Úspěchy

Zavedení projektu robotických plicních resekcí v České republice

V roce 2020 začal ve FN Motol projekt robotických plicních resekcí. Na robotickém systému da Vinci Xi doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., ve spolupráci s 3. chirurgickou klinikou provedl první plicní lobektomii. V současné době je projekt robotických plicních resekcí jediný v ČR a střední a východní Evropě. Urologické operace a koloproktologické operace konečníku jsou v současné době již etablovanou metodou používání robotického systému. V oblasti hrudní chirurgie je však tento systém také na vzestupu. Je skvělé, že FN Motol zachytila trend miniinvazivní operativy, která využívá všechny benefity robotického systému: vynikající zobrazení a orientaci v operačním poli, dále přesné přenesení pohybů prstů a zápěstí od chirurga sedícího za konzolí mimo operační stůl. Do současné doby jsme provedli 19 plicních lobektomií. Od používání robotického systému je možné si slibovat zejména menší traumatizaci pacienta, snížení počtu dnů pobytu pacienta na jednotce intenzivní péče a také celkové doby hospitalizace.

Pilotní soubor pacientů s roboticky asistovanou pravostrannou hemikolektomií v ČR

V rámci pilotního projektu v ČR v roce 2020 bylo na naší klinice provedeno deset roboticky asistovaných pravostranných hemikolektomií. Je to operace, která se v ČR v současné době neprovádí. I na základě provedeného souboru pacientů jsme v jednání jak s Chirurgickou společností JEP, tak se zdravotními pojišťovnami s cílem zařadit pravostranné robotické hemikolektomie mezi standardní operace v ČR. Náš pilotní projekt taky připravujeme k publikaci.

Prof. J. Hoch a spol. získali 1. cenu České internistické společnosti ČLS JEP za knižní publikaci

Prof. J. Hoch a jeho spoluautoři získali 1. cenu České internistické společnosti ČLS JEP za knižní publikaci: K. Lukáš, J. Hoch, J. Nevoral: Bolest břicha (Mladá fronta, 2019).

Bolest je subjektivní a nepříjemný pocit těžkosti, plnosti, trhání, křečí, pálení a utrpení. O těchto pocitech v oblasti břicha pojednává tato úspěšná monografie. Kniha má několik částí, kde jsou poznatky jak z anatomie, tak patofyziologie nebo propedeutické vyšetření. Ve speciální části se vyjadřují k bolestem břicha lékaři specializací jako chirurg, pediatr, gynekolog, urolog, onkolog a další.

Prof. J. Hoch spoluautorem monografie Koloproktologie – vybrané kapitoly III

Prof. J. Hoch je spolu s prof. J. Antošem autorem monografie Koloproktologie, vybrané kapitoly III (Mladá fronta 2019).

Předchozí dva díly publikace Koloproktologie, vybrané kapitoly I a II se setkaly se značným zájmem a byly rychle rozebrány. Koloproktologie, vybrané kapitoly I byla oceněna jako nejlepší publikace IPVZ v oboru chirurgie za rok 2016.

Nová publikace obsahuje kapitoly o divertikulární chorobě, kolorektálním karcinomu, střevních a análních píštělích u Crohnovy choroby, hidradenitis suppurativa a řadu dalších aktuálních a zajímavých témat z oboru koloproktologie.

Chirurgická klinika hlavním koordinátorem mezinárodního projektu EuroPOWER pro Českou republiku

Postoperative Outcomes After Colorectal Surgery in Europe (EuroPOWER Study), ClinicalTrials.gov (NCT03814681)

Chirurgická klinika v roce 2019 zastávala roli národního koordinátora v multicentrické prospektivní studii EuroPOWER. Studie byla zaměřena na porovnání 30denní pooperační morbidity v elektivní kolorektální chirurgii na pracovištích s různou úrovní implementace ERAS protokolu (protokol multimodální perioperační péče). Do projektu bylo zapojeno celkem 21 evropských států. Výsledky studie budou publikovány po dokončení analýzy dat.

Prof. J. Hoch předsedou Pracovních dnů Koloproktologické sekce 2018

Prof. Mudr. J. Hoch organizoval a předsedal Pracovním dnům Koloproktologické sekce ČLS JEP s mezinárodní účastí ve dnech 22.-23.2.2018 v Praze. Setkání se věnovalo aktuálním problémům koloprotologie se speciálním zaměřením na divertikulární nemoc. Na vyzvané přednášce vystoupil prof. Sebastian Biondo Z Barcelony.

Lukáš K., Hoch J. a kolektiv: Nemoci střev. Monografie.

Monotématická souhrnná publikace, Grada Publishing, 2018, 715 stran.

