Započtení odborné praxe

Započtení odborné praxe absolvované v jiném oboru

Pokud uchazeč požádá 2. LF UK o započtení odborné praxe, popř. její části absolvované v jiném oboru specializace, a odpovídá-li její obsah příslušnému vzdělávacímu programu, postupuje se dle § 5 odst. 8 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. O započítání této praxe provede 2. LF UK záznam do webové aplikace.

Formulář žádosti je k dispozici na webu 2. LF UK nebo webu MZČR. Uchazeč vyplní žádost v elektronické podobě do webové aplikace a poté vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle na Oddělení specializačního vzdělávání 2. LF UK. Účinky podání žádosti nastávají dnem jejího doručení na adresu 2. LF UK. Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, po 80 dnech je z webové aplikace automaticky odstraněna.

Při splnění požadavků 2. LF UK vydá rozhodnutí o započtení odborné praxe nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti, které zašle na kontaktní adresu uchazeče.

V případě, že uchazeč nesplňuje podmínky pro započtení této praxe, je 2. LF UK povinna uvést důvody pro nezapočtení této praxe. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje MZČR.

Započtení absolvované lékařské praxe je zpoplatněno částkou 500 Kč ve formě kolku.

Započtení odborné praxe ve stejném oboru při přestupu ze vzdělávacího programu 2005–2015 do vzdělávání dle vyhlášky 221/2018 Sb. a VP 2018–2019

Dle přechodných ustanovení zákona 67/2017 Sb., odst. 3b) může lékař zařazený do odboru do 30. 6. 2017 (VP 2005–2015) dokončit vzdělávání ve stejném oboru dle novely zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 7. 2017 (vyhl. 221/2018 Sb. + VP 2018–2019). V tomto případě je nutné podat žádost o započtení již absolvované části praxe. Započte se ta část absolvované praxe, která svým obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu. O započtení rozhodne IPVZ na základě žádosti. Informace k podání žádosti naleznete zde.

Započtení odborné praxe absolvované na neakreditovaném pracovišti

§ 5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, stanovuje: „Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti účastníka specializačního vzdělávání udělit výjimku a rozhodnout o započtení odborné praxe probíhající na neakreditovaném pracovišti do specializačního vzdělávání v případě, že toto pracoviště splňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se účastník specializačního vzdělávání vzdělával, a to v období, kdy v něm účastník specializačního vzdělávání odbornou praxi uskutečňoval. V rámci řízení může ministr zdravotnictví ověřit splnění podmínek přímo na neakreditovaném pracovišti.

V žádosti je nutné vyplnit, dle kterého VP se lékař vzdělává – rok a přesné časové období, které chce započítat.

Přílohy k žádosti:

  • logbook s razítkem a podpisem školitele odpovídající časovému vymezení odborné praxe, kterou chce lékař započítat, prostou kopii,
  • doklad o zařazení do oboru specializačního vzdělávání, do kterého má být odborná praxe (část) započtena,
  • kopii potvrzení o délce a obsahu absolvované praxe s razítkem a podpisem školitele,
  • v případě, že má lékař certifikát o absolvování základního kmene, také prostou kopii,
  • doklad o změně příjmení, pokud k ní došlo.

Na žádost lékař nalepí kolek v hodnotě 500 Kč a zašle na adresu MZČR; MZČR má na vyřízení žádosti 90 dnů dle zákona č. 95/2004 Sb.

Započtení odborné praxe v cizině nebo doktorském studijním programu

O započtení odborné praxe absolvované v cizině nebo v doktorském studijním programu rozhoduje pouze ministerstvo, a to dle § 5 odst. 8 písm. b) a § 5 odst. 7 zákona č. 95/2004 Sb.

Formulář žádosti o započtení odborné praxe v zahraničí a v rámci doktorského studia je na webu MZČR. Žadatel vyplní žádost v elektronické podobě do webové aplikace a poté vytiskne, podepíše, opatří kolkem a včetně příloh zašle na ministerstvo. Účinky podání žádosti nastávají dnem jejího doručení na adresu ministerstva. Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, po 80 dnech je z webové aplikace automaticky odstraněna.

Vydáno: 13. 5. 2019 / Poslední aktualizace: 25. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová