Zařazení do základního oboru

Postup při zařazení do základního oboru

Lékař (uchazeč) vyplní Žádost o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání v elektronické podobě ve webové aplikaci evidence zdravotnických pracovníků (EZP), následně jej vytiskne a podepsaný se všemi přílohami zašle na: 2. LF UK, Oddělení specializačního vzdělávání, V Úvalu 84, 150 06, Praha 5.

Účinky podání žádosti nastávají dnem jejího doručení na adresu 2. LF UK. Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, je po 80 dnech z webové aplikace automaticky odstraněna.

Přílohy k žádosti o zařazení do oboru specializačního vzdělávání:
  1. dosud neregistrovaní lékaři (absolventi lékařské fakulty) žádající i o průkaz odbornosti dokládají:
  • úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu
  • kopii dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní zkoušce
  1. lékaři, kteří žádají o zařazení do základního oboru opětovně (průkaz odbornosti již vlastní) dokládájí:
  • průkaz odbornosti
  1. lékaři, kteří získali odbornou, popř. specializovanou způsobilost mimo území České republiky, dokládají:
  • úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu,
  • kopii dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní zkoušce,
  • kopii rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře na území České republiky.

Při splnění podmínek stanovených ve výše uvedeném odstavci pověřená organizace zařadí uchazeče do oboru specializačního vzdělávání lékařů nejpozději do 30 dnů od doručení kompletní písemné žádosti, a to odesláním Oznámení o zařazení do oboru a průkazu odbornosti, do kterého je proveden záznam o zařazení do oboru, na kontaktní adresu uchazeče.

V případě, že písemná žádost uchazeče nesplňuje podmínky pro zařazení do oboru specializačního vzdělávání, 2. LF UK vyzve uchazeče k odstranění nedostatků žádosti, a to nejpozději do 10 dnů od doručení takové žádosti, a stanoví lhůtu k jejich odstranění.

Zařazení do dalšího základního oboru

Lékař může být současně zařazen nejvýše ve dvou specializačních oborech, a to pokud mají shodný základní kmen. Do druhého specializačního oboru může být lékař zařazen až po vydání certifikátu po absolvování kmene. Lékař nemůže být současně zařazen ve specializačním a nástavbovém oboru.

Pokud lékař získá certifikát o absolvování základního kmene dle podmínek platných před novelou zákona č. 95/2004 Sb. a zařadí se do dalšího oboru se shodným kmenem dle podmínek platných po novele zákona (tj. zařazení od 1. 7. 2017 s délkou základního kmene 30 měsíců), je mu certifikát o absolvování základního kmene uznán (nemusí skládat zkoušku po kmeni), je však nezbytné doplnit rozdíl v délce povinné praxe a dalších podmínek dle příslušných vzdělávacích programů po novele zákona (od 1. 7. 2017).

Vytvořeno: 13. 5. 2019 / Upraveno: 21. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová