředkovaná IgA, ale je  častá mezi 10-20 rokem, kdy již IgA systém dozrál. Jestliže se osoba infikuje EBV virem v prvních letech života, EBV nemůže infikovat buňky tvořící IgA1, protože ještě nejsou vyvinuty. Dozrají až kolem puberty, ale to se již nemohou infikovat EBV. Brání tomu imunitní odezva, která se vyvinula jako reakce na časnou EBV infekci buněk, tvořících jiný imunoglobulin než IgA. Naopak, infekce EBV člověka v druhé dekádě života již postihuje i buňky tvořící IgA1, a tím je dán předpoklad k tvorbě odchylně glykozylovaného IgA1 a rozvoji IgA nefropatie.  Tyto nálezy jsou v souladu s prakticky neexistující IgA nefropatií u afrických černochů a vzácnou u Afroameričanů, kteří se infikují EBV časně po narození, a také s její klinickou prezentací.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32184780/

Vydáno: 23. 6. 2020 / Upraveno: 27. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková