Výuka

Povolené absence
 
Nakladatelství Karolinum vydalo novou publikaci autorského kolektivu Interní kliniky „Preventivní nefrologie v příkladech“.


 
OZNÁMENÍ studentům IV. ročníku – předmět Interna I
Zápočet z vnitřního lékařství bude udělen na základě 100% účasti na obou blocích stáží (do 20 % omluvených a nahrazených stáží, 0 % neomluvených stáží), vypracování a rozboru vzorového chorobopisu z každého bloku a ústního přezkoušení z kardiologie, pulmologie, gastroenterologie s hepatologií a metabolických chorob.
Přezkoušení se uskuteční v 1. a 2. týdnu po ukončení druhého stážového bloku.
 
OZNÁMENÍ studentům V. ročníku – předmět Interna II
Zápočet z vnitřního lékařství se udílí na základě 100% účasti na stážích a výuce z geriatrie (do 20 % omluvených a nahrazených stáží, 0 % neomluvených stáží), vypracování a rozboru vzorového chorobopisu a ústního přezkoušení znalostí.
Ústní přezkoušení v rozsahu celé interny spolu s rozborem EKG křivky proběhne v 1. a 2. týdnu po skončení pětitýdenního bloku.
U zápočtu je nutné předložit potvrzení o absolvování všech seminářů bloku geriatrie, farmakoterapie a diferenciální diagnostiky s ohledem na věk pacienta. Semináře proběhnou souhrnně v 1. týdnu výuky, stáže na Centru následné péče posléze v průběhu dalších týdnů stáží na Interní klinice (každá skupina se vystřídá vždy na 1 týden na tomto pracovišti). Vzhledem k charakteru výuky je účast na všech jejích typech povinná.
 
OZNÁMENÍ studentům VI. ročníku – předmět Interna III
Požadavky studentů ohledně stážové výuky (kde by chtěl student stážovat) je třeba nahlásit sekretářce Interní kliniky Mgr. Janě Palacké nejpozději 3 týdny před zahájením blokové výuky z důvodu vypracování smluv. Pokud tak student neučiní, bude zařazen dle možností kliniky. Zápočet za předstátnicovou výuku vnitřního lékařství bude udílen na základě předložení prezenční listiny za 6. ročník a splnění podmínek testu základních znalostí oboru.
 
Po zvládnutí uvedených požadavků je možné téhož dne přistoupit k praktiku státní závěrečné zkoušky. Ke zkoušce teoretické podle termínu přihlášení.
 
Zkušební test se bude psát v době vždy od 12.00 dle vypsaných termínů pro jednotlivé studijní skupiny. Studenti se shromáždí v prostoru před výtahy C na 4. patře.
Při splnění daných požadavků (test, prezence) obdrží zápočet (zápis do indexu u teoretické části státní zkoušky) a přistoupí k praktické části státní zkoušky.

 


 
Podíl interní kliniky na výuce v rámci 2. LF je poměrně široký. Zajišťuje veškerou výuku vnitřního lékařství českých a zahraničních studentů ve III.–VI. ročníku magisterského studia. Garantuje a účastní se na výuce geriatrie v V. ročníku. Počínaje šk.r. 1999/2000 klinika rozšířila svoji působnost také na organizaci a realizaci výuky vnitřního lékařství ve II. ročníku bakalářského studia fyziatrie.
Kromě zmíněných aktivit se učitelé kliniky pravidelně a dlouhodobě podílejí na výuce posluchačů Univerzity 3. věku 2. LF.

Pregraduální výuka

Fyziatrie – vnitřní lékařství ve II. ročníku bakalářského studia
 
Výuka vnitřního lékařství se uskutečňuje podle studijních plánů fakulty rozpracovaných do jednotlivých ročníků s vytýčením výukových cílů a způsobů kontroly výuky.
 
Program a přehled výukových požadavků III.–VI. ročníku

Roč. Náplň Cíl Zápočet Zkouška
III.
 • klinická propedeutika (interní část)
 • samostatné vyšetření pacienta
 • schopnost sepsání kvalitního chorobopisu
 • 100% účast na stážích
 • odpovídající aktivita
 • vzorový chorobopis
 • kontrola znalostí
ústní – 3 otázky:
interna, pediatrie
IV.
 • kardiologie
 • angiologie
 • gastroenterologie
 • hepatologie
 • metabolické choroby
 • pulmologie
 • aplikace znalostí interní propedeutiky do praxe
 • uplatňování nových teoretických poznatků v praktické výuce a dif. diagnostice
 • rozbory EKG
 • 100% účast na stážích
 • odpovídající aktivita
 • vzorový chorobopis s dif. diagnostickým rozborem na úrovni 4. roč.
zkouška není
 
ústní přezkoušení učiva IV. ročníku
V.
 • nefrologie
 • hematologie
 • revmatologie
 • endokrinologie
 • rámcové zvládnutí učiva III. a IV. ročníku rozšířené o poznatky získané v V. ročníku
 • dif. diagnostické rozbory hlavních závažných klinických stavů se znalostí laboratorních nálezů a EKG obrazů
 • 100% účast na stážích a seminářích
 • vzorový chorobopis
 • dif. diagnostický rozbor s použitím laboratorních nálezů a pomocných vyšetření včetně EKG, schopnost samostatné interpretace
zkouška není
 
ústní přezkoušení učiva III. až V. ročníku
VI.
 • kontrolovaná práce na lůžkových odděleních odpovídající režimu mladšího sekundárního lékaře (zvládnutí administrativy příjmu a propuštění, zápisu do dekurzu)
 • účast při diagnostických a terapeutických výkonech, rtg, vizitách a dalších
 • zvládnutí samostatné práce u hospitalizovaného pacienta
 • zvládnutí učiva v rozsahu III. až VI. ročníku
 • praktická aplikace při samostatné práci s hospitalizovanými pacienty
 • doložená účast na stážích, specializovaných stážích a přednáškách dle rozpisu
 1. praktická
  vyšetření pacienta, sepsání kvalitního chorobopisu s dif. diagnostickým závěrem, návrhem vyšetřovacího postupu a terapie. Posouzení a interpretace nálezů včetně EKG, schopnost sepsání receptu
 2. ústní – komisionální
  3 otázky na úrovni SZZ
Poznámka:
Hodnocení zahrnuje výsledky praktické i ústní zkoušky

 
Povinná a doporučená literatura
A mimo knihovnu | B pouze do studovny | C ke koupi v Lípové ulici | D vyjde během školního roku | E prezenčně na klinice
* povinná   + doporučená
 

