Ústav epidemiologie 2. LF UK

Epidemiologie je obor, který zkoumá výskyt onemocnění v populaci. Epidemiologové analyzují, kdo, kde a kdy má určité onemocnění, a na základě těchto informací navrhují, jak nemocem předcházet. Posláním Ústavu epidemiologie je učit tomuto oboru studenty lékařské fakulty a vychovat novou generaci odborníků.

Historie

Výuka epidemiologie na 2. lékařské fakultě sahá do první poloviny šedesátých let 20. století. Zakladatelem výuky byl prof. MUDr. Vilém Škovránek, který inicioval a organizoval úspěšnou kampaň na plošné očkování proti dětské obrně. Jeho nástupcem se stal MUDr. Petr Kavan, který vedl výuku v tradicích epidemiologie infekčních nemocí až do své předčasné smrti v roce 1991. Po stránce obsahové byla výuka orientována klasicky na problematiku infekčních nemocí, a proto i vyučována ve společném předmětu s infekčním lékařstvím. Od roku 1999 je epidemiologie vedena jako samostatný předmět a v roce 2001 byl zřízen Ústav epidemiologie. Jeho přednostkou se stala doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., a výuka se, současně s novými trendy v lékařství, začala orientovat především na klinickou epidemiologii a principy medicíny založené na důkazech. Od roku 2021 je přednostkou Ústavu epidemiologie doc. MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.

Výuka

Ústav epidemiologie zajišťuje povinný kurz Epidemiologie pro studenty Všeobecného lékařství v českém programu a kurz Epidemiology pro studenty v anglickém programu. Ústav rovněž vypisuje tři volitelné předměty. Pro studenty v českém programu je to Očkování – od teorie k běžné praxi a za rámec výuky, Vysoce nebezpečné nákazyPrevence a léčba zdravotních problémů při cestách do zahraničí. Pro studenty v anglickém programu se jedná o Vaccination – from Theory to Practice and Beyond; Emerging infections a Prevention of Health Problems during Travel.    

Výzkum

Na Ústavu epidemiologie působí výzkumná skupina BREATH (BRain hEAlTH over the life-course), která zkoumá zdraví mozku z celoživotní perspektivy.

Poslední aktualizace: 9. 4. 2024