Jiné úspěchy

Pracovní skupina se podílela na multicentrické studii Evropské koloproktologické společnosti

ESCP 2017 Snapshot Audit: Left Side, Sigmoid & Rectal Resections

Pracovní skupina se podílela na multicentrické studii Evropské koloproktologické společnosti ESCP hodnotící komplikace anastomóz tlustého střeva, význam kompletní excize mezorekta při karcinomu rekta, způsob přípravy střeva k operaci a výsledky kolorektálních operací za definovaných podmínek. Do studie bylo celkem zařazeno 5641 pacientů. Výsledky studie byly publikovány v prestižním časopise Colorectal Disease (5 titulů s IF).

Prof. J. Hoch a spoluautoři získali první cenu České internistické společnosti ČLK JEP za knižní publikaci

Prof. J. Hoch a jeho spoluautoři získali první cenu České internistické společnosti ČLK JEP za knižní publikaci:

K. Lukáš, J. Hoch, J. Nevoral: Bolest břicha (Mladá fronta, 2019).

Prof. J. Hoch spoluautorem monografie Koloproktologie, vybrané kapitoly III

Prof. J. Hoch je spolu s prof. J. Antošem (1. LF) autorem monografie Koloproktologie, vybrané kapitoly III (Mladá fronta 2019).

Chirurgická klinika hlavním koordinátorem mezinárodního projektu EuroPOWER pro Českou republiku

Postoperative Outcomes After Colorectal Surgery in Europe (EuroPOWER Study), ClinicalTrials.gov (NCT03814681)

Chirurgická klinika v roce 2019 zastávala roli národního koordinátora v multicentrické prospektivní studii EuroPOWER. Studie byla zaměřena na porovnání 30denní pooperační morbidity v elektivní kolorektální chirurgii na pracovištích s různou úrovní implementace ERAS protokolu (protokol multimodální perioperační péče). Do projektu bylo zapojeno celkem 21 evropských států. Výsledky studie budou publikovány po dokončení analýzy dat.

Zavedení metodiky ERAS

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) je metoda moderní perioperační péče, umožňující akcelerovat pooperační zotavení a rychleji obnovit fyziologické funkce organizmu. Sestává z řady dílčích opatření, vyžadujících intenzivní mezioborovou spolupráci chirurgů a anesteziologů. Metoda a jednotlivá opatření vyžadují vysoký stupeň evidence. Úspěch pracoviště spočívá ve schopnosti tuto metodiku přijmout a realizovat v klinické praxi. Navíc se podařilo zlepšit některé parametry léčby. Naše zkušenost byla s ohlasem publikována.

Eliška, Navrátilová, Wald a kol.: Lymfedém – diagnostika a léčba

Monotématická monografie, 2018.
 

Prof. J. Hoch předsedou Pracovních dnů Koloproktologické sekce

Prof. Jiří Hoch byl předsedou Pracovních dnů Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP v roce 2018.

Cena IPVZ za publikaci Koloproktologie – vybrané kapitoly I.

V Soutěži o nejlepší vědeckou publikaci IPVZ za rok 2016 se v kategorii Knižní publikace umístila na 1. místě publikace Koloproktologie – vybrané kapitoly I. autorů prof. J. Hocha a prof. F. Antoše.

Doc. M. Wald – výbor Evropské lymf. společnosti, prezident Evropského kongresu

Doc. M. Wald byl zvolen do výboru Evropské lymfologické společnosti a prezidentem Evropského kongresu LYMFO.

Koloproktologie – vybrané kapitoly II

Po úspěšném a oceněném vydání v roce 2017 připravili prof. J. Hoch a prof. F. Antoš navazující publikaci Koloproktologie – vybrané kapitoly II. (Mladá fronta 2018).

Lukáš K., Hoch J. a kolektiv: Nemoci střev

Monotématická souhrnná publikace ve vydvatelství Grada, s významným podílem také dalších autorů z Chirurgické kliniky.

GRADA, Grada Publishing, 2018, 715 stran.

Monografie Koloproktologie

Prof. J. Hoch a prof. F. Antoš jsou autory monografie Koloproktologie, vybrané kapitoly, Mladá fronta, Praha: 2016. Publikace je aktuálním přehledem prací z nadstavbového oboru – koloproktologie.

Zavedení metodiky a registru kontroly kvality excize mezorekta

Pracovníci kliniky zavedli metodiku a registr kontroly kvality excize mezorekta, a to jako součást řešení multicentrické studie, kterou vedli v rámci grantu IGA-NT/13726. Výsledky léčby karcinomu rekta bezprostředně souvisejí s kvalitou chirurgické léčby. Tu lze posuzovat podle objektivních parametrů. Řešitel a řešitelské pracoviště (Chirurgická klinika byla vedoucím pracovištěm multicentrického grantu) vypracovali a zavedli metodiku této kontroly a zprovoznili potřebný registr.

