Úspěchy

Dr. D. Šeblová získala granty od americké Alzheimer´s Association, grant PRIMUS od Karlovy univerzity a grant od Agentury pro zdravotnický výzkum a založila novou výzkumnou skupinu

Dr. Dominika Šeblová získala během svého postdoktorského pobytu na Columbia University v New Yorku v USA grant od americké nadace Alzheimer's Association Research Fellowship, který jí umožní na základě epidemiologických studií zkoumat biologické mechanismy podléhající sociálním nerovnostem ve výskytu demence. Od září 2022 je tento grant převeden na Ústav epidemiologie 2. LF UK, kde dr. Šeblová působí a vede svoji výzkumnou skupinu založenou díky grantu PRIMUS.  V květnu 2022 začala také řešit studii Pečujme o ty, co pečují o nás: Individuální prediktory a intervenční strategie pro duševní zdraví zdravotnických pracovníků, podpořenou grantem od Agentury pro zdravotnický výzkum. V rámci tohoto grantu probíhá česká část mezinárodní studie The Covid-19 HEalth caRe wOrkErS (HEROES) Study, které se účastní 26 zemí světa a jejímž cílem je zkoumat duševní zdraví zdravotnických pracovníků během pandemie covid-19 a po ní. Na podzim 2022 byla dokončena třetí vlna sběru dat v České republice.

Třetí vlna sběru dat v Česku v rámci mezinárodní studie HEROES dokončena díky grantu od AZV

V květnu 2022 začala na Ústavu epidemiologie 2. LF UK studie Pečujme o ty, co pečují o nás: Individuální prediktory a intervenční strategie pro duševní zdraví zdravotnických pracovníků, podpořená grantem od Agentury pro zdravotnický výzkum. V rámci tohoto grantu probíhá česká část mezinárodní studie The Covid-19 HEalth caRe wOrkErS (HEROES) Study, které se účastní 26 zemí světa a jejímž cílem je zkoumat duševní zdraví zdravotnických pracovníků během pandemie covid-19 a po ní. Na podzim 2022 byla dokončena třetí vlna sběru dat v České republice. Hlavní řešitelkou grantu je dr. Dominika Šeblová. 

Dr. D. Šeblová získala americký grant Alzheimer's Association Research Fellowship

Dr. Šeblová​Dr. Dominika Šeblová získala během svého postdoktorského pobytu na Columbia University v New Yorku v USA grant od americké nadace Alzheimer's Association Research Fellowship, který jí umožní na základě epidemiologických studií zkoumat biologické mechanismy podléhající sociálním nerovnostem ve výskytu demence. Od září 2022 je tento grant převeden na Ústav epidemiologie 2. LF UK, kde dr. Šeblová působí a vede svoji výzkumnou skupinu založenou díky grantu PRIMUS.  

Dr. K. Wolfová vyhrála norský grant The Gro Harlem Brundtland Visiting Scholarship

Dr. Katrin Wolfová získala norský grant The Gro Harlem Brundtland Visiting Scholarship: https://www.fhi.no/en/more/research-centres/Centre-for-fertility-and-health/news/the-gro-harlem-brundtland-visiting-scholarship/, který jí umožnil tříměsíční stáž v Centru pro fertilitu a zdraví na Norském ústavu veřejného zdravotnictví v Oslu. V rámci stáže spolupracovala s prof. Vegardem Skirbekkem a zkoumala vliv faktorů asociovaných s plodností na pokles kognitivních funkcí ve starším věku za pomoci norské epidemiologické studie HUNT.  

Dr. K. Wolfová získala Fullbrightovo stipendium na Columbia University v New Yorku, USA

Dr. Katrin Wolfová

Dr. Katrin Wolfová vyhrála Fulbrightovo stipendium, které jí umožnilo v roce 2021-2022 absolvovat devítiměsíční stáž na Columbia University v New Yorku ve Spojených státech amerických. Ve svém výzkumu studuje rozdíly mezi muži a ženami v působení rizikových faktorů na pokles kognitivních funkcí ve starším věku. V rámci pobytu ve Spojených státech spolupracovala ve skupině dr. Sarah Tom. Spolupráce již vedla k jedné publikaci založené na americké epidemiologické studii Health and Retirement Study, která je součástí její dizertační práce. Blogový příspěvek o pobytu dr. Wolfové je k dispozici zde.  

