Výuková mobilita vědecko-pedagogických pracovníků

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit výukové pobyty pro pedagogy 2. LF UK. Tento typ výjezdů se realizuje na základě podepsaných bilaterálních dohod o spolupráci a zahrnuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí nebo příjezdy odborníků z partnerských škol na naši fakultu.

Stáže jsou obvykle týdenní, povinností je splnění minimálně osmi výukových hodin. Tyto pobyty nelze nahradit např. výzkumnou aktivitou na spolupracujícím pracovišti.

Vycestovat mohou zaměstnanci, kteří mají s 2. LF UK uzavřen pracovní poměr formou pracovní smlouvy, DPP či DPČ a doloží pedagogickou činnost v pregraduálním a/nebo doktorském studiu. Pedagogická činnost v zahraničí musí odpovídat pracovní smlouvě uzavřené s vysílající institucí. Uzávěrka pro přihlášky na výjezdy daný akademický rok je vždy na konci června.

Kam lze vyjet

  • Seznam partnerských univerzit, se kterými má 2. LF UK podepsanou bilaterální smlouvu o výukové mobilitě, najdete zde. Všechny lze využít jak na studijní, tak výukové pobyty.
  • Máte-li kontakt s univerzitou, která není na výše uvedeném seznamu, a domluvíte si se svým partnerem výukovou návštěvu, lze podepsat bilaterální smlouvu dodatečně. Podpis smlouvy zajišťuje koordinátor Erasmu.

Před výjezdem

Před výjezdem je nezbytné sestavit tzv. výukový program (Teaching Agreement, ke stažení zde), který je schválen vysílající i přijímající institucí. Za vysílající instituci tento dokument schvaluje fakultní koordinátor programu Erasmus+ MUDr. Rudolf Černý, CSc., na doporučení vedoucího pracoviště, kde pedagog působí.

Na základě schváleného výukového programu je možné vystavit Účastnickou smlouvu o poskytnutí grantových prostředků (ke stažení zde). Smlouva je uzavřena na fakultní úrovni mezi vyslaným zaměstnancem a děkanem fakulty. Kopie této dohody je zaslána do Evropské kanceláře na RUK. Vyjíždějící pracovník může požádat na příslušném oddělení fakulty o zálohu na úhradu cestovních náhrad.

Finanční podpora

Finanční podpora se určuje dle jednotlivých zemí podle Tabulky rozdělení finančních prostředků pro mobility dle zemí, jež je k nahlédnutí zde. Za pracovní den lze považovat i den pracovního volna nebo pracovního klidu, pokud pedagog v těchto dnech doloží potvrzení pedagogické aktivitě.

Kromě této diferenciace má každý zaměstnanec nárok na proplacení cestovného v maximální výši dle vzdálenosti v km pouze podle výpočtu na Kalkulátoru (zde). Jako výchozí bod se zadává vždy místo pracoviště (Praha-Motol) a sazba platí na obě cesty (tam/zpět).

Délka výukového pobytu

Doporučená délka výukového pobytu je pět pracovních dnů. V odůvodněných případech je možné uskutečnit kratší pobyt v minimální délce alespoň dva pracovní dny. Třeba je však odučit minimálně osm vyučovacích hodin (limit na týden pobytu). Maximální délka pobytu je dva měsíce.

Po návratu

Vyjíždějící pedagog je povinen v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků do 14 dnů po ukončení výukového pobytu předložit na fakultním Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí (Dominika Patrovská) následující dokumenty:

  • vyplněné potvrzení o délce výuky podepsané přijímající institucí obsahující Confirmation of Erasmus+ for Teaching (zde),
  • závěrečnou zprávu (zde),
  • cestovní příkaz či žádost o povolení zahraniční pracovní cesty (zde),
  • kopii letenky, včetně faktury, kopie jízdenek s cenou (či doklad o zaplacení), při jízdě osobním autem kopii velkého technického průkazu, potvrzení o školení řidičů max. dva roky staré, výpočet amortizace a spotřeby paliva, doklad o ubytování, cestovním pojištění atd.

Kontaktní osoba na 2. LF UK

Proč je dobré vyjet
na pedagogický Erasmus+

Kdo může vyjet a kam?
Co tím přinese sobě a fakultě?
Rozhovor s dr. Rudolfem Černým,
fakultním koordinátorem Erasmu+.

MUDr. Rudolf Černý, CSc., fakultní koordinátor
Email:
Telefon: +420 224 436 804

Stanislava Palowska, Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
Email:
Telefon: +420 224 435 810

Kontaktní osoba na Rektorátu UK

Mgr. Barbora Bednaříková, Evropská kancelář
Email:
Telefon: +420 224 491 676

Vydáno: 7. 9. 2015 / Poslední aktualizace: 24. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska