Kineziologie a rehabilitace

Platnost akreditace: 31. 10. 2028

Předsedkyně oborové rady:
prof. MUDr. Alena KOBESOVÁ, Ph.D.

224 439 264

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Markéta ZEITHAMMEROVÁ

224 435 845

V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
 

Členové oborové rady

Zápisy z jednání oborové rady

Zápis 25. 2. 2019
Zápis 3. 6. a  24. 6. 2019
Zápis 4. 3. 2020
Zápis 3. 6. 2020
Zápis 22. 3. 2021
Zápis 7. 12. 2021
Zápis 25. 10. 2022
Zápis 6. 6. 2023

Charakteristika studijního programu

Kineziologie se zabývá lidským pohybem, jeho řízením a motorickým učením ve vztahu k mechanickým zákonitostem pohybového aparátu. Rehabilitace navazuje na tyto poznatky ve snaze obnovit nebo zlepšit pohybové funkce při poruchách vzniklých nemocí, úrazem nebo vrozeným vadami. Studijní program navazuje hlavně na magisterské studium medicíny, fyzioterapie, ergoterapie a případně dalších magisterských či inženýrských oborů, jejichž vědecké poznatky jsou v praxi v rehabilitaci využívány (např. biomedicínská a klinická technika, biomedicínské inženýrství, protetika, biokybernetika, robotické a informační technologie). Studium se zaměřuje na výzkumný přístup k pohybovým funkcím, jejich poruchám a možnostem obnovení.

Podmínky přijímacího řízení specifické pro studijní program

Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu.

Doporučujeme předem kontaktovat potenciálního školitele a konzultovat s ním vhodnou formu přípravy na přijímací pohovor. Každý studijní program má svá specifika, proto vám školitel může pomoci při přípravě na přijímací zkoušku (pohovor).

Témata disertačních prací

Uchazeč si zvolí téma a kontaktuje potenciálního školitele. Společně s ním konzultuje zvolené téma a dohodne se na jeho přesnější specifikaci. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat rovněž předsedkyni OR. Ta mu může podle potřeby doporučit konzultovat téma i s dalším specialistou podle zaměření zamýšleného projektu. Seznam vypsaných témat a školitelů naleznete níže.

Školitelé studijního programu

Každý školitel musí být schválen OR. Kritéria pro přijetí nových školitelů si určuje OR. Pokud navrhovaný školitel není dosud schválen OR, musí tak být učiněno nejpozději do zápisu uchazeče do studia (za předpokladu, že uchazeč bude přijat). 

Pokud uchazeč neví, jaké téma/jakého školitele si zvolit, kontaktuje předsedkyni OR, s nímž konzultuje vhodné téma a potenciálního školitele. 

Tato volba je předběžná, přijímací komise může po konzultaci s uchazečem navrhnout jiného školitele.

Vypsaná témata

doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

 • Diagnostika a terapie kognitivních funkcí u pacientů po poškození mozku
 • Stanovení českých norem vybraných standardizovaných testů využitelných v ergoterapii k diagnostice funkce horních končetin

doc. Ladislav Baťalík, Ph.D., Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU 

 • Potřeby pacientů vstupujících do kardiovaskulární rehabilitace
doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
 • Hodnocení dynamiky vestibulární kompenzace u rehabilitovaných pacientů po resekci vestibulárního schwannomu
 • Diagnostika a léčba pacientů s polohovými závratěmi
 • Vliv kochleární implantace na funkci vestibulárního systému

MUDr. Rudolf Černý, CSc., Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

 • Využití kalorické stimulace labyrintu pro léčbu centrální neuropatické bolesti. 
 • Hodnocení nocicepčního flekčního reflexu u pacientů s chronickou bolestí
 • Kvalita života u pacientů s Komplexním regionálním bolestivým syndromem

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D., Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

 • Strategie léčby patologií měkkých struktur v oblasti ramenního pletence
 • Sportovní traumatologie dětského kolenního kloubu
 • Miniinvazivní ošetření nitrokloubních poranění

MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.Neurologická klinika 1. LF a VFN

 • Hodnocení chůzových vzorců a funkce horní končetiny u pacientů se spastickou parézou
 • Poruchy chůze a stability u pacientů s Parkinsonovou nemocí
 • Vyšetření a terapie pacientů s Parkinsonovou nemocí