Specializační kurz

Klinika pořádala specializační kurz chirurgie a atestace z chirurgie v roce 2016.

Pořadatelství vzdělávací akce Trends of surgical oncology

Klinika organizovala mezinárodní dvoudenní vzdělávací akci z onkochirurgie Trends of surgical oncology ve dnech 13.–14. 3. 2014 v Praze.

Celostátní pracovní dny Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP

Chirurgická klinika za předsednictví prof. Hocha vedla akreditovaný kurs miniinvazivní koloproktologické chirurgie EAES (European Association of Endoscopic Surgery). Chirurgická klinika byla hlavním pořadatelem zmíněných akcí, jimž předsedal profesor Hoch.

Petřivalského cena Za rozvoj chirurgie

Prof. J. Hoch obdržel Petřivalského cenu Za rozvoj chirurgie.

Certifikovaný kurz OTSC v koloproktologii

Celonemocniční kurz pro chirurgy – koloproktology (organizátor Chirurgická klinika 2. LF UK).

Certifikovaný kurz simulované laparoskopické operativy

Veřejně přístupný kurz pro chirurgy (organizátor Chirurgická klinika 2. LF UK).

Kongres Koloproktologie s mezinárodní účastí

Pořádání celostátního Kongresu Koloproktologie s mezinárodní účastí.

Výbor European Hernia Society

MUDr. B. East – členka výboru European Hernia Society.

Tvorba metodického pokynu

Spoluatoři Mezinárodních guidelines pro uzávěr laparotomie. Tvorba metodického pokynu European Hernia Society guidelines on the closure of abdominal wall incisions. Publikováno v 5/2014 na kongresu EHS ve Skotsku (Edinburgh), písemně vyšlo 25. 1. 2015 v časopise Hernia.

Vydání učebnice chirurgie anglicky

Textbook of surgery Hoch, J., Leffler, J. et al., určeno pro studenty medicíny studující v AJ, vydal Maxdorf.

3. rozšířené vydání Speciální chirurgie

Jiří Hoch, Jan Leffler a kol.: 3. rozšířené vydání Speciální chirurgie.

Sympózium Koloproktologické sekce ČCHS v Motole

Pořádání sympózia Koloproktologické sekce ČCHS v Motole.

Zakládající člen SGO ČLS JEP

Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., se stal zakládajícím členem a místopředsedou Společnosti pro gastrointestinální onkologii – SGO ČLS JEP.

Prezident lymfologického kongresu LYMPHO

MUDr. Martin Wald, Ph.D., byl prezidentem lymfologického kongresu LYMFO 2010.

Specializační vzdělávací program Koloproktologie

Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. – příprava celostátního specializačního vzdělávacího programu Koloproktologie, program přijat MZ ČR.

Knižní publikace

J. Šimša a kol.: Sentinelová uzlina v operační léčbě solidních nádorů. (Z Chirurgické kliniky J. Hoch: Sentinelová uzlina v chirurgii karcinomu tlustého střeva a konečníku.) Maxdorf Jesenius, Praha 2010.

Delegát ESCP

J. Hoch – v roce 2009 národní delegát v ESCP (European Society of Coloproctology).

Výukové programy

Celostátní workshopy v roce 2009: Endošití, Laparoskopická anatomie pro začátečníky, Operace metodou HAL, Koagulace a řez tkání.

Zařazení kliniky jako školicího místa pro koloproktologii v rámci ESCP

V roce 2008 byla klinika zařazena jako školicí místo European Society of Coloproctology.

Prezident lymfologického kongresu

M. Wald – prezident lymfologického kongresu LYMPHO 2010.

Speciální chirurgie – učebnice

J. Hoch, J. Leffler a kol. – Speciální chirurgie. 3. přepracované a rozšířené vydání. Maxdorf Jesenius, Praha, 2010.

Pracovní dny Koloproktologické sekce ČCHS

Pro zásadní podíl na činnosti koloproktologie je Chirurgická klinika řadu let pořádajícím pracovištěm celostátních sympózií (historickým názvem „Pracovní dny“), včetně mezinárodní účasti.

Podíl na organizaci XXXIII. kongresu ESL

MUDr. Martin Wald se podílel na organizaci a předsednictví sekcí kongresu European Society of Lymphology, Praha, 2007.

Monografie Karcinom žaludku: Lymfadenektomie a detekce sentinelové uzliny

J. Šimša: Karcinom žaludku: Lymfadenektomie a detekce sentinelové uzliny, 2006

Kongres České traumatologické společnosti 2005

Traumatologický tým Chirurgické kliniky získal hlavní pořadatelství v Kongresu ČTS – téma: Moderní trendy v traumatologii.