Seminář Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, únor 2023 – květen 2023

Štítky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás opět pozvat na pravidelné semináře, které se budou konat každý měsíc ve stážovně na Dětské psychiatrické klinice FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, pavilon č. 8. Telefonní spojení na Dětskou psychiatrickou kliniku je 22443 3401.

Čtvrtek 23. 2. 2023 13.00 hod.
MUDr. David Kolouch /Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Sociální sítě a jejich vliv na duševní zdraví dětí a adolescentů.

Čtvrtek 23. 3. 2023 13.00 hod.
prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc. /ÚBLG 2. LF UK a FN Motol, Praha
Genetika neurovývojových poruch

Čtvrtek 13. 4. 2023 13.00 hod.
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.  /Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Faktory ovlivňující časné stanovení diagnózy u poruch autistického spektra

Čtvrtek 11. 5. 2023 13.00 hod.
prim. MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D. /Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Somatické zdraví u duševně nemocných

Praha, 28. 1. 2023 

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
přednosta Dětské psychiatrické kliniky

Vytvořeno: 30. 1. 2023 / Upraveno: 7. 2. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.