Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK

V rámci přípravy Letní školy zaměřené na lékařskou etiku a kontroverzní témata současné medicíny proběhla mezi studenty 2. LF anketa, která zjišťovala zájem mediků o takovou akci a jejich preference. Výsledky ankety přikládáme: Anketa_Letní škola_2018.

Časopis Praktický lékař otiskl příspěvek PhDr. Evy Křížové, Ph.D., z  Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny, který pojednává o motivaci studentů pro lékařské studium a vychází z analýzy názorů studentů naší fakulty.
Křížová E.: Hlavní motivací mediků je pomáhat lidem – zatím. Prakt. Lék. 2016; 96(2): 88–90.

FHS UK vydala publikaci dr. Strobachové: Hra, sen, báseň. Tělo, mocné i nemocné (2015), viz http://fhs.cuni.cz/FHS-1155.html

Karolinum vydalo monografii PhDr. Evy Křížové, Ph.D., s názvem Alternativní medicína v ČR, jež se zabývá tímto jevem z pohledu sociologie.

V časopisu Praktický lékař byl publikován příspěvek Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny, který pojednává o výuce humanitních základů lékařství a zdravotnictví na naší fakultě.
Citace: Křížová E., Strobachová I.: Diskuze o medicíně a zdravotnictví jako součást výuky humanitních základů lékařství. Prakt. Lék. 2014; 94(2): 69–74.
 
Doktor Příhoda získal prestižní cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2012 za svou dlouhodobou činnost v médiích a přínos pro žurnalistiku.


Zaměření pracoviště:

Výuka lékařské etiky, lékařské psychologie a  sociologie a uvedení do humanitně a společenskovědní problematiky související s medicínou a zdravotnictvím. Filosofie a medicína – propojení a průsečíky. Sledování psychologických předpokladů a sociologických determinant etického jednání, analýzy iracionálních motivů morálních a politických postojů. Filozofická kritika moderní vědy. Zkoumání ontogeneze lidské psychiky (jáských struktur). Rozvoj psychosomatického přístupu. Práva pacientů a vstřícnost zdravotnického systému.

Ústav byl založen v r. 1991 MUDr. Petrem Příhodou (1939–2014), který na něm aktivně působil až do roku 2014. Ústav v současné době propojuje perspektivy mnoha disciplin – od filozofie a etiky přes psychologii až k sociologii. Ve všech těchto oborech pracovníci publikují. Dr. Příhoda byl členem Bioetické komise při Radě vlády ČR, členem koordinační rady Diskusního česko-německého fóra, zřízeného Ministerstvem zahraničí ČR, a členem Etické komise Syndikátu novinářů.
PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D., působí ve Společnosti pro lékařskou etiku České lékařské společnosti JEP, ve společnosti psychosomatické medicíny. Publikuje v oblasti filosofie. PhDr. Michael Šebek, Ph.D., je významný psychoanalytik, člen psychoanalytické společnosti (I mezinárodní) a řady dalších. Publikuje v psychologických periodikách psychoanalytická témata. PhDr. Eva Křížová, Ph.D., dlouhodobě působí v sociologii medicíny a zdravotnictví, spoluzaložila a reprezentuje občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví (Cesmez, o. s.). Publikuje mj. na téma alternativní medicína, lékařská profese, práva pacientů, zdravotnický systém. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D., se zabývá  filosofií (Aristotelés), sociologií a psychologií, kde se věnuje především kyberpsychologii a výzkumu v této oblasti. Je členem České platónské společnosti a České společnosti pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu, o. s. Působí jako redaktor časopisu Aither.

Hlavním posláním ústavu je připomínat a rozvíjet humanitně a společenskovědní součást moderního lékařství a ošetřovatelství a přispívat ke komplexnímu pohledu na otázky zdraví, nemoci a léčby.