Kineziologie a rehabilitace

Charakteristika studijního programu (SP)
Zápisy z jednání oborové rady Kineziologie a rehabilitace

Zápis 25. 2. 2019 (pdf)

Studijní program kineziologie a rehabilitace je zaměřen na vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti lidského pohybu. Zájemci o tento SP mohou být absolventi magisterských studijních programů fyzioterapie, absolventi lékařských či zdravotně-sociálních fakult a dalších fakult s biomedicínskými SP se zájmem o vědeckou činnost. Program doktorského studia v kineziologii a rehabilitaci navazuje hlavně na magisterské studium medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, a případně dalších magisterských či inženýrských oborů, jejichž vědecké poznatky jsou v praxi v rehabilitaci využívány (např. biomedicínská a klinická technika, biomedicínské inženýrství, protetika, biokybernetika, robotické a informační technologie). SP se zaměřuje na objektivizaci fyziologických parametrů lidské motoriky, identifikaci příčin motorických poruch a možností terapeutického ovlivnění. Metodologie jednotlivých výzkumných projektů bude přizpůsobena konkrétním cílům dané práce, přístrojovému vybavení školicího pracoviště a výzkumně-profesnímu zaměření školitele a studenta.

Podmínky k přijetí ke studiu

Pro přijetí ke studiu do studijních programů musí uchazeč splňovat obecné podmínky podle § 48 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Podmínkou přijetí do studijního programu je zejména:

 • úspěšné ukončení magisterského stupně vysokoškolského vzdělání,
 • řádně vyplněná přihláška spolu s potřebnými doklady, odevzdaná ve stanoveném termínu.
 • Povinné přílohy k přihlášce:
  • stručný odborný životopis s podpisem,
  • doklady o vzdělání (kopie diplomu včetně dodatku, případně potvrzení studijního oddělení),
  • anotace výzkumného projektu s plánem finančního zajištění, s podpisem školitele,
  • doklad o zaplacení poplatku (výpis z účtu).
Předpoklady a průběh přijímacího pohovoru

Před přijímacím řízením uchazeč konsultuje potencionálního školitele dle vlastního výběru. Školitel musí být odsouhlasen oborovou radou DSP Kineziologie a rehabilitace. Seznam akreditovaných školitelů viz níž. Spolu se školitelem zvolí uchazeč téma disertační práce a sepíše krátkou anotaci projektu s důrazem na popis metodologie vlastní vědecké práce. Anotaci uchazeč odevzdá spolu s přihláškou ke studiu. Uchazeč se dostaví k přijímacímu řízení spolu se svým školitelem. Uchazeč vykoná přijímací zkoušku před komisí příslušné OR. Základem přijímacího pohovoru je diskuse o projektu disertační práce. Hodnocenými kritérii jsou: kvalita předloženého projektu, plán finančního zajištění, motivace ke studiu a předchozí aktivity v daném oboru (účast na konferencích, publikace, pedagogické aktivity a další). Pro kladný výsledek přijímacího řízení musí uchazeč prokázat základní orientaci v oboru kineziologie a rehabilitace, obhájit zvolené téma a prokázat předpoklady k vědecké práci, která vyústí v minimálně dva vědecké články publikované v recenzovaných časopisech.

Studijní povinnosti
 • Předložit oborové radě studijní plán sestavený s ohledem na téma disertační práce a odsouhlasený školitelem v průběhu prvního ročníku dle studijního řádu.
 • V prvním ročníku musí student absolvovat povinný předmět Základy vědecké činnosti.
 • V druhém ročníku studia musí absolvovat povinný předmět Recentní výzkum v oborech kineziologie a rehabilitace.
 • Za celou dobu studia musí absolvovat nejméně dva další předměty ze skupiny povinně volitelných předmětů dle vlastního výběru a po konzultaci se školitelem. Seznam předmětů je uveden níže. Pro absolvování předmětu a získání kreditu student kontaktuje garanta předmětu. Po schválení oborovou radou je možné zařadit též předměty z nabídky jiných doktorských SP na vysokých školách v ČR nebo v zahraničí.
 • Složení zkoušky z předmětu Angličtina pro doktorandy v prvních dvou letech studia. Zkoušku z anglického jazyka může student nahradit sepsáním písemné studie k rozpravě o disertační práci a rozpravou nad ní v anglickém jazyce. V případě, že student předloží mezinárodně platný certifikát o složení zkoušky z anglického jazyka, bude tento certifikát akceptován namísto zkoušky.
Státní doktorská zkouška

Cílem státní doktorské zkoušky (SDZ) je ověření šíře a kvality znalostí studenta, jeho způsobilosti osvojovat si nové poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat ve vztahu ke zvolenému oboru doktorského studijního programu a tématu disertační práce. Součástí SDZ je i diskuse o problematice disertační práce. Podmínkou konání státní doktorské zkoušky je splnění alespoň čtyř předmětů ze schváleného studijního plánu.

Státní doktorská zkouška se koná před zkušební komisí pro SDZ, kterou navrhuje předseda oborové rady Kineziologie a rehabilitace. Po projednání v oborové radě ji jmenuje děkan 2. LF UK. Zkušební komise je nejméně pětičlenná.

Požadavky na absolvování stáží

Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu Kineziologie a rehabilitace je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

Financování vědecké činnosti v rámci DSP

Během prvního či druhého ročníku studia bude vyžadováno, aby student prezenční i kombinované formy podal žádost o udělení grantu u interní grantové agentury UK, případně u agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

Požadavky na publikační a tvůrčí činnost

Publikační činnost:

Doktorand musí být před obhajobou disertační práce autorem nebo spoluautorem minimálně jedné publikace vydané nebo přijaté k tisku v impaktovaném časopise a současně minimálně jedné další publikace vydané nebo přijaté k tisku v renomovaném recenzovaném časopise. Souhrn IF z publikovaných prací musí být roven nebo vyšší 1.00. Podíl studenta na každém vydaném článku musí být jasně určen. Student musí být prvním autorem aspoň jednoho článku s IF. Články musí tématicky odpovídat řešené disertační práci.

Autoreferát k disertační práci:

Tvůrčí odborná činnost je prezentována vypracováním autoreferátu a jeho obhajobou při rozpravě o disertační práci, při které je stanovena definitivní náplň disertační práce. Student musí předložit autoreferát nejpozději čtyři týdny před vykonáním státní doktorské zkoušky. Předmětem je:

 • shrnutí stavu řešení tématu disertační práce ve světě;
 • dosavadní výsledky řešení tématu disertační práce studentem (může být nahrazeno souborem publikovaných prací studenta);
 • návrh dalšího postupu při přípravě disertační práce.
Disertační práce

Doktorand po předchozím složení SDZ odevzdává pro započetí řízení k obhajobě svoji disertační práci. Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu; prokazuje schopnost doktoranda samostatně tvůrčím způsobem pracovat a musí obsahovat původní a autorem disertační práce publikované nebo k uveřejnění přijaté výsledky vědecké práce. Disertační práce je psána v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. Za disertační práci lze uznat i soubor publikací nebo přijatých rukopisů, opatřených integrujícím textem. Disertační práce musí být podána nejpozději do sedmi let od zápisu do studia.

Další studijní povinnosti

Součástí individuálního studijního plánu je rovněž zapojení do vědecko-výzkumných aktivit na základě dohody se školitelem. U studentů prezenční formy studia je součástí individuálního studijního plánu pedagogická praxe. Preferováno je zapojení do výuky předmětů souvisejících se zaměřením studia. Výjimky z této pedagogické praxe povoluje vedoucí školicího pracoviště po dohodě se školitelem.

Povinné předměty
 1. ročník studia: Kurz základů vědecké činnosti.
  Garant: doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
 2. ročník studia: Recentní výzkum v oborech kineziologie a rehabilitace
  Garant: doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

Povinně volitelné předměty: student musí během studia získat kredit alespoň ze dvou následujících předmětů dle vlastního výběru s ohledem na zaměření tématu DP.

 1. Funkční vyšetření a terapie pacientů s bolestmi pohybového aparátu
  Garant: doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
 2. Principy neurorehabilitace
  Garant: doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
 3. Vývojová kineziologie
  Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
 4. Patofyziologie a léčba bolesti
  Garant: doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
 5. Funkční vyšetření a rehabilitace dětí
  Garant: as. PhDr. Marcela Šafářová, PhD.
 6. Kineziologie dolní končetiny a chůze
  Garant: doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
 7. Vyšetření a terapie pacientů se spastickou parézou
  Garant: as. MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
 8. Vyšetření a léčba u pacientů s Parkinsonovou nemocí
  Garant: as. MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
 9. Vyšetření a rehabilitace pacientů s poruchami stability
  Garant: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
 10. Pokroky v interprofesním přístupu k vyšetření a rehabilitaci pacientů po poškození mozku
  Garant: as. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA
 11. Pokroky ve vyšetření a multidisciplinární terapii pacientů po poškození míchy
  Garant: doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
 12. Myoskeletální postupy v moderní rehabilitaci
  Garant: doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D.
 13. Pohybová aktivita u pacientů s obezitou
  Garant: MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
 14. Respirační fyzioterapie v klinických souvislostech
  Garant: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
 15. Fyziologické základy funkčního vyšetření a pohybové terapie u pacientů s civilizačními chorobami
  Garant: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
 16. Individuální ortoticko protetické pomůcky
  Garant: Ing. Pavel Černý, Ph.D.
Seznam školitelů s návrhy témat disertačních prací

as. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA , 1. LF UK,

 • Spolupráce fyzioterapeuta, gynekologa a psychologa při léčbě neplodnosti
 • Diagnostika a terapie kognitivních funkcí u pacientů po poškození mozku
 • Stanovení českých norem vybraných standardizovaných testů využitelných v ergoterapii k diagnostice funkce horních končetin