MUDr. Markéta Hušáková, Ph.D., Revmatologický ústav

 • Ovlivnění aktivity onemocnění, zánětlivých patogenetických cest a mobility nemocných s axiální spondyloartritidou pomocí fyzioterapie včetně úpravy postury a dechové rehabilitace 
 • Rehabilitační intervence u pacientů se systémovými zánětlivými onemocněními a dysfunkcí temporomandibulárního kloubu
 • Vztah mezi odpovědí na léčbu a průběhem systémových revmatických onemocnění a pravidelnou pohybovou aktivitou: Identifikace faktorů pro compliance a personalizaci fyzioterapie

doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D., MBA., Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

 • Vliv svaloviny pánevního dna a přední stěny břišní na průběh vaginálního porodu

MUDr. Lucie Hájková Hympánová, Ph.D., Ústav pro péči o matku a dítě

 • Diastáza přímých břišních svalů v těhotenství a po porodu, nové fyzioterapeutické přístupy 
 • Rehabilitace u závažných poškození pánevního dna
 • Vliv fyzické zdatnosti na průběh porodu 

MUDr. Jakub Jačisko, Ph.D., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol  

 • Hodnocení efektivity paměťových strategií u studentů v oblasti sonoanatomie
 • Sonografické hodnocení architektoniky svalů u pacientů s DMO
 • Sonografické hodnocení architektoniky trupového svalstva
 • Sonografické hodnocení muskuloskeletálních patologií rostoucího skeletu

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc., Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Kvantifikace mechanických vlastností axiálního systému člověka
 • Energetická bilance srdečního svalu metodou CVS
 • Biomechanické reflexe neuromuskuloskeletálního systému v podmínkách profesního dyskomfortu u hudebníků

Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D., Institut biostatistiky a analýz LF MU

 • Prevence získané ploché nohy u dětí: meta-research

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol  

 • Vliv regulace nitrobřišního tlaku na stabilizační funkci trupu
 • Vztah mezi schopností regulace nitrobřišního tlaku a chronickými bolestmi páteře
 • Vztah mezi schopností regulace nitrobřišního tlaku a dysfunkcí zažívacího traktu
 • Objektivizace vertebro-viscerálních funkčních vztahů
 • Objektivizace posturálních funkcí u pacientů s chronickým algickým vertebrogenním syndromem
 • Standardizace funkčních posturálních testů
 • Vliv rehabilitační terapie na subjektivní obtíže pacientů s dědičnou neuropatií

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

 • Vztah mezi posturální a viscerální funkční patologií
 • Posturální funkce v etiologii morfologických poruch pohybového aparátu
 • Percepčně-gnostické funkce a jejich vztah k funkcím praktickým

doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU

 • Robotická a virtuální terapie v rehabilitaci
 • Funkční elektrostimulace v neurorehabilitaci
 • Zhodnocení terapeutických efektů vzduchových dlah u pacientů po cévní mozkové příhodě

doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

 • Komplexní bolestivý regionální syndrom

MUDr. Tomáš Krejčí, Ph.,D.Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol

 • Analýza poruch motoriky a jejich vliv na diagnostiku a léčbu u pacientů s hydrocefalem

doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

 • Korelace mezi schopností akrální segmentální hybnosti, mírou spasticity a stupněm dosažené lokomoce
 • Dysfunkce autonomního nervového systému po poranění míchy
 • Sledování vývoje spastického motorického chování u spinálních pacientů
 • Sledování metabolických poruch po poranění míchy

Mgr. Stanislav Machač, Ph.D., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

 • Využití sonografie pro cílené přístupy v rehabilitaci
 • Možnosti sonografie ve stanovení rizika rozvoje dysfunkcí hybného systému

Ing. Kristýna Machová, Ph.D., Katedra etologie a zájmových chovů FAPPZ ČZU

 • Vliv hipoterapie na stabilitu dětí s DMO
 • Využití klinických testů stability pro hodnocení efektu hipoterapie u dětí 
 • Vliv hipoterapie na aktivitu autochtonní muskulatury 

prof. MUDr.  Martin Matoulek, Ph.D., III. Interní klinika 1. LF UK a VFN

 • Bolest pohybového aparátu po bariatrické operaci s pomocí využití moderních technologií
 • Fyziofitness - role fyzioterapeuta/lékaře v preskripci pohybových aktivit s využitím moderních technologií ve fitness a rehabilitaci

prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

 • Nové fyzioterapeutické postupy u žen s pundenální neuralgií
 • Fyzioterapie u žen s chronickou pánevní bolestí

doc. MUDr. Kamal Mezian, Ph.D., Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