Ročník Autor Název
Magisterské studium
3. ročník Klener P. + kol. Propedeutika ve vnitřním lékařství, Galén 2006
Zelenková J. + kol. Příručka interní propedeutiky http://int-prop.lf2.cuni.cz
  www.propedeutika.cz – online učebnice
Chrobák L. Propedeutika vnitřního lékařství, Grada 2007
4., 5. a 6. ročník *Dítě, P. Vnitřní lékařství (A)
*Klener, P. Vnitřní lékařství. učebnice, 2006 (A),(C), Galén 2011
+Kölbel, F. Klinická elektrokardiografie (A)
+Kölbel, F. Cvičení v elektrokardiografie (A)
+Šumbera, J. Elektrokardiografický atlas (A)
+kol. Trendy soudobé kardiologie (A)
+kol. Trendy soudobé kardiologie II. (B)
+Kvapil, M. Diabetologie
+Charvát, J. Praktikum umělé výživy (A)
*Andreoli, T. E. Cecil essentials of medicine (B),(E)
*Musil, J. Pneumologie (A)
Khan, M. G. EKG a jeho hodnocení (A)
Klener P. Vnitřní lékařství, Galén 2011
Kolbel, F. Praktická kardiologie, Karolinum 2011
kol. autorů Preventivní nefrologie v příkladech, 2011
Češka R. + kol. Interna, Triton 2012
Lochmannová J. Praktické využití antibiotik ve vnitřním lékařství, Karolinum 2008
Marek J. + kol. Farmakoterapie vnitřních nemocí, Grada 2010
+ 5. ročník GERIATRIE:
*Kalvach, Z. Úvod do gerontol. a geriatrie, 1. díl (A)
*Kalvach, Z. Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů, 2. díl (A)
*Topinková, E. Geriatrie pro praktické lékaře (A)
+Conaway, D. C. Geriatrics (B)
Topinková Geriatrie pro praxi, Galén 2005
+ 6. ročník INTERNA (SZZ):
+Ševčík, P. Intenzivní medicína (A)
Pelclová, D. Nemoci z povolání a intoxikace (A)
Bakalářské studium – Fyzioterapie
2. ročník INTERNA A GERONTOLOGIE:
Fišerová, J. Život s nemocným srdcem (A)
Králová, M. Rehabilitace u revmatických nemocí (A)
Souček, M. Vnitřní lékařství pro stomatology (A)
Klabusay, L. Interní lékařství I. a II.
Palát, M. Vnútorné choroby pre rehabilitačných pracovníkov
Palát, M. Základy kardiológie pre rehabilitačných pracovníkov
Vrána, J. Interní propedeutika pro studující stomatologie
Chaloupka, V. Zátěžové metody v kardiol. (A)
Bakalářské studium – Ošetřovatelství
  OŠETŘOVATELSTVÍ V INTERNÍCH OBORECH:
*Klener, P. Vnitřní lékařství (A),(C)
*Marek, J. Farmakoterapie vnitřních nemocí (A)
*Pacovský, V. Klinická propedeutika pro magisterské a bakalářské studium
*Nejedlá, M. Fyzikální vyšetření pro sestry (A)
*Doenges, M. E. Kapesní průvodce zdravot. sestry (A)
*Richards, A. Repetitorium pro zdravotní sestry (A)
*Klener, P. Interní propedeutika (A)
*Kordač, V. Vnitřní lékařství: úvod do oboru a vyšetřovací metody
Šafránková, A., Nejedlá, M. Interní ošetřovatelství I, II, Grada 2006
Vytejčková, R., Sedlářová P. + kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné. Grada 2011

 
Praktická znalost základních klinických stavů
 

Ročník Obsah
III. Klinické příznaky a nálezy u základních typů interních onemocnění na úrovni interní propedeutiky
IV. Infarkt myokardu
Srdeční selhání
Chlopenní vady
Cor pulmonale
Arteriální hypertenze
Flebotrombóza
Tromboflebitis
Plicní embolie
Diabetes mellitus I. a II. typu, komplikace
Astma bronchiale
Chronická obstrukční choroba bronchopulmonální
Bronchogenní karcinom
Cholelitiáza a její komplikace
Jaterní cirhóza
Idiopatické střevní záněty
Kolorektální karcinom
V. Infekce močových cest, pyelonefritis
Akutní a chronická renální insuficience
Polyartrosy, spondylartrosa
Revmatoidní artritis, morbus Bechtěrev
Základní typy anémií – mikrocytární, event. perniciozní
Myeloproliferativní syndromy (myelodysplazie, leukémie), lymfomy, uzlinové syndromy
Hyper a hypofunkční tyreopatie

 
Ve III. ročníku probíhá již 3. rokem klinická propedeutika zahrnující vedle interny a pediatrie i další vybrané obory.
 
Studium IV. –VI. ročníku představuje výuku organizovanou blokovým způsobem.
Studijní program je ve IV. a V. ročníku rozvržen na pravidelné přednášky, stáže na lůžkových odděleních, specializovaných pracovištích a na semináře
 
Bloková výuka posluchačů VI. ročníku je orientována na dozorovanou samostatnou práci, která se uskutečňuje na interní klinice, lůžkových interních odděleních pražských nemocnic a klinik, které dlouhodobě s motolským pracovištěm spolupracují.
Zahrnuje přednášky a stáže na Klinice nemocí z povolání 1. lékařské fakulty UK, jednodenní stáže na Klinice nefrologie IKEM a v Centru diabetologie téhož zařízení. Na závěr každého bloku pravidelně probíhají přednášky zaměřené na náročnější tematiku interního lékařství.
 