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., 2. LF UK,

 • Hodnocení dynamiky vestibulární kompenzace u rehabilitovaných pacientů po resekci vestibulárního schwannomu
 • Poruchy stability a jejich rehabilitace u pacientů s onemocněním mozečku
 • Vliv kochleární implantace na funkci vestibulárního systému

as. MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D., 1. LF UK,

 • Spastická paréza u cévní mozkové příhody
 • Spastická paréza u roztroušené sklerózy mozkomíšní
 • Možnosti objektivizace klinických příznaků Parkinsonovy nemoci a jejich terapeutické ovlivnění

doc. MUDr. Alena Kobesová Ph.D., 2. LF UK,

 • Vliv regulace nitrobřišního tlaku na stabilizační funkci trupu
 • Vztah mezi schopností regulace nitrobřišního tlaku a chronickými bolestmi páteře
 • Vztah mezi schopností regulace nitrobřišního tlaku a dysfunkcí zažívacího traktu
 • Objektivizace vertebro-viscerálních funkčních vztahů
 • Objektivizace posturálních funkcí u pacientů s chronickým algickým vertebrogenním syndromem
 • Standardizace funkčních posturálních testů
 • Vliv rehabilitační terapie na subjektivní obtíže pacientů s dědičnou neuropatií

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., 2. LF UK,

 • Vztah mezi posturální a viscerální funkční patologií
 • Posturální funkce v etiologii morfologických poruch pohybového aparátu
 • Percepčně-gnostické funkce a jejich vztah k funkcím praktickým

doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D., 2. LF UK,

 • Komplexní bolestivý regionální syndrom

doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., 2. LF UK,

 • Korelace mezi schopností akrální segmentální hybnosti, mírou spasticity a stupněm dosažené lokomoce
 • Dysfunkce autonomního nervového systému po poranění míchy
 • Sledování vývoje spastického motorického chování u spinálních pacientů
 • Sledování metabolických poruch po poranění míchy

Mgr. Stanislav Machač, Ph.D., 2. LF UK,

 • Využití sonografie pro cílené přístupy v rehabilitaci
 • Možnosti sonografie ve stanovení rizika rozvoje dysfunkcí hybného systému
 • Využití principu mirror therapy u pacientů s komplexním regionálním bolestivým syndromem

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., 1. LF UK,

 • Obezita, diabetes a vliv změny tělesné hmotnosti na hybný systém

MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.,1. LF UK,  

 • Muskuloskeletální ultrasonografie v rehabilitačním lékařství

doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc., 2. LF UK,

 • Pohybový režim a kostní hustota u bývalých závodních gymnastek

doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D., 3. LF UK,

 • Nastartování angiogeneze pomocí vakuově-kompresní terapie u diabetiků s kritickou končetinovou ischemií
 • Možnosti využití virtuální reality ve fyzioterapii nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA (ÚVN),  

 • Epidemiologie, prevence, diagnostika a léčba vertebrogenních onemocnění
 • Epidemiologie, diagnostika a léčba spastické parézy
 • Využití roboticky asistované rehabilitace, funkční elektrické stimulace, dynamických dlah a statických progresivních ortéz v léčbě ortopedických a neurologických pacientů

doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D., 2. LF UK,

 • Dynamika hrudníku u pacientů s CHOPN, její ovlivnění pomocí inspiračních a exspiračních trenažérů a pomůcek
 • Trénink dýchacích svalů jako součást komplexní rehabilitace pacientů s cystickou fibrózou

as. PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D., 2. LF UK,

 • Sledování vývoje retardačního kvocientu u dětí se spastickou formou dětské mozkové obrny léčených neurofyziologickými rehabilitačními postupy
 • Objektivizace selektivní hybnosti akrálních segmentů dolních končetin u pacientů s dětskou mozkovou obrnou
 • Objektivizace postupů funkčního vyšetření a komplexní terapie u pacienta s DMO ve věku 0–20 let
 • České normy pro chůzové testy ve věku 6–15 let
 • České normy pro testy jemné motoriky ve věku 6–15 let

doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D., LF HK UK,

 • Reparace po cévní mozkové příhodě – úloha hodnocení funkčních schopností a aktivit v programu léčebné rehabilitace

doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.,

 • Prognóza samostatné chůze po amputaci dolní končetiny
Složení oborové rady DSP Kineziologie a rehabilitace

Předsedkyně OR, garantka SP:
doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D., 2. LF UK

Členové OR:
doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., 2. LF UK
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., 2. LF UK
doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., 2. LF UK
doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D., 2. LF UK
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., 1. LF UK
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D., LF MU
doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D., 3. LF UK
doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D., LFHK UK

Požadavky pro zařazení mezi školitele OR Kineziologie a rehabilitace
 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím pracoviště,
 2. strukturovaný profesní životopis,
 3. vyplněný Dotazník C,
 4. žadatel musí mít minimálně tři publikace s IF za posledních pět let, přičemž žadatel musí být buď prvním, posledním, nebo korespondujícím autorem dvou z těchto publikací,
 5. seznam impaktovaných publikací za posledních 10 let,
 6. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium.

Podepsané podklady pošlete poštou na Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK elektronicky i písemně.

PhDr. Marta Hrušková
Oddělení PhD studia 2. LF UK
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

elektronicky na adresu:

Vydáno: 23. 1. 2019 / Poslední aktualizace: 5. 3. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.