 • Muskuloskeletální ultrasonografie v rehabilitačním lékařství

Mgr. Jakub Novák, Ph.D., Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře

 • Klinické hodnocení posturální stabilizace

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., Ústav histologie a embryologie 2. LF UK

 • Srovnání změn pohybových vzorců chůze po různých typech spondylochirurgických operací
 • Srovnání změn pohybových vzorců chůze po implantaci fixní a rotační tibiální komponenty TEP kolenního kloubu
 • Srovnání změn pohybových vzorců chůze po implantaci konvenčního a metafyzárního necementovaného dříku TEP kyčelního kloubu

MUDr. David Pánek, Ph.D., Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT

 • Elektroencefalografické koreláty pohybového chování a výkonnostní zátěže – motivace, únava, stav flow
 • Kinesiologické aspekty pohybu v elektromyografickém obraze 
 • Virtuální telerehabilitace

doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

 • Pohybový režim a kostní hustota u bývalých závodních gymnastek

prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D., Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV

 • Možnosti využití virtuální reality ve fyzioterapii nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
 • Komplexní rehabilitace u lidí po cévní mozkové příhodě

MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

 • Epidemiologie, prevence, diagnostika a léčba vertebrogenních onemocnění
 • Epidemiologie, diagnostika a léčba spastické parézy
 • Využití roboticky asistované rehabilitace, funkční elektrické stimulace, dynamických dlah a statických progresivních ortéz v léčbě ortopedických a neurologických pacientů

doc. MUDr. Tereza Serranová, Ph.D., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

 • Funkční poruchy hybnosti: Výstupy diagnostických klinických testů vyžívající distrakčních kognitivních technik a konkurenčních motorických úloh jako behaviorální prediktivní markery účinnosti fyzioterapie
 • Funkční poruchy hybnosti: Neurofyziologické koreláty pozornostních procesů (např. míra prepulzní inhibice a její pozornostní modulace) jako neurofyziologické prediktivní markery účinnosti fyzioterapie
 • Funkční poruchy hybnosti: Využití manipulace pozornostních mechanismů v prostředí virtuální reality v léčbě FPH

doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

 • Dynamika hrudníku u pacientů s CHOPN, její ovlivnění pomocí inspiračních a exspiračních trenažérů a pomůcek
 • Trénink dýchacích svalů jako součást komplexní rehabilitace pacientů s cystickou fibrózou

Mgr. Martin Srp, Ph.D., Neurologická klinika 1. LF a VFN

 • Respirační fyzioterapie v neurologii/Respiratory physiotherapy in neurology

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

doc. MUDr. MDDr. Jiří Šedý, MBA, Ph.D., Ústav anatomie 2. LF UK a FN Motol

 • Klinická anatomie temporomandibulárního kloub
 • Anatomický podklad diagnostiky  temporomandibulárních poruch
 • Anatomický podklad cervikogenní bolesti hlavy

doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

 • Pohybová aktivita u pacientů po prodělaném infarktu myokardu
 • Pohybová aktivita u pacientů s fibrilací síní
 • Pohybová aktivita u pacientů s arteriální hypertenzí
Požadavky v průběhu studia

Studijní povinnosti pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou stejné.

Předložit OR ISP sestavený s ohledem na téma disertační práce a odsouhlasený školitelem v průběhu 1. ročníku.

V 1. ročníku musí student absolvovat povinný předmět "Základy vědecké činnosti" (DS001).

Ve 2. ročníku studia musí student absolvovat povinný předmět "Postupy a výsledky recentního výzkumu v oborech kineziologie a rehabilitace" (DS015).

Za celou dobu studia musí absolvovat nejméně dva další předměty ze skupiny povinně volitelných předmětů dle vlastního výběru a po konzultaci se školitelem. Seznam předmětů je uveden níže. Pro absolvování předmětu a získání kreditu student kontaktuje garanta předmětu. Po schválení OR je možné zařadit též předměty z nabídky jiných doktorských studijních programů na vysokých školách v ČR nebo v zahraničí.