V rámci volitelného předmětu klinika nabízí studentům IV. a V. ročníku Základní kardiologický kurz zaměřený na vyšetřovací metody a Speciální kardiologii. V V. ročníku našly své uplatnění rovněž Speciální kapitoly z metabolismu, nefrologie a gastroenterologie.
 
Ke snazšímu zvládnutí učební tematiky pracovníci kliniky vydali v roce 2002 2 učebnice:
Základy ošetřovatelství pro studující lékařských fakult (1. a 2. díl)
Příručka interní propedeutiky s CD
Rozšířená verze propedeutiky (Pracovní text z interní propedeutiky) je studentům dostupná rovněž na
int-prop.lf2.cuni.cz/
 
V rámci pregraduální výchovy se na klinice uskutečňuje také prázdninová praxe českých a zahraničních studentů. V minulém školním roce na klinice stážovalo 11 českých a 4 zahraniční studenti. Dalších 6 zahraničních stážistů kliniku navštívilo během školního roku (IFMSA CZ).

Doktorská výuka

Ve spolupráci s ILF klinika pravidelně vypisuje doškolovací programy pro jednotlivé specializace a kurzy pro zájemce v přípravě na 2. atestaci. V uplynulém období školení absolvovalo 5 frekventantů.
 
Přehled časové náročnosti výuky
 
Vyjadřuje odučené hodiny v rámci všech typů výuky, při stážích 1 kroužku vždy za účasti 2 ů.
 

Interní klinika  
odučené hodiny za šk.r. 2001/2002  
   
II. ročník  
fyzioterapie – přednášky 40 hod.
celkem 40 hod.
   
I. ročník  
ošetřovatelství teorie 32 hod.
ošetřovatelství praxe 384 hod.
celkem 416 hod.
   
II. ročník  
ošetřovatelství teorie 16 hod.
ošetřovatelství praxe 640 hod.
celkem 656 hod.
   
III. ročník  
přednášky 43 hod.
stáže 960 hod.
výuka češtiny 24 hod.
celkem 1 027 hod.
   
IV. ročník  
přednášky 234 hod.
stáže 1 104 hod.
semináře 44 hod.
povinně volitelný předmět 20 hod.
celkem 1 402 hod.
   
V. ročník  
přednášky 116 hod.
stáže 618 hod.
semináře 19 hod.
povinně volitelný předmět 34 hod.
geriatrie 112 hod.
celkem 899 hod.
   
VI. ročník  
speciální přednášky + stáže 156 hod.
semináře 43 hod.
stáže 6 000 hod.
celkem 6 199 hod.
   
CELKEM 10 639 hod.

 
Univerzitní a další výuková spolupráce
 
Klinika dlouhodobě úzce spolupracuje s Klinikou nemocí z povolání 1. lékařské fakulty. Ve spolupráci s interními odděleními ÚVN v Praze 6, FN Na Bulovce, nemocnice Na Františku a kardiologickým pracovištěm IKEM se uskutečňují stáže posluchačů VI. ročníku. Na krátkodobých stážích VI. ročníku se podílí také Centrum diabetologie IKEM a subkatedra nefrologie ILF.
 
Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
3. ročník
  Klinická propedeutika
4. ročník
  Interna I
  Letní praxe – interna
5. ročník
  Interna II
6. ročník
  Interna III (SZZ)
Fyzioterapie – Bc. studium
2. ročník
  Interna a gerontologie
Všeobecná sestra – Bc. studium
1. ročník
  Klinická propedeutika
2. ročník
  Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech
  Ošetřovatelská péče o seniory
  Výživa a dietetika

Závažné stavy ve vnitřním lékařství a vybrané farmakoterapeutické kapitoly – volitelný předmět
 
Zahraniční studenti

Poslední aktualizace: 3. 10. 2021 / Administrátor