Dr. M. Kučera studuje doktorské studium pod dvojím vedením ve spolupráci s Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. Matěj Kučera zahájil v roce 2021 Ph.D. studium pod dvojím vedením: na Ústavu epidemiologie 2. LF UK (školitelka doc. Brennan Kearns) a na Faculty of Science Vrije Universiteit Amsterdam v Nizozemí (školitelky prof. Bosmans a dr. Broulíková). Dr. Kučera se ve svém výzkumu zabývá prevencí kognitivních poruch a asociovaných nákladů a ve své práci kombinuje metody z oborů epidemiologie a zdravotnické ekonomie. Díky doktorátu pod dvojím vedením tak tráví polovinu svého studia v zahraničí. 

Dr. P. Čermáková získala Cenu Jana Bureše

Dr. P. Čermáková získala od Alzheimer nadačního fondu Cenu Jana Bureše za rok 2017 za nejlepší publikaci mladých autorů. Vítězná publikace je Subclinical Cardiac Dysfunction and Brain Health in Midlife: CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults) Brain Magnetic Resonance Imaging Substudy, publikovaná v Journal of American Heart Association (15. 12. 2017).

Autoři: Cermakova P, Muller M, Armstrong AC, Religa D, Bryan RN, Lima JAC, Launer LJ.

Doc. D. Göpfertová vytvořila e-learningový kurz Základy obecné epidemiologie

Doc. D. Göpfertová vytvořila interaktivní e-learningový kurz Základy obecné epidemiologie s přehledným výkladem základních metodologických principů v epidemiologickém výzkumu. Součástí jsou modelové příklady a autotesty. Rozsah 20 výukových hodin, vhodné k distanční výuce a pro základní studium postgraduálních studentů v oboru preventivní medicína.

Nové volitelné předměty pro zahraniční studenty

V roce 2016 byly zavedeny a zcela naplněny dva nové volitelné předměty v anglickém jazyce pro zahraniční studenty, reagující bezprostředně na aktuální problematiku v oboru epidemiologie. Jsou vedeny jako e-learningové kurzy (nově vytvořené, dostupné prostřednictvím Moodle) v kombinaci s kontaktní výukou. 1. Emerging infectious diseases a 2. Vaccination – from Theory to Practice and Beyond. Doplnily tři volitelné předměty stejného zaměření realizované s úspěchem pro české studenty.

Opakované kurzy

V letech 2010 až 2016 byl již 17x zopakován, naplněn a výborně hodnocen „Kurz obecné epidemiologie a epidemiologické metodologie pro studující postgraduálního doktorského studia v biomedicíně“.

Nové volitelné předměty pro zahraniční studenty

V roce 2015 byly vypracovány a také zavedeny dva nové volitelné předměty v anglickém jazyce pro zahraniční studenty, reagující bezprostředně na aktuální problematiku v oboru epidemiologie. Jsou vedeny jako e-learningové kurzy (nově vytvořené, dostupné prostřednicvím moodle) v kombinaci s kontaktní výukou. 1. Emerging infectious diseases a 2. Vaccination – from Theory to Practice and Beyond. Doplnily tři volitelné předměty stejného zaměření realizované s úspěchem pro české studenty.

Úspěšné obhájení projektů

V roce 2015 pod vedením školitelky doc. Göpfertové dokončily své výzkumné projekty, podložené granty IGA, úspěšně obhájily a ukončily doktorské studium biomedicíny v oboru preventivní medicína dvě doktorandky, dr. Zuzana Sečníková, Ph.D., a dr. Kateřina Jůzlová, Ph.D. Další tři se k obhajobě připravují.

Nový zajímavý grant AZV

V roce 2014 jsme uspěli v soutěži AZV a získali grant Incidence kožních nádorů u příjemců transplantátů ledvin v transplantačním centru IKEM. V soutěži se náš návrh umístil na předním místě a podílejí se na něm oba pracovníci ústavu a dvě doktorandky ve spolupráci s IKEM a Dermatovenerologickou klinikou.

Nové volitelné předměty

V roce 2014 byly zavedeny dva nové volitelné předměty, reagující bezprostředně na aktuální problematiku v oboru. Jsou vedeny jako e-learning v kombinaci s kontaktní výukou. 1. Vysoce nebezpečné nákazy, 2. Očkování v praxi a za rámec výuky. Pro rychlé naplnění byly oba 2x zopakovány.

Celostátní odborná akce

Doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., a MUDr. Zdeněk Šmerhovský, Ph.D., byli MZ ČR v roce 2013 vybráni, vyzváni, a následně se stali lektory široce založeného pokračovacího kurzu Epidemiologická metoda práce (včetně vypracování e-learningového kurzu), ve kterém postupně proškolili kompletně všechny odborné pracovníky hygienické služby ČR, tedy několik set účastníků. Akce byla povinná a byla realizována v rámci Operačního programu EU – Lidské zdroje a zaměstnanost.

Učebnice

V roce 2013 byla vydána nová učebnice „Epidemiologie infekčních nemocí“ pro tři lékařské fakulty. Hlavní autorkou a pořadatelkou knihy je doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.

Zajímavý grant IGA

V roce 2012 se podařilo získat grant IGA MZ Incidence novotvarů u pacientů po transplantaci srdce – identifikace významných faktorů pro užití v sekundární prevenci, který úspěšně pokračuje a na kterém se podílejí všichni pracovníci ústavu a dvě doktorandky (školenky ústavu) ve spolupráci s IKEM.

Tvorba e-learningových kurzů

2011 e-kurz „Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie“ autora MUDr. Zdeňka Šmerhovského, Ph.D., využívaný jako volitelný předmět EBM ve výuce studentů 2. LF UK. 2011 e-kurz „Základy klinické epidemiologie“ autorky doc. MUDr. Dany Göpfertové, CSc. k doplnění a modernizaci pregraduální výuky i doktorské výuky lékařů. 2013 kurz „Základy obecné epidemiologie“ určený lékařům podílejícím se na přípravě, provádění a hodnocení epidemiologického výzkumu.

E-learningový kurz

Vypracování učebního textu E-kurzu „Základy klinické epidemiologie“. E-kurz je realizován v rámci projektu MZ ČR „Vzdělávání lékařů“ (Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR). Autorka doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.

Učební texty k problémové výuce

Praktická cvičení z epidemiologie, Practicing Epidemiology – Dana Göpfertová, Zdeněk Šmerhovský. Studijní texty k problémové výuce v české a anglické verzi. Text představuje unikátní celek navzájem propojených výukových materiálů – souboru kontrolních otázek testujících úroveň teoretických znalostí a terminologie, užívaných v obecné epidemiologii i epidemiologické metodologii, modelových příkladů umožňujících studujícím aktivním způsobem procvičit výpočty ukazatelů nemocnosti, úmrtnosti, či asociace jednotlivých vztahů, včetně identifikace systematických chyb a bias a pak i schopnost logického myšlení a praktické aplikace získaných výsledků. Vydáno v Karolinu 2008. V další části učebních textů předkládají autoři konkrétní příklady kritického pohledu epidemiologa na abstrakta publikovaných prací a vybízejí čtenáře k jejich samostatné úvaze o validitě jednotlivých výsledků. Celý učební test je významným pomocníkem při studiu epidemiologické metodologie jak v pregraduální, tak v doktorské výuce. Anglická verze těchto studijních materiálů je velmi užitečnou pomůckou pro výuku zahraničních studentů.

Významné popularizační a mediální aktivity

Tvorba řady popularizujících příruček a zdravotně výchovných materiálů s tématikou očkování (Očkování 2008 – aktualizováno 4x za rok, poslední rok vydání 2007) a cestovní medicíny (Zdravotní rádce na cesty, vydáno a aktualizováno 5x, poslední rok vydání 2008).

Zavedení výuky EBM

Volitelný předmětu EBM, navazující na výuku obecné epidemiologie může významně přispět základům moderního medicínského vzdělání. Předmět je podložen vlastní učebnicí. „Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie“ (Zdeněk Šmerhovský, Dana Göpfertová, Jitka Feberová).

Významné popularizační a mediální aktivity

Tvorba řady popularizujících příruček a zdravotně výchovných materiálů s tématikou očkování (Očkování – otázky, omyly, obecné informace, 2005, Očkování 2007 – rok vydání 2006, plakát Proč má být moje dítě očkováno?, 2005) a cestovní medicíny (Zdravotní rádce na cesty, vydáno a aktualizováno 4x, naposled 2005)

Výkladový slovník epidemiologických termínů

Jan Šejda, Zdeněk Šmerhovský, Dana Göpfertová. Publikace sjednocující epidemiologickou terminologii, používanou v epidemiologickém výzkumu, doplněný užívanými anglickými ekvivalenty. Praktická příručka pro rychlou orientaci lékařů v interpretaci výsledků i metod epidemiologického výzkumu v odborné literatuře, hojně prostoupené epidemiologickými termíny. Grada 2005.