Složení zkoušky z anglického jazyka v prvních dvou letech studia. V případě, že student předloží mezinárodně platný certifikát o složení zkoušky z anglického jazyka, bude tento certifikát akceptován namísto zkoušky. Více informací o zkoušce lze nalézt na webu Ústavu jazyků.

Další studijní povinnosti

Součástí ISP je rovněž zapojení do vědecko-výzkumných aktivit na základě dohody se školitelem. U studentů prezenční formy studia je součástí ISP pedagogická praxe. Preferováno je zapojení do výuky předmětů souvisejících se zaměřením studia. Výjimky z této pedagogické praxe povoluje vedoucí školicího pracoviště po dohodě se školitelem.

Povinné předměty

1. ročník studia: Kurz základů vědecké činnosti (DS001)
Garant: prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

2. ročník studia: Postupy a výsledky recentního výzkumu v oborech kineziologie a rehabilitace (DS015)
Garant: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

Povinně volitelné předměty

Student musí během studia získat zápočet alespoň ze dvou volitelných předmětů dle vlastního výběru s ohledem na zaměření tématu disertace.

Financování vědecké činnosti v rámci studia

Během prvního či druhého ročníku studia bude vyžadováno, aby student prezenční i kombinované formy podal žádost o udělení grantu u interní GA UK, případně u agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

Požadavky na absolvování stáží

Součástí studijních povinností  je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

Vypsané kurzy

Student musí během studia získat zápočet alespoň ze dvou následujících předmětů dle vlastního výběru s ohledem na zaměření tématu disertační práce.

DS001 Kurz základů vědecké činnosti 
Garant: prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. 

 

DS006 Fyziologické základy funkčního vyšetření a pohybové terapie u pacientů s civilizačními chorobami
Garant: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.

DS007 Individuální ortoticko protetické pomůcky
Garant: Ing. Pavel Černý, Ph.D.

DS008 Kineziologie dolní končetiny a chůze
Garant: doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.

DS009 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví WHO (MKF)
Garant: MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA 

DS011 Patofyziologie a léčba bolesti
Garant: doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

DS012 Pohybová aktivita u pacientů s obezitou
Garant: MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

DS013 Pokroky v interprofesním přístupu k vyšetření a rehabilitaci pacientů po poškození mozku
Garant: MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA 

DS014 Pokroky ve vyšetření a multidisciplinární terapii pacientů po poškození míchy
Garant: doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

DS015 Postupy a výsledky recentního výzkumu v oborech kineziologie a rehabilitace
Garant: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. 

DS016 Principy neurorehabilitace
Garant: doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

DS017 Respirační fyzioterapie v klinických souvislostech
Garant: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.

DS018 Vyšetření a léčba u pacientů s Parkinsonovou nemocí
Garant: MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.

DS019 Vyšetření a rehabilitace pacientů s poruchami stability
Garant: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

DS020 Vyšetření a terapie pacientů se spastickou parézou
Garant: MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.

DS021 Vývojová kineziologie
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

DS022 Funkční vyšetření a rehabilitace dětí
Garant: PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

DS023 Centrální mechanismy řízení motoriky
Garant: MUDr. Jan Vacek, Ph.D.

DS026 Recenzní činnost v oborech kineziologie a rehabilitace
Garant: MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.

Požadavky ke SDZ

Cílem SDZ je ověření šíře a kvality znalostí studenta, jeho způsobilosti osvojovat si nové poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat ve vztahu ke zvolenému oboru doktorského studijního programu a tématu disertační práce, která se skládá ze dvou částí. Část písemná ve formě multiple choice testu je zaměřená na teoretické znalosti v programu Kineziologie a rehabilitace a vychází z okruhů přednášených v rámci kurzu Recentní výzkum. Po úspěšném složení písemné části SDZ může student přistoupit k části ústní, která bude zaměřena na vlastní téma práce, kterou student v doktorském studiu realizuje.

Pro přihlášení k SDZ student musí prokázat:

 1. Splnění ISP (dva z povinných kurzů a dva volitelné).
 2. Složení zkoušky z anglického jazyka nebo doložení mezinárodně platného certifikátu o úspěšném složení zkoušky z AJ.
 3. Vykonání zahraniční odborné stáže.
 4. Současně s přihláškou ke SDZ student odevzdá:
 • Kopii aspoň jedné publikace v odborném recenzovaném časopise, na které se student podílel jako hlavní autor nebo spoluautor. Přehled svojí pedagogické praxe. Student musí prokázat vedení alespoň jedné diplomové nebo bakalářské práce.
 • Zprávu o vykonané zahraniční stáži nebo o účasti na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.
 • Student musí prokázat, že podal povinnou žádost o grantovou podporu (žádost musí každý student podat aspoň jednou za studium, nepřiznání grantové podpory studentovi nebrání ve složení SDZ ani v obhajobě).
 • Písemnou práci ve formě literární rešerše, která bude tvořit úvod budoucí disertační práce studenta. Tato část musí vyústit v jasné a stručné stanovení hypotéz (předpokladu, co chce student v práci prokázat) a cíle práce (jakým způsobem bude hypotéza prokázána či zamítnuta). Požadovaný rozsah literární rešerše 15–20 stran, formát A4, písmo Times New Roman 12, řádkování 1,5.
Požadavky na publikační činnost

Student musí být před obhajobou disertační práce autorem nebo spoluautorem minimálně dvou publikací vydaných nebo přijatých k tisku v impaktovaném časopise. Souhrn IF z publikovaných prací musí být roven nebo vyšší než 1.0. Podíl studenta na každém vydaném článku musí být jasně určen. Minimálně u jednoho článku s IF, který prezentuje originální, statisticky zpracovaná data studenta, musí být student jediným prvním autorem, nikoliv na sdíleném prvním místě. Články musí tematicky odpovídat řešené disertační práci. 

Studentům není doporučeno, aby tyto originální práce, které se stanou základem budoucí disertační práce byly publikovány v predátorských časopisech dle aktuálního stanoviska 2.LF UK.

Obhajoba disertační práce

Student po předchozím složení SDZ odevzdává pro započetí řízení k obhajobě svoji disertační práci. Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu; prokazuje schopnost studenta samostatně tvůrčím způsobem pracovat a musí obsahovat původní a autorem disertační práce publikované nebo k uveřejnění přijaté výsledky vědecké práce. Za disertační práci lze uznat i soubor publikací nebo přijatých rukopisů, opatřených integrujícím textem. Disertační práce musí být podána nejpozději do sedmi let od zápisu do studia.

Podmínky připuštění k obhajobě 
 • Student musí být před obhajobou disertační práce autorem nebo spoluautorem minimálně jedné publikace vydané nebo přijaté k tisku v impaktovaném časopise a současně minimálně jedné další publikace vydané nebo přijaté k tisku v renomovaném recenzovaném časopise. Souhrn IF z publikovaných prací musí být roven nebo vyšší 1,0. Podíl studenta na každém vydaném článku musí být jasně určen. Student musí být prvním autorem aspoň jednoho článku s IF. Články musí tematicky odpovídat řešené disertační práci.
 • Disertační práce by měla být sepsána minimálně na 60–80 normostranách (až 144 000 znaků včetně mezer) bez citované literatury a příloh.
 • Za disertační práci lze uznat i soubor minimálně čtyři monotematicky zaměřených publikací nebo přijatých rukopisů, opatřených integrujícím textem. Tento typ práce by měl obsahovat minimálně 30-40 normostran (až 72 000 znaků včetně mezer) bez citované literatury a příloh.
Profil absolventa studijního programu

Absolvent prokazuje hluboké a systematické porozumění oborům kineziologie a rehabilitace a dobrou orientaci v širším vědním základě, ovládá výzkumné metody oboů a prokazuje schopnost samostatné vědeckovýzkumné práce, akademickou a odbornou integritu a dodržování zásad etiky vědecké práce. Je schopen kritické analýzy dosavadního poznatkového základu vědního oboru, dokáže komunikovat s mezinárodní vědeckou komunitou o otázkách týkajících se své užší specializace i širších společenských souvislostí, zejména v oblasti přenosu poznatků výzkumu do praxe v oboru rehabilitace.

Předpokládané uplatnění absolventů

V mezioborových týmech zaměřených na vývoj nových léčebných metod a postupů na klinických pracovištích zejména fakultních a krajských nemocnic. Na univerzitách ve vědecko-výzkumné a pedagogické práci v ČR i zahraničí. Ve výzkumných ústavech jako AV ČR nebo dalších výzkumných pracovištích. Ve vývojových a výzkumných týmech mezinárodních a národních lékařských subjektů.

Poslední aktualizace: 17. 5. 2024 / Mgr. Pavla Zídková