Ocenění monografie: 

Cena České internistické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pro rok 2019 – 1. místo

Maydlova cena za rok 2018 České chirurgické společnosti ČLS J.E. Purkyně - 2. místo

Cena rektora UK 2020

Monografie je souhrnným dílem pojednávajícím o nemocech střeva. Publikace má jasnou, přehlednou strukturu a je rozčleněna na část obecnou a část speciální.
Obecná část obsahuje genetiku, embryologii, anatomii a histologii, fyziologii a patofyziologii. Další kapitoly v obecné části pojednávají o střevním mikrobiomu. Velmi podrobně je zpracovaní část o symptomatologii a vyšetřovacích metodách.

Speciální část je rozčleněna na nemoci jednotlivých části GIT:  od duodena až ke konečníku. Speciální kapitoly jsou věnovány např. ileózním stavům, stomiím, infekcím střeva, včetně sexuálně přenosných a parazitárních onemocnění, AIDS, těhotenství, a jiným. 

 

Koloproktologie – vybrané kapitoly II. Monografie.

Po úspěšném a oceněném vydání v roce 2017 připravili prof. J. Hoch a prof. F. Antoš navazující publikaci Koloproktologie – vybrané kapitoly II. (Mladá fronta 2018). 

 

Předchozí vydání Koloproktologie - vybrané kapitoly I. se mezi lékařskou veřejností setkalo s velkým zájmem a bylo rychle rozebráno. Nová monografie má podobnou ambici oslovit širokou odbornou veřejnost. Monografie se věnuje hlavně aktuálním problémum terapie střevní inkontinence a také o složité problematice hojení kolorektálních anastomóz. V dalších kapitolách se autoři věnují rozvoji robotické chirurgie v koloproktologii.

 

Eliška, Navrátilová, Wald a kol.: Lymfedém – diagnostika a léčba. Monografie

Monografie 2018.

Doc. MUDr. M. Wald s kolektivem předkládá publikaci s cílem seznámit odbornou veřejnost v oblasti mízního otoku postihující především periferní partie- končetiny, hlavu, krk. Publikace se zaměřuje na progredující patomorfologické změny v mízním systému a ve tkání. Dále se věnuje včasné diagnostice  a možnosti efektivní a racionální léčby tohoto onemocnění, včetně nácviku manuální lymfodrenáže.

Pracovní skupina kliniky se podílela na multicentrické studii Evropské koloproktologické společnosti

ESCP 2017 Snapshot Audit: Left Side, Sigmoid & Rectal Resections

Pracovní skupina se podílela na multicentrické studii Evropské koloproktologické společnosti ESCP hodnotící komplikace anastomóz tlustého střeva, význam kompletní excize mezorekta při karcinomu rekta, způsob přípravy střeva k operaci a výsledky kolorektálních operací za definovaných podmínek. Do studie bylo celkem zařazeno 5641 pacientů. Výsledky studie byly publikovány v prestižním časopise Colorectal Disease (5 titulů s IF).

Zavedení metodiky ERAS

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) je metoda moderní perioperační péče, umožňující akcelerovat pooperační zotavení a rychleji obnovit fyziologické funkce organizmu. Sestává z řady dílčích opatření, vyžadujících intenzivní mezioborovou spolupráci chirurgů a anesteziologů. Metoda a jednotlivá opatření vyžadují vysoký stupeň evidence. Úspěch pracoviště spočívá ve schopnosti tuto metodiku přijmout a realizovat v klinické praxi. Navíc se podařilo zlepšit některé parametry léčby. Naše zkušenost byla s ohlasem publikována.

Monografie Koloproktologie

Prof. J. Hoch a prof. F. Antoš jsou autory monografie Koloproktologie, vybrané kapitoly, Mladá fronta, Praha: 2016. Publikace je aktuálním přehledem prací z nadstavbového oboru – koloproktologie.

 

Zavedení metodiky a registru kontroly kvality excize mezorekta

Pracovníci kliniky zavedli metodiku a registr kontroly kvality excize mezorekta, a to jako součást řešení multicentrické studie, kterou vedli v rámci grantu IGA-NT/13726. Výsledky léčby karcinomu rekta bezprostředně souvisejí s kvalitou chirurgické léčby. Tu lze posuzovat podle objektivních parametrů. Řešitel a řešitelské pracoviště (Chirurgická klinika byla vedoucím pracovištěm multicentrického grantu) vypracovali a zavedli metodiku této kontroly a zprovoznili potřebný registr.

Tvorba metodického pokynu

Spoluatoři Mezinárodních guidelines pro uzávěr laparotomie. Tvorba metodického pokynu European Hernia Society guidelines on the closure of abdominal wall incisions. Publikováno v 5/2014 na kongresu EHS ve Skotsku (Edinburgh), písemně vyšlo 25. 1. 2015 v časopise Hernia.

Knižní publikace

J. Šimša a kol.: Sentinelová uzlina v operační léčbě solidních nádorů. (Z Chirurgické kliniky J. Hoch: Sentinelová uzlina v chirurgii karcinomu tlustého střeva a konečníku.) Maxdorf Jesenius, Praha 2010.

Výukové programy

Celostátní workshopy v roce 2009: Endošití, Laparoskopická anatomie pro začátečníky, Operace metodou HAL, Koagulace a řez